STATUT

STATUT STOWARZYSZENIA
Lokalnej Grupy Działania
(LGD)
„Lider Wałecki”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania o nazwie „Lider Wałecki” zwana dalej ”Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych.

§ 2.

Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest Wałcz, woj. Zachodniopomorskie.

§ 3.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), ustawy z 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dz.Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str.1) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4.

Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

§ 5.

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania
2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie może działać poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w przypadku realizacji projektów współpracy z innymi lokalnymi grupami działania oraz innymi instytucjami posiadającymi siedziby poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 § 6.

1.Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci i logo na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
2. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem swojej nazwy LGD „Lider Wałecki”.

§ 7.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 8.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na terenie gmin powiatu Wałeckiego, a w szczególności:
1) opracowanie, wdrożenie oraz wspieranie działań na rzecz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,
2) promocja obszarów wiejskich,
3) aktywizowanie i mobilizowanie ludności wiejskiej,
4) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich,
5) stymulowanie lokalnych inicjatyw, 6) działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie możliwości korzystania i wdrażania programów rozwoju, restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa,
7) wspieranie, opracowywanie i wdrażanie programów rozwoju, restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa finansowanych przez instytucje rządowe i samorządowe oraz struktury Unii Europejskiej,
8) rozwój konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości,
9) działalność edukacyjna, informacyjna i szkoleniowa mająca na celu poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym oraz krajowym,
10) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
11) wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
12) wspieranie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji,
13) propagowanie sportu, rekreacji i aktywnego trybu życia,
14) wspieranie inicjatyw chroniących środowisko naturalne,
15) wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
16) podejmowanie innych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie działalności Stowarzyszenia.
17) organizacja konkursów grantowych,
18) wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu przeciwdziałania wykluczenia społecznego.

§ 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) podejmowanie wszelkich działań w tym badawczych, rozwojowych i integracyjnych
umożliwiających opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie gmin powiatu wałeckiego,
2) integrowanie członków stowarzyszenia w zakresie wspólnej realizacji zadań na rzecz
obszarów wiejskich,
3) współpracę partnerską z innymi LGD w realizacji działań Lokalnej Strategii Rozwoju mających charakter ponadlokalny.
4) tworzenie lokalnej strategii rozwoju obszarów wiejskich (LSR) położonych na terenie działalności LGD, jej monitoring i ewaluacja,
5) pozyskiwanie środków finansowych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
6) prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD
7) podejmowanie wszelkiej działalności służącej rozwojowi turystyki i agroturystyki oraz rozwoju przedsiębiorczości,
8) organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, doradczym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
9) organizowanie i finansowanie imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji obszarów wiejskich i ich tożsamości kulturowej,
10) organizowanie i finansowanie działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej związanych z rozwojem obszarów wiejskich, w tym:
a) opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,
b) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
c) tworzenie stron internetowych,
d) przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze
reklamowym lub promocyjnym,
e) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów,
w tym inwestycyjnych związanych z realizacją LSR,
f) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi, prywatnymi i organizacjami pozarządowymi na poziomie krajowym i międzynarodowym.
11) organizację zawodów, zajęć sportowych, turniejów, szkoleń, obozów sportowych itp.
12) przeprowadzanie badań, ekspertyz i analiz mających na celu poznanie potencjału i zasobów środowiska i gospodarki regionu dla celów opracowywania strategii rozwoju regionu, 13) organizowanie spotkań grup dyskusyjnych mających na celu informowanie mieszkańców o możliwych drogach rozwoju gospodarczego regionu, 14) organizację imprez promujących region, jego produkty, usługi, kulturę, sztukę itp.
15) prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:
a.PKD 70.22 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
b.PKD 82.30 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
c.PKD 93.19 Pozostała działalność związana ze sportem,
d.PKD 58.11 Wydawania książek,
e.PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
f.PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
g.PKD 62.09 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
h.PKD 73.1 Reklama,
i.PKD 85.59.A Nauka języków obcych,
j.PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
k.PKD 93.2. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna
l.PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.”

§ 10.

Stowarzyszenie realizując cel statutowy może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczalnych.

 § 11.

1. Stowarzyszenie realizując cel statutowy opiera się na pracy społecznej członków. 2. Do prowadzenia swojej działalności Stowarzyszenie powołuje biuro. Biuro jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, która kieruje pracami organizacyjnymi i przygotowawczymi oraz jego bieżącą działalnością.
3. Dopuszcza się możliwość łączenia funkcji członka Zarządu z pracownikiem biura Stowarzyszenia
4. Stowarzyszenie może korzystać dla realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w ustawie, ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 12.

1.Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2.Nabycie i utrata członkowstwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów Zarządu Stowarzyszenia.

§ 13.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1)członków zwyczajnych,
2)członków honorowych.

§14

1.Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która złoży deklarację członkowską.
2.Członkiem zwyczajnym może być osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela,
3.Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do czuwania nad przestrzeganiem wskaźników reprezentatywności określonych w wytycznych programu LEADER oraz politykach horyzontalnych Unii Europejskiej.

§15.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:
1) propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji,
2) przestrzegać postanowień Statutu,
3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń ma rzecz Stowarzyszenia,
4) brać udział w Walnym Zebraniu Członków.

 § 16.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
a)czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia,
b)uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
c)wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
d)uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
e)brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
f)korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
g)uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia,
h)zasięgania informacji o działalności Stowarzyszenia i jego władz.

§ 17.

1. Skreślenie z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje z powodu:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań względem Stowarzyszenia, zgłoszonej na co najmniej 3 miesiące przed rezygnacją,
b) ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych, c) pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu, d) utraty osobowości prawnej,
e) wykluczenia przez Zarząd za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia, f) śmierci.
2. O skreśleniu z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia orzeka Zarząd Stowarzyszenia.
3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków skreślonemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 od dnia doręczenia uchwały Zarządu o skreśleniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

§ 18.

1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
3.Członkowie Honorowi uprawnieni są do korzystania z praw przysługujących członkowi zwyczajnemu z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje im tylko głos doradczy.
4. Członkowie Honorowi udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i władz Stowarzyszenia.
5. Członkowie Honorowi mają prawo uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez delegowanie swojego przedstawiciela w posiedzeniach Zarządu i w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
6. Członkowie Honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
7. Godności członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§ 19.

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Rada,
d) Komisja Rewizyjna.
2. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej.
3. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata.

§ 20.

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Rady i
Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania. 3. Wybór i odwołanie członków Zarządu, Rady i członków Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym.
4. Do Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej mogą być wybierani wyłącznie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
5. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu jeden głos.

§ 21.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 2. Walne Zebranie Członkowskie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku i regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący wybierany w głosowaniu jawnym, zwykłą większością obecnych członków.

5. Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podlega zatwierdzeniu w głosowaniu podczas kolejnego posiedzenia.

§ 22.

1. Walne Zebranie Członków zwyczajne zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na 12 miesięcy, nie później niż 30 marca. 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd na swój wniosek lub na pisemny wniosek Rady, Komisji Rewizyjnej lub 15 członków Stowarzyszenia. 3. Nadzwyczajnie Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
4. Zarząd powiadamia o terminie Walnego Zebrania Członków, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
5. W Walnym Zebraniu w pierwszym terminie winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, natomiast w drugim terminie, wyznaczonym pół godziny po pierwszym terminie, zebranie odbywa się przy stanie minimum ¼ liczby wszystkich członków.
6. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć zwyczajni członkowie Stowarzyszenia
oraz z głosem doradczym członkowie honorowi Stowarzyszenia oraz zaproszeni przez Zarząd goście.
7. Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
a) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
b) ustalanie liczby członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,
c) wybór i odwołanie członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez LGD,
e) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Radzie,
f) uchwalanie zmian Statutu,
g) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych
organizacji,
h) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
i) powoływanie i likwidacja jednostek organizacyjnych i administracyjnych Stowarzyszenia, j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków
Stowarzyszenia,
k) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
l) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania.
ł) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, m) ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich, n) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania.

§ 23.

1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem zarządzającym Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz.
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5-9 członków, w tym Prezesa i 2 Wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.
3. Zarząd Stowarzyszenia wybiera jednomyślnie ze swego grona osoby funkcyjne na swoim pierwszym posiedzeniu zwołanym niezwłocznie po wyborach. 4. Pracami Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności jeden z Wiceprezesów.
5. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, zawiadamiając poszczególnych członków na piśmie o miejscu i czasie, co najmniej 7 dni przed terminem zebrania. 6. Zarząd obraduje na posiedzeniach, których przebieg jest protokołowany. Protokół podlega zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Zarządu. Zatwierdzony protokół podpisuje Prezes Zarządu.

§ 24.

1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
b) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, d) przygotowanie projektu i realizacja budżetu Stowarzyszenia,
e) wnioskowanie wysokości składek członkowskich, f) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
g) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
h) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań
i) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
j) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
k) powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie
innych pracowników tego Biura, l) ustalanie wysokości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura
Stowarzyszenia,
ł) nadzór nad jednostkami organizacyjnymi, m) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
n) powoływanie i nadzorowanie komisji tematycznych, stałych i doraźnych, które będą prowadzić prace nad przedstawionymi im przez Zarząd Stowarzyszenia zagadnień,
o) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie, w tym regulaminu Biura Stowarzyszenia, jednostek organizacyjnych oraz komisji tematycznych, doraźnych i stałych.
2. Dla ważności oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch umocowanych przedstawicieli, w tym Prezesa lub Wiceprezesa i jednego członka Zarządu.

§ 25.

1.Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 osób, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 2. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
3. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach, których przebieg jest protokołowany. Protokół podlega zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Zatwierdzony protokół podpisuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie. 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie corocznych kontroli działalności statutowej i finansowo- gospodarczej Stowarzyszenia,
b) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności, c) ocena pracy i składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla
Zarządu na Walnym Zebraniu,
d) zgłaszanie na zasadzie wyłącznego prawa wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi,
e) egzekwowanie od Zarządu wyjaśnień dotyczących jego działalności,                                                                           f) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe
Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości,
g) składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,                                                                             h) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowość w działaniu Stowarzyszenia.

7. Szczegółowy tryb funkcjonowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§ 26.

1. Rada w co najmniej 50 % składa się z podmiotów o których mowa w art. 6 ust. 1 lit b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – czyli partnerów gospodarczych i społecznych oraz innych odpowiednich podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego, oraz podmiotami odpowiedzialnymi za promowanie równości mężczyzn i kobiet – wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie.

2.Rada składa się z od 11 do 15 osób, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 3. Rada jest organem decyzyjnym Stowarzyszenia, do którego kompetencji należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach lokalnej strategii rozwoju.
4. Członkowie Rady mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.
5. W skład Rady wchodzą:
a) przedstawiciele wszystkich gmin będących członkami albo partnerami LGD.
b) co najmniej trzej przedstawiciele podmiotów sektora publicznego będący członkami lub partnerami LGD.
c) co najmniej trzej przedstawiciele podmiotów sektora społecznego będący członkami lub partnerami LGD.
d) co najmniej trzej przedstawiciele przedsiębiorców będąc członkami albo partnerami LGD.
6. Do kompetencji Rady należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach lokalnej strategii rozwoju.
7. Obowiązkowe kwestie istnienia i działania Rady reguluje ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – pozostałe kwestie podlegają regulacji statutowej.

Rozdział V
Majątek i fundusze
§ 27.

1.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny budżet uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia sporządza i podaje do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez zainteresowane podmioty roczne sprawozdania merytoryczne oraz finansowe, które podlegają rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków.
3. Do finansowych sprawozdań Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o rachunkowości.
4. Do zakresu merytorycznych sprawozdań Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zakresu sprawozdań składanych przez stowarzyszenia.

§ 28

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą w szczególności:
a) ruchomości inne prawa majątkowe,
b)środki pieniężne.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
a) z rocznych i dodatkowych składek członkowskich,
b) z darowizn,
c) z dotacji, grantów, subwencji itp.
d) ze spadków i zapisów
e) z dochodów z własnej działalności i z majątku Stowarzyszenia,
f ) z odsetek bankowych,
g) z ofiarności publicznej,
h) z innych przewidzianych prawem źródeł.
3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
4. Środki wypracowane w związku z prowadzoną działalnością przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 29

1.Wysokość, sposób oraz termin zapłaty składek członkowskich ustalane są przez Walne Zebranie Członków.
2.Roczną składkę członkowską przeznacza się na pokrycie bieżących kosztów działalności Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 30

1. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia odbywa się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach prawem przewidzianych z zastrzeżeniem jak w § 20 pkt. 2.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia „Lider Wałecki”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *