Monthly Archives: Luty 2012

Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu

Fundacja Lider Wałecki ogłasza nabór uczestników do projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Tytuł Projektu: Ocalić od zapomnienia

Okres realizacji Projektu: od 01.03.2012r. do 28.02.2013 r.

Miejsca realizacji Projektu: Zespół Szkół w Różewie

Cel projektu: Ukazanie dzieciom z zespołu szkół w Różewie piękna wsi polskiej oraz zapoznanie z jej tradycjami i obrzędami.

Warunki uczestnictwa:

-        uczestnikami projektu mogą być uczniowie Zespołu Szkół w Różewie: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w wieku 3-12 lat

-        miejsce zamieszkania: Gmina Wałcz

-        złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów pisemnej deklaracji, która wyraża zgodę na udział w projekcie oraz oświadczenia.

Dokumenty można pobrać: w sekretariacie Zespołu Szkół w Różewie, u wychowawców klas oraz  w siedzibie Fundacji.

Termin składania deklaracji i oświadczeń – 10 marca 2012 r.

Koordynator projektu – Stefania Olechnowicz