2012

Fundacja w 2012 roku zrealizowała następujące projekty:

Projekt „Nasza wieś umie pływać” - Projekt nasz zakładał, że systematyczną nauką pływania obejmiemy grupę 160 uczniów szkół Gminy Wałcz. Dzięki projektowi udało się zrealizować powyższe założenia.  Zajęcia odbywały się na pływalni Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu. Do naszej dyspozycji była oddana pływalnia na 60 minutowe zajęcia, które prowadzili doświadczeni instruktorzy i trenerzy pływania. Każdy uczestnik projektu uczestniczył w 7-9 zajęciach, dzięki którym większość dzieci nauczyła się 2-3 stylów pływackich. Bezpieczeństwa uczniów od momentu wejścia do autobusu, następnie pobytu na pływalni jak też do momentu dojazdu do swojej miejscowości pilnowali zatrudnieni na ten czas opiekunowie. Wszelkie zaplanowane koszty zostały wykorzystane. Rodzice, dzieci uczestniczących w projekcie wyraziły zadowolenie i chęć kontynuacji nauki pływania w latach kolejnych. Wartość projektu 25 106,67  projekt realizowany był głównie z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki 20 000,00 oraz środków własnych w wysokości 5 106,67

Projekt „Szkolenie piłkarskie juniorów Gminy Wałcz” – W 6 miejscowościach Gminy Wałcz zapewniono bezpieczeństwo i opiekę instruktorską  w rozgrywkach drużyn występujących w A m-klasie. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 2 godziny w  rundzie wiosennej i w rundzie jesiennej. Mecze treningowe 4x w miesiącu.. W zajęciach uczestniczyło ok.100 zawodników.

Ponieważ projekt przewidywał zajęcia dla 9 grup , a ostatecznie do A-klasy zostało zakwalifikowanych 6 grup, byliśmy zobowiązani do zwrotu części dotacji niewykorzystanej , w związku z mniejszym zaangażowaniem grup. Koszt projektu to kwota 22 200,03 w tym dotacja z Gminy Wałcz 16 600,00, wkład własny 2000,03 oraz wkład osobowy – wolontariat -3 600,00 zł.

Projekt „Podnoszenie osiągnięć edukacyjnych gwarantem dobrego startu w przyszłość”- w ramach projektu zostały zorganizowane w szkołach Gminy Wałcz dodatkowe zajęcia dla uczniów zarówno wyrównawcze jak i rozwijające zainteresowania w grupach 3-10 dzieci. Projekt był realizowany w okresie od 14.12.2011-30.06.2012 r. Koszty bezpośrednie projektu 132 840,00, koszty własne 3 528,95 zł.

Projekt „Ocalić od zapomnienia”- realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie od 01.03.2012-28.02.2013 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt realizowany w szkole podstawowej w Gostomii miał na celu ukazanie piękna wsi polskiej oraz zapoznanie dzieci z jej tradycjami i obrzędami, podniesienie poziomu wiedzy na temat regionów Polski . Zorganizowano wyjazdy do Muzeum Kultury Ludowej w Osieku oraz  Muzeum Ziemi Wałeckiej, dzieci uczestniczyły w warsztatach artystycznych, spotkały się z twórcami sztuki ludowej oraz z zespołem tańca ludowego. Powstało kilka wystaw z pracami dzieci. Koszt projektu w 2012 roku to kwota  40 637,83 , całość opłacona z uzyskanej dotacji.

Projekt „Wieś nie straszna” – realizowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej., w partnerstwie z Gminą Wałcz, która zakupiła sprzęt sportowy do realizacji projektu oraz opłaciła transport nad morze, na kolonię, na spartakiady i do miejsc wyjazdów integracyjno- kulturalnych.

Projekt realizowano od czerwca do grudnia 2012 i miał na celu zaktywizowanie i integrację dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu naszej Gminy, poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych, przeprowadzenie dwóch spartakiad dla dzieci, turnieju siatkówki dla dorosłych, festynu związanego z Nocą Świętojańską, kolonii i półkolonii w okresie wakacji, wyjazdów do kina , na basen, teatru itp. Koszty poniesione to kwota 193 431,62

 

Projekt „Udział i promocja Powiatu podczas Targów Smaki Regionów – Polagra 2012 – Reprezentowanie powiatu wałeckiego na Targach Polagra  przez Koło Gospodyń Wiejskich w Szwecji .

Projekt „Dziś w cenie doświadczenie -  aktywny senior” – aktywizacja i integracja osób starszych w wieku 60+ z terenu Gminy Wałcz, poprzez prowadzenie zajęć na świetlicach i w szkołach z jęz. Angielskiego, informatyki, tańca, ze strażą gminną z bezpieczeństwa, zorganizowano spotkania z lekarzem, wspólna wigilię, wyjazd dwudniowy do Trójmiasta, wyjazdy na basen, do  kina. Projekt zrealizowano ze środków Rządowego  Programu  na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-201 Ministerstwa        Pracy i Polityki Społecznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *