Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Cel działania
Realizacja działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” tworzy warunki dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju społeczno­ gospodarczego obszarów wiejskich.

Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Beneficjenci
Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.
Podmioty te jednak muszą mieć siedzibę lub realizować operację na terenie objętym lokalną strategia rozwoju w ramach której ubiegają się o finansowanie operacji.

Zakres pomocy
Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:
1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
2) usług dla ludności;
3) sprzedaży hurtowej i detalicznej;
4) rzemiosła lub rękodzielnictwa;
5) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
6) usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
7) usług transportowych;
8 ) usług komunalnych;
9) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
10) magazynowania lub przechowywania towarów;
11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
12) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Kryteria dostępu – czyli jakie warunki należy spełnić by otrzymać pomoc
1) operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;
2) operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
3) siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się:
a) w miejscowości należącej do:
– gminy wiejskiej albo
– gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
– gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców -w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
b) na obszarach wiejskich zgodnie z najszerszą definicją, tj. miejscowości należącej do:
− gminy wiejskiej albo
− gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo
− gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców -
w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów wiadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
4) biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
5) w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki, działanie „Promocja przedsiębiorczości”.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty:
1. Budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niezamieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki.
2. Nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki.
3.  Zagospodarowania terenu.
4.  Zakupu maszyn, narzędzi, urządzeń, wyposażenia i sprzętu.
5.  Zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącemu wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności gospodarczej.
6. Zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep będą to koszty w wysokości nieprzekraczające:
a) trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie świadczenia usług wyłącznie transportowych,
b) równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowanych operacji – w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż świadczenia transportowe.
7.  Rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia tych rzeczy, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Do kosztów kwalifikowanych w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych, zalicza się również koszty ogólne:
1. Przygotowania dokumentacji technicznej, w szczególności: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości, projektów technologicznych.
2. Opłat za patenty lub licencje.
3. Sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budowlanymi.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także koszty:
1. Transportu do miejsca realizacji operacji:
a) materiałów służących realizacji operacji,
b) maszyn urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją.
2. Montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją.

Pomoc nie obejmuje kosztów:
1. Podatku od towarów i usług (VAT).
2. Nabycia nieruchomości.
3. Zakupu rzeczy używanych.

Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:
1) 100 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
2) 200 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
3) 300 000 zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 000 zł.
W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, wynosi 100 000 zł.
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych operacji.

Uwaga: Dany beneficjent może otrzymać pomoc zarówno w ramach osi 3 jak i w ramach działania Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, co daje w sumie możliwość uzyskania odpowiednio 200 000 zł, 400 000 zł, 600 000 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *