2011

Stowarzyszenie w roku 2011 zrealizowało następujące projekty i działania:

Projekt pn.„Warsztaty ekologiczne” – realizowany od 01.02.-31.07.2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich z udziałem  środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt miał na celu uświadomienie uczestnikom, którymi były dzieci w wieku 7-16 lat, korzyści płynących z segregowania śmieci. W ramach projektu były prowadzone warsztaty ekologiczne w 8 świetlicach wiejskich Gminy Wałcz, dzieci zwiedziły zakład recyklingowy w Pile, oraz uczestniczyły w wycieczce nad morze.

II Leaderowskie Igrzyska Zachodniopomorskiego – projekt zrealizowany w ramach działania 4.21 „Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach projektu odbyły się w m-cu sierpniu rozgrywki eliminacyjne w piłce nożnej i siatkowej w Gminach członkowskich LGD, a zwycięskie drużyny uczestniczyły we wspólnych  rozgrywkach  8 LGD podczas Finału Igrzysk w miejscowości Dobra w m-cu wrześniu.

Prezentacja Kół Gospodyń Wiejskich na Festiwalu Natury – w ramach działania 7 Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Wałcz zaprezentowało swoje umiejętności kulinarne i artystyczne podczas Festiwalu Natury organizowanego  3 września .

III Zachodniopomorski Kongres Odnowy Wsi ,, Z tradycją w nowoczesność” odbył się 30 września w Ośrodku Jeździeckim ,,Kołacz” w Kołatniku w gminie Wałcz. Organizatorem była Gmina Wałcz i Stowarzyszenie „Lider Wałecki”. Kongres adresowany był do przedstawicieli gmin, powiatów, organizacji pozarządowych z terenu województwa zachodniopomorskiego oraz do liderów i działaczy środowisk wiejskich. Celem kongresu było pokazanie nowego oblicza i specyfiki współczesnej wsi z rejonu Wałcza. Podczas dziewięciu godzin kongresu odbyło się 5 wykładów i 3 warsztaty, w których wystąpili zaproszeni prelegenci, praktycy w dziedzinie odnowy wsi z całej Polski w tym: dr B. Matławski, dr W. Idziak, dr R. Kamiński,Urszula Pużanowska, Irena Krukowska-Szopa. Zaprezentowano działania zaprzyjaźnionej organizacji Zukunf Unteres Odertal z  Niemiec i Mas Opavsko z Czech. Przez cały czas trwały prezentacje gmin, Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń, szkół, warsztaty artystyczne. Prezentowano projekty, inicjatywy, pomysły i działania organizacji, sołtysów i aktywnych mieszkańców. Jednym z celów kongresu była także integracja środowisk zaangażowanych w odnowę wsi, szukanie pomysłów na lepszą przyszłość oraz planowanie przyszłych działań. Podczas kongresu został pokazany dorobek  i potencjał kilkunastu Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu wałeckiego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Polsko-Niemieckie warsztaty współpracy- projekt został zrealizowany w ramach działania 4.21 „Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warsztaty odbyły się 23 września w miejscowości Łowicz Wałecki, z udziałem organizacji pozarządowych , ochotniczych straży pożarnych, szkół oraz jednostek samorządu terytorialnego z Polski i Niemiec. Podczas warsztatów podjęto próby wypracowania wspólnych projektów, stworzono uczestnikom projektu okazję do doświadczenia specyfiki funkcjonowania w zespole międzynarodowym, wymiany doświadczeń oraz wiedzy, łagodzenie barier we współpracy, wzmocnienie potencjału społecznego a także integrację i aktywizację społeczną.

Wyjazd studyjny do Szwecji – w ramach projektu zorganizowano w dniach 17-20 października wyjazd studyjny do Szwecji LGD Województwa Zachodniopomorskiego – celem wizyty było nawiązanie współpracy oraz wymiana doświadczeń pomiędzy LGD z Polski i Szwecji. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

„Szkoła Kluczowych Kompetencji” – projekt realizowany od 15 listopada 2011 – 30 09.2013 w ramach działania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, prowadzony w 4 szkołach Gminy Wałcz mający na celu wyrównywanie braków wiedzy i umiejętności, jak również rozwijanie zainteresowań i zdolności poprzez zorganizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zwiększenie dostępności do dóbr kultury i zorganizowanie wypoczynku letniego. W projekcie bierze udział ponad 500 dzieci.

Spotkania w świetlicach socjoterapeutycznych Gminy Wałcz- Targi Kulinarne - w ramach działania odbyły się spotkania w świetlicach  socjoterapeutycznych zakończone Targami Kulinarnymi i Festiwalem połączonym z konkursem na „Najsmaczniejszą potrawę świąteczną pojezierza wałeckiego”

Działanie „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania”- Zapewnienie sprawnego funkcjonowania lokalnej grupy działania, przeprowadzenie szkoleń, promocja i informacja, w ramach działania przeprowadzono 2 nabory wniosków w ramach PROW 2007-2013.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *