Monthly Archives: Październik 2012

Ogłoszenie o naborze

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

O G Ł O S Z E N I E

I. ZAMAWIAJĄCY :

Stowarzyszenie „LIDER WAŁECKI”

reprezentowane przez p. Janusza Bartczak oraz p. Katarzynę Pierzchała

z. s. przy ul. Dąbrowskiego 6

78-600 Wałcz

Tel./fax ( 67 ) 258 02 41 w. 38

Ogłasza nabór wykonawców

do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

II. Tytuł Projektu :

Nasza szansa na sukces

III. Okres realizacji Projektu : od 01.10.2012r. do 30.09.2014 r.

Okres realizacji zadań z uczniami: listopad 2012-lipiec  2013 i wrzesień 2013 – wrzesień 2014

IV. Miejsca realizacji Projektu:

1. Szkoła Podstawowa w Gostomi

2. Szkoła Podstawowa w Szwecji

V. Nazwa zadania i zakres działania będący przedmiotem zamówienia :

1. Mam talent wymienionych w dz. IV. Koła zainteresowań dla klas IV – VI w grupach min. 8 osób prowadzone metodami aktywizującymi :

a) koło zainteresowań z matematyki

Czytaj dalej »

Konkurs fotograficzny pt. „Obrazy wsi”

Stowarzyszenie Lider Wałecki zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Obrazy wsi”. Celem konkursu jest ukazanie piękna i różnorodności wsi. Konkurs adresowany jest do mieszkańców obszarów wiejskich. Udział w nim wziąć mogą zarówno profesjonaliści jak i amatorzy, którzy są mieszkańcami Gminy Wałcz. Zdjęcia mogą prezentować współczesne życie na wsi, społeczność wiejską, przyjaciół, rodzinę, środowisko pracy, jak również naturalne piękno krajobrazu wsi. Zdjęcia powinny mieć  rozmiar maksymalnie 10 MB, fotografie można przesyłać  najpóźniej do 15.11.2012 r. na adres lider@poczta.vel.pl .Najciekawsze zdjęcia w poszczególnych kategoriach będą wykorzystane do wydania albumu ukazującego piękno naszych wsi. W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: lider@poczta.vel.pl

20 LAT INICJATYWY „LEADER”

W ciągu 20 lat wdrażania lokalnych strategii rozwoju przez lokalne grupy działania, przy zastosowaniu podejścia LEADER, rola współpracy oraz korzyści z działania z partnerami międzyterytorialnymi i transnarodowymi uległy zasadniczej zmianie. Podejście LEADER zostało wprowadzone przez Komisję Europejską po raz pierwszy w 1991 r. jako inicjatywa wspólnotowa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich LEADER I, w ramach próby przekierowania polityki strukturalnej z finansowania na podstawie pojedynczych projektów na strategiczne podejście lokalne. Pilotażowe metody LEADER I zaczęło stosować 217  LGD w różnych państwach członkowskich. Mimo że w ramach podejścia skupiono się na wykorzystaniu pracy w ramach sieci jako narzędzia rozwoju, nie było możliwe ustanowienie projektów współpracy. Fakt ten nie ostudził jednak entuzjazmu LGD do współdziałania – powstawały nieformalne partnerstwa w ramach sieci tematycznych, transferu innowacji i wymiany najlepszych praktyk. W badaniach przeprowadzonych w 1994 r. wskazano, że nawet mimo iż formalna współpraca nie była wtedy elementem podejścia LEADER, 25% LGD było zaangażowanych w jakąś formę współdziałania.

YouTube Preview Image

Mając na uwadze sukces inicjatywy LEADER I oraz zapał do bardziej formalnej współpracy, w 1994 r. uruchomiono inicjatywę wspólnotową LEADER II, w ramach której dostępne były środki finansowe na opracowanie i realizowanie projektów współpracy. Jej celem było udzielanie pomocy LGD w zakresie „wspólnego projektowania, wytwarzania i wprowadzania do obrotu towarów i usług w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich” i, choć nie było to obowiązkowe, LGD zachęcało do współpracy, która stanowiłaby wartość dodaną działania realizowanego na poziomie lokalnym. Spośród 906 LGD zaangażowanych w inicjatywę LEADER II połowa uczestniczyła w 252 projektach transnarodowych zgłoszonych do Europejskiego Obserwatorium LEADER. Decyzję, aby podejście LEADER otworzyć na wszystkie obszary wiejskie, podjęto w 2000 r., wprowadzając inicjatywę wspólnotową LEADER+ na lata 2000 – 2006. W ramach LEADER+ rozszerzono współpracę na partnerstwo z obszarami położonymi w tym samym państwie lub poza UE. Z inicjatywy LEADER+  mogły korzystać również państwa, które przystąpiły do UE w 2004 r., w starych i nowych państwach członkowskich zatwierdzono łącznie 1153 LGD.

W badaniach Europejskiego Obserwatorium LEADER+ wskazano, że w UE-15 83% LGD zaangażowało się we współpracę międzyterytorialną, a 68,5% we współpracę transnarodową.

Czytaj dalej »