Ogłoszenie o naborze

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

O G Ł O S Z E N I E

I. ZAMAWIAJĄCY :

Stowarzyszenie „LIDER WAŁECKI”

reprezentowane przez p. Janusza Bartczak oraz p. Katarzynę Pierzchała

z. s. przy ul. Dąbrowskiego 6

78-600 Wałcz

Tel./fax ( 67 ) 258 02 41 w. 38

Ogłasza nabór wykonawców

do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

II. Tytuł Projektu :

Nasza szansa na sukces

III. Okres realizacji Projektu : od 01.10.2012r. do 30.09.2014 r.

Okres realizacji zadań z uczniami: listopad 2012-lipiec  2013 i wrzesień 2013 – wrzesień 2014

IV. Miejsca realizacji Projektu:

1. Szkoła Podstawowa w Gostomi

2. Szkoła Podstawowa w Szwecji

V. Nazwa zadania i zakres działania będący przedmiotem zamówienia :

1. Mam talent wymienionych w dz. IV. Koła zainteresowań dla klas IV – VI w grupach min. 8 osób prowadzone metodami aktywizującymi :

a) koło zainteresowań z matematyki

 • SP Gostomia 2 h x 56 tygodnie
 • SP Szwecja 2 h x 56 tygodnie

b) Koło zainteresowań z języka angielskiego

 • SP Gostomia 2 h x 56 tygodnie
 • SP Szwecja 2 h x 56 tygodnie

c) Koło zainteresowań z informatyki

 • SP Gostomia 1h x 56 tygodnie
 • SP Szwecja 1 h x 56 tygodnie

d) Koło zainteresowań – dziennikarskie

 • SP Gostomia 2h x 56 tygodnie
 • SP Szwecja 2 h x 56 tygodnie

e) Koło zainteresowań- naukowo – techniczne

 • SP Gostomia 2h x 56 tygodnie
 • SP Szwecja 2 h x 56 tygodnie

f)Koło zainteresowań- polonistyczne

 • SP Gostomia 1h x 56 tygodnie
 • SP Szwecja 1 h x 56 tygodnie

g)Koło zainteresowań z przyrody

 • SP Gostomia 1h x 56 tygodnie
 • SP Szwecja 1 h x 56 tygodnie

 

 

2. Szansa na sukces - Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla klas IV – VI, w grupach min. 8 osób prowadzone metodami aktywizującymi z zakresu :

a)    matematyki w grupach min. 8 uczniów w każdej szkole 2h x 56 tygodni

b)    czytania i pisania w grupach min. 8 uczniów w każdej szkole 2h x 56 tygodnie

c)     Korzystania z informacji, wykorzystania wiedzy w praktyce w każdej szkole 2h x 56 tygodnie

3.  Wirtualna szkola

Zajęcia obejmujące nowoczesne formy kształcenia dla klas VI z wykorzystaniem platformy edukacyjnej. Utworzone zostaną grupy internetowe, zamieszczanie zadań 1 raz na 2 tygodnie na platformie, prowadzenie konsultacji dla uczniów 1 godzina na 2 tygodnie, umieszczanie zadań, wskazówek, materiałów do powtórzeń.

a)    grupy matematyczno-przyrodnicze

 • SP Gostomia  56 godzin
 • SP Szwecja 56 godzin

b)    grupy humanistyczne (z zakresu czytania i pisania)

 • SP Gostomia  56 godzin
 • SP Szwecja 56 godzin

c)     grupa – wykorzystanie wiedzy, rozumowanie, korzystanie z informacji

 • SP Gostomia  56 godzin
 • SP Szwecja 56 godzin

 

4. Szybciej, wyżej, dalej – zajęcia sportowe prowadzone w grupach po min. 10 osób, w tym wyjazdy na basen

 • SP Gostomia  112 godzin
 • SP Szwecja 112 godzin
 1. 5. Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne

a) zajęcia z pedagogiem w klasach IV – VI

 • SP Gostomia 56 godzin
 • SP Szwecja 56 godzin

 

b) zajęcia z psychologiem w klasach IV – VI

 • SP Gostomia 112 godzin
 • SP Szwecja 112 godzin

 

c) zajęcia z logopedą w klasach IV – VI

 • SP Gostomia 56 godzin
 • SP Szwecja 56 godzin

 1. 6. Moja przyszłość – zajęcia z doradcą zawodowym
 • SP Gostomia 56 godzin
 • SP Szwecja 56 godzin

 

VI. Wymagania od wykonawców zajęć dydaktycznych i kół zainteresowań :

1)    zajęcia muszą być prowadzone metodami aktywnymi wg opracowanych przez wykonawców (nauczycieli ) programów ( cel główny, cele szczegółowe, treści, ewaluacja, przewidywane osiągnięcia, środki dydaktyczne- zadeklarowanie wykorzystania środków zakupionych w projekcie, propozycje jednodniowych wyjazdów edukacyjnych) zgodnych z celem głównym projektu oraz celami szczegółowymi stanowiącymi załącznik do niniejszego ogłoszenia – załącznik nr 1

2)    wymagane jest wykorzystywanie w trakcie zajęć środków dydaktycznych zakupionych na potrzeby projektu, w szczególności tablic interaktywnych, pracowni językowych i innych,

3)    nie dopuszczalne jest prowadzenie zajęć w formie typowych zajęć lekcyjnych,

4)    wykonawcy muszą pozostawać w pełnej dyspozycyjności i dostosować się do wymagań Kierownika Projektu ( złamanie tej zasady spowoduje stałe wykluczenie wykonawcy z realizacji projektu ).

VII. Warunki udziału w postępowaniu i zasady składania ofert.

 1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy (nauczyciele), którzy spełniają następujące warunki :

a)    posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne,

b)    posiadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych z uczniami SP ,

c)     złożą wymagane oświadczenia i dokumenty w określonym terminie

d)    posiadają umiejętność korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej

 1. Wykonawcy mogą składać oferty na wybrane działy i zadania.
 2. Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie na jedno działanie z ograniczeniem do wybranej szkoły.
 3. Wykonawca może składać ofertę na wybrane działania w dwóch szkołach.
 4. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem jej nieważności. Złożona oferta jest oświadczeniem woli wykonawcy.
 5. 6. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia :

1)         oświadczenie na zadanie i działanie ze wskazaniem placówki lub placówek, gdzie wykonawca zamierza prowadzić zajęcia – załącznik nr 2

2)         oświadczenie o wysokości ceny za przeprowadzenie jednej godziny zajęć w danym zadaniu i działaniu w odniesieniu do placówki, gdzie wykonawca zamierza prowadzić zajęcia ( Cenę oferty należy podać w kwocie brutto. Cena oferty nie może przekroczyć za przeprowadzenie z jednej godziny zajęć kwoty 60 zł, a za przeprowadzenie jednej godziny zajęć psychologa i doradcy zawodowego 80 zł oraz jednej godziny na platformie edukacyjnej 50 zł) – załącznik nr 2

3)         oświadczenie o pełnej dyspozycyjności i zaakceptowaniu warunków prowadzenia zajęć wg wymagań określonych w części V – załącznik nr 2

4)         CV zawodowe,

5)         kopie dokumentów kwalifikacyjnych ( dyplomy, świadectwa, certyfikaty, i inne ),

6)         koncepcję prowadzenia zajęć zgodnie z pkt. V.1-3.

Zamawiający dokona oceny poprawności i kompletności złożonych oświadczeń i dokumentów (w przypadku braku oświadczenia lub dokumentu Zamawiający będzie wzywał do ich uzupełnienia w ustalonym terminie).

VIII. Kryteria oceny ofert.

1.  Złożone oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów :

a) Cena oferty – 40 %

b) Ocena koncepcji prowadzenia zajęć – 40 %

c) Ocena kwalifikacji wykonawcy – 20 %

2. Złożone oferty będą oceniane w następujący sposób :

a) ocena oferty za cenę – oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru :

C = [C min / C bad] x 40 %

gdzie:

C – liczba punktów za cenę ofertową

C min – najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych

C bad – cena oferty badanej

b) ocena koncepcji prowadzenia zajęć – oferta będzie oceniana na podstawie złożonej koncepcji prowadzenia zajęć pod kątem innowacyjności, aktywizacji szkolonych, wprowadzania nowoczesnych metod kształcenia. Oceny dokona zespół powołany przez Kierownika Projektu w składzie min. 3 osób. Oferta będzie oceniana w skali 0 – 100 pkt. Oceną oferty będzie średnia arytmetyczna uzyskana od poszczególnych członków zespołu x 40 %.

c) ocena kwalifikacji – oferta będzie oceniana na podstawie złożonych kopii dokumentów kwalifikacyjnych i CV zawodowego. Oceny dokona zespół powołany przez Koordynatora Projektu w składzie min. 3 osób. Oferta będzie oceniana w skali 0 – 100 pkt. Oceną oferty będzie średnia arytmetyczna uzyskana od poszczególnych członków zespołu x 20 %.

Oceną oferty będzie suma uzyskanych pkt za kryteria = 2) + 3) + 4)

Na poszczególne zadania i działy dla szkół Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów dla każdego zadania i działu odrębnie.

IX. Miejsce i termin składania ofert.

1. Oferty należy składać do dnia 30.10.2012r. do godziny 15.00 w siedzibie Stowarzyszenia „Lider Wałecki” , Wałcz ul. Dąbrowskiego 6, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nasza szansa na sukces”

2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.10.2012r. o godzinie 15.30 w siedzibie Stowarzyszenia

X. Osoba do kontaktów z wykonawcami.

Osoby do kontaktów z wykonawcami jest p. Halina Stachowiak Tel. 512312620, e-mail : stachowiak-halina@wp.pll, p. Joanna Rychlik – Łukasiewicz Tel. 609827945, e-mail: joannawalcz@wp.pl

XI. Inne informacje.

1)         Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej WWW.liderwalecki.vel.pl oraz na tablicach ogłoszeń :

2)         Szkoły Podstawowej w Gostomi

3)         Szkoły Podstawowej w Szwecji

4)         Siedzibie Stowarzyszenia Lider Wałecki

5)         Wszelkie informacje dotyczące Projektu oraz zasad i warunków składania ofert można uzyskać u w/w osób wymienionych do kontaktów w pkt.X.

 

Cele projektu – Cele projektu „Nasza szansa na sukces”

OSWIADCZENIE  – „Nasza szansa na sukces”