Małe projekty

Małe projekty – są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, pod warunkiem spełnienia kryteriów dostępu i wyboru, dla których całkowita wartość projektu wynosi od 4 500 zł (1 152,7 euro) do 100 000 zł (25 616,1 euro). Równowartość kwoty wyrażona w euro ma charakter indykatywny.

Beneficjenci:

a) osoby fizyczne:
– które są obywatelami państwa członkowskiego UE,
– pełnoletnie,
– zamieszkałe na obszarze objętym LSR,
– wykonujące działalność gospodarczą na obszarze LSR,
- które nie mają ustalonego prawa do okresowej lub stałej renty przyznanej w związku z całkowitą niezdolnością do pracy lub z tytułu niezdolności do pełnienia służby,
b) osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną:
-działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR, lub utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.

Zakres pomocy

1. podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
2. podnoszenie jakości Ŝycia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym przez: udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu, organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;
3. rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez: promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego, kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, kultywowanie języka regionalnego i gwary, kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;
4. rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez:
utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR, budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych,
szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych;
5. zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;
6. zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez: odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, remont lub wyposażenie muzeów, remont lub wyposażenie świetlic wiejskich;
7. inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów;
8. wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym rolniczej;
9. rozwój lokalnej aktywności i współpracy gospodarczej poprzez inicjowanie powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych, tradycyjnych sektorach gospodarki oraz lokalnym dziedzictwie kulturowym, historycznym i przyrodniczym;
10.  udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie;
11.  zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich;
12. promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych;
13. promocja lokalnej przedsiębiorczości;
14. remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów;
15. budowa, odbudowa, przebudowa, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażenie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej;
16. odbudowa, renowacja, restauracja albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje;
17. prowadzenie badań nad obszarem wdrażanie LSR;
18. udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych, promocja produktów lub usług lokalnych, uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości;
19. budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych;
20. budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych, badanie rynku produktów lub usług lokalnych – z wyłączeniem działalności rolniczej.

 

Kryteria dostępu, czyli jakie warunki należy spełnić by otrzymać pomoc:
Pomoc na małe projekty może być przyznana, jeżeli mały projekt:
1. nie będzie finansowany z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadków współfinansowania:
a) z Funduszu Kościelnego
b) ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego
2. będzie realizowany w nie więcej niż dwóch etapach, jego zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną będącą refundacji kosztów kwalifikowalnych wypłacana po zrealizowaniu całego małego projektu nastąpi w terminie 2 lat od zawarcia umowy przyznania pomocy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.
3. płatność ostateczna obejmować będzie nie mniej niż 25% łącznej planowanej kwoty pomocy.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:
1.Robót budowlanych.
2.Wynagrodzenia za świadczenie usług, w tym usług prawniczych bądź księgowych.
3.Podłączenia do Internetu.
4.Opracowania, druku lub powielenia oraz dystrybucji materiałów informacyjnych lub szkoleniowych,
w tym audiowizualnych, dotyczących małego projektu, zakupu bądź
wynajęcia powierzchni reklamowych, zakupu czasu antenowego oraz
zamieszczania materiałów prasowych w prasie.
5.Najmu sal lub innych powierzchni lub dzierżawy gruntu.
6.Zakupu materiałów lub przedmiotów, w tym materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich.
7.Zakupu, najmu lub dzierżawy oraz montażu maszyn, urządzeń , narzędzi, wyposażenia, sprzętu lub oprogramowania,
z wyłączeniem środków transportu, przy czym koszt zakupu podlega
refundacji jedynie w przypadku, gdy koszt najmu albo dzierżawy
przekraczałby koszt zakupu.
8.Organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych bądź sportowych.
9.Wytyczenia bądź oznakowania szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych,
w tym pomników przyrody, obiektów małej infrastruktury turystycznej,
obiektów historycznych, przyrodniczych, kulturowych lub sakralnych.
10.Utworzenia lub aktualizacji baz danych, w tym bazy informacji turystycznej.
11.Tworzenia stron internetowych.
12.Upominków bądź nagród do łącznej wysokości 5% pozostałych kosztów podlegających refundacji w ramach realizacji małych projektów.
13.Wynagrodzenia lub pobytu osób prowadzących szkolenia.
14.Podróży lub wyżywienia uczestników szkoleń.
15.Noclegu uczestników szkoleń – w przypadku szkoleń trwających co najmniej dwa dni.
16.Tłumaczeń, jeżeli osoby prowadzące szkolenia nie posługują się językiem polskim.

Do kosztów kwalifikowalnych w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych, zalicza się również koszty ogólne:
1.Przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu,
obejmujące koszty: kosztorysów, projektów architektonicznych lub
budowlanych, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub
wyrysów z katastru nieruchomości.
2.Opłat za patenty lub licencje.
3.Badań lub analiz.
4.Sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także:
1. Podatek od towarów i usług (VAT).
2. Wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie, stanowiącą iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy na małe projekty,liczby 168, lecz nie więcej niż 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych małych projektów pomniejszonych o wysokość kosztów ogólnych.

Koszty kwalifikowalne liczą się od dnia zawarcia umowy na przyznanie pomocy finansowej. W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż w dniu,
w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne – poniesionych nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r.

Forma i wysokość pomocy:

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu. Wysokość pomocy na projekt nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowalnych , natomiast pozostałe 20% kosztów realizacji operacji powinien zabezpieczyć wnioskodawca. Oznacza to, że wnioskodawca powinien zabezpieczyć środki na pokrycie całego kosztu realizacji projektu, a po jego zakończeniu (lub zakończeniu etapu realizacji projektu) złożyć wniosek o zwrot części kosztów kwalifikowalnych. Minimalna całkowita wartość operacji musi wynosić co najmniej 4 500 zł. Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie może przekroczyć w okresie wdrażania LSR kwoty 200 000 zł, przy czym wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego projektu nie może być wyższa nić 50 000 zł.

Poziom pomocy
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *