2012

Stowarzyszenie w roku 2012 zrealizowało następujące projekty i działania:

„Szkoła Kluczowych Kompetencji” – projekt realizowany od 15 listopada 2011 – 30 09.2013 w ramach działania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, projekt realizowany jest w 4 szkołach Gminy Wałcz (Sp. Karsibór, Sp.Różewo, Sp.Witankowo i Gimnazjum Chwiram), ma na celu wyrównywanie braków wiedzy i umiejętności, jak również rozwijanie zainteresowań i zdolności poprzez zorganizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zwiększenie dostępności do dóbr kultury i zorganizowanie wypoczynku letniego. W projekcie bierze udział ponad 500 dzieci. Całkowity koszt projektu to 1 603 933,00 przyznanej dotacji. Koszty tego roku to 860 652,64 zł – całość sfinansowana z dotacji.

„Nasza szansa na sukces” – projekt realizowany od października 2012-30.09.2014 w ramach działania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, projekt realizowany jest w dwóch szkołach Gminy Wałcz (Sp.Szwecja i Sp.Gostomia) ma na celu zwiększenie zasobu wiedzy z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych i humanistycznych oraz umiejętności językowych poprzez stosowanie aktywnych metod nauczania, zwiększenie dostępności do dóbr kultury i zorganizowanie wypoczynku letniego. Partner projektu Gmina Wałcz, wniesie wkład własny do projektu w wysokości 5,01.% całości projektu czyli kwoty 552 210,00zł. Koszty tego roku w wysokości 41 560,00 zł zostały sfinansowane w całości z dotacji.

„Wizyta studyjna LGD z Finlandii – Konferencja Polsko-Fińska”- organizacja w dniach 16-19.01.2012 r. wizyty przedstawicieli Sieci Obszarów Wiejskich Finlandii w województwie zachodniopomorskim. Goście z Finlandii odwiedzili miejsca zrealizowanych projektów ze środków PROW, min. Europejskie Centrum Spotkań w Barlinku, plaże, port Rybacki, port przeładunkowy, plac zabaw i przystań na Kanale Młyńskim w Stepnicy, przystań na Przylądku Piratów Tortura w Kopicach, Park Natury Zalewu Szczecińskiego Czarnocin, gospodarstwo rybackie „Miedwie” . 18.01.2013 odbyła się Konferencja poświęcona współpracy z Siecią LGD z Finlandii. Koszt projektu 29862,23 z tego sfinansowane dotacją 27 499,22 zł.

„Szkolenie” Jak założyć spółdzielnię socjalną” – – projekt realizowany od 01.05.2012-31.08.2012 w ramach działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wielskich. W projekcie wzięło udział 40 beneficjentów, którzy zapoznali się ze specyfiką prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej, nabyli wiedzę i umiejętności na temat zakładania spółdzielni w teorii i w praktyce poprzez udział wwyjazdach „ po dobre praktyki” do funkcjonujących spółdzielni socjalnych. Koszty tego projektu to 39 231,94 zł – sfinansowane dotacją 38 937,43zł.

Działanie „Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy” – w ramach działania zostały przygotowane posiłki podczas szkolenia i egzaminu dla uczestników projektu „Ratujesz bo umiesz –Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy” realizowanego przez Gminę Wałcz . Koszt działania 6 082,05 zł., dofinansowanie 6 000,00 zł Gmina Wałcz..

Działanie „Zawody Strażackie dla OSP – w ramach działania zostały przygotowane posiłki dla zawodników biorących udział w rywalizacji . Koszt działania 5 511,14 zł., dofinansowanie 5 500,00 zł Gmina Wałcz.

Działanie „ Festyn Strażacki” – w ramach działania została przygotowana grochówka dla 200 osób. Koszt działania 600,37 dofinansowanie 600,00 zł .Gmina Wałcz.

Prezentacja Kół Gospodyń Wiejskich na Festiwalu Natury – w ramach działania 9 Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Wałcz zaprezentowało swoje umiejętności kulinarne i artystyczne podczas II Festiwalu Natury organizowanegoprzez Nadleśnictwo Wałcz dnia 19.05.2012 roku. Koszt działania 6 779,63

Konferencja Warszawa – udział i prezentacja kulinarna 2 KGW z produktami lokalnymi podczas Konferencji w Warszawie organizowanej przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Koszt działania 400,00zł dofinansowanie w całości z FAOW.

Talenciaki – organizacja konkursu młodych Talentów z terenu działania LGD. Koszt 300,00 zł. opłacono w całości ze środków własnych.

„Szkolenie i warsztaty dla KGW i Animatorów Wsi” – udział lokalnych liderów w szkoleniu w Barlinku pt.Zasady sprzedaży rękodzieła i żywności podczas imprez plenerowych organizowanym przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”oraz udział w Szkoleniu Animatorów Wiejskich organizowanym w Goleniowie przez LGD „Szanse Bezdroży”.

Działanie „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania”- Zapewnienie sprawnego funkcjonowania lokalnej grupy działania, przeprowadzenie szkoleń, promocja i informacja, organizacja Festiwalu Potraw Tradycyjnych,

Koszt działania 122 657,61 w tym sfinansowane dotacją 120 102,86 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *