POLSKA SIEĆ LGD

Federacja Regionalnych Sieci LGD rozpoczyna działalność

Podstawową cechą podejścia Leader jest sieciowanie. W Polsce lokalne grupy działania od początku realizacji projektów w ramach pilotażowego Programu LEADER+ kontaktowały się z innymi LGD, co doprowadziło do powołania sieci regionalnych na poziomie każdego województwa. Dzięki aktywności LGD, które uczestniczyły w wydarzeniach organizowanych na forum europejskim, nawiązywane były również kontakty z sieciami z innych państw, a także z siecią europejską ELARD.

W październiku 2009 r. sieci regionalne postanowiły powołać Polską Sieć Lokalnych Grup Działania, która jest związkiem stowarzyszeń skupiającym zarówno formalne, jak i nieformalne sieci LGD z terenu całego kraju. Po podpisaniu porozumienia o współpracy, wspólnie zaczęto się zastanawiać nad formalną stroną tego przedsięwzięcia. W październiku ub. roku przedstawiciele 15 sieci regionalnych opowiedzieli się za utworzeniem związku stowarzyszeń. Przyjęto wówczas statut nowej organizacji, a podczas pierwszego walnego zebrania, w grudniu 2012 roku, wybrano komitet założycielski sieci. W dniu 9 marca br. związek stowarzyszeń został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nazwą „Polska Sieć LGD Federacja Regionalnych Sieci LGD”. Aktualnie skupia on 270 lokalnych grup działania, czyli ok. 80% wszystkich LGD działających w Polsce. Siedzibą organizacji skupiającej polskie sieci LGD jest Wałcz.

Celem działalności Polskiej Sieci jest budowanie platformy współpracy i wymiany doświadczeń między lokalnymi grupami działania oraz ich sieciami regionalnymi, a także innymi organizacjami i osobami związanymi z realizacją podejścia Leader oraz pozostałych osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Polska Sieć ma zamiar również aktywnie uczestniczyć w kreowaniu polityki wobec wsi i terenów wiejskich zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Związane to będzie również z opiniowaniem aktów prawnych i podejmowaniem inicjatyw legislacyjnych zmierzających do stanowienia prawa sprzyjającego zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich. W szerszym wymiarze Sieć LGD będzie wspierała działania służące budowaniu kapitału społecznego, poprawie jakości życia i dywersyfikacji ekonomicznej, a także integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem na wsi. Polska Sieć będzie reprezentowała LGD w kontaktach z innymi instytucjami oraz sieciami z innych państw. Zaplanowano, że w najbliższej przyszłości podjęte zostaną działania zmierzające do przyłączenia Polskiej Sieci do Europejskiego Stowarzyszenia Leader na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ELARD). Federacja Regionalnych Sieci LGD będzie wspierać również opracowywanie odpowiedniej metodologii dotyczącej realizacji „rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (CLLD) w obszarze wszystkich funduszy objętych Wspólnymi Ramami Strategicznymi.

Na Walnym Zebraniu Polskiej Sieci LGD, które odbyło się 5 czerwca br. w Warszawie wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną w następującym składzie:

Janusz Bartczak Prezes Zarządu

Krzysztof Kwatera Wiceprezes Zarządu

Witold Magryś Członek Zarządu

Bożena Pełdiak Członek Zarządu

Sławomir Piernicki Członek Zarządu:

Katarzyna Jórga Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Paweł Pikula Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Tomasz Paluch Członek Komisji Rewizyjnej

Strona www Polskiej Sieci LGD:

http://polskasieclgd.pl/

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *