Monthly Archives: Sierpień 2015

Nabór wykonawców zajęć edukacyjnych.

logo pokl

Wałcz, dnia 26.08.2015r.

O G Ł O S Z E N I E
I. ZAMAWIAJĄCY :
Fundacja „LIDER WAŁECKI”
reprezentowane przez p. Janusza Bartczak oraz p. Joannę Rychlik – Łukasiewicz
z. s. przy ul. Dąbrowskiego 6
78-600 Wałcz
Tel./fax ( 67 ) 258 02 41 w. 38
Ogłasza nabór wykonawców

do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
II. Tytuł Projektu: Radosne przedszkolaki
III. Okres realizacji Projektu : od 01.02.2014r. do 31.12.2015 r.
Okres realizacji zadań z uczniami: od 17 września 2015- 31 grudnia 2015 r.
IV. Miejsca realizacji Projektu:
1. punkt przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dębołęce
2. punkt przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Witankowie
V. Opis przedmiotu zamówienia :
Zajęcia edukacyjne prowadzone w ramach projektu mające na celu stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka oraz wyrównanie szans edukacyjnych w stosunku do rówieśników objętych edukacją przedszkolną.
Zajęcia prowadzone będą w 2 grupach (jedna grupa w jednym punkcie śr. 12 osób w grupie) po 4 h przez pięć dni w tygodniu.
Prowadzący zajęcia muszą opracować miesięczne plany zajęć w oparciu o Postawę programową wychowania przedszkolnego.
VI. Wymagania od wykonawców zajęć edukacyjnych :
1) zajęcia muszą być prowadzone metodami aktywnymi wg opracowanych przez wykonawców (nauczycieli ) planów .
2) wymagane jest wykorzystywanie w trakcie zajęć środków dydaktycznych zakupionych na potrzeby projektu,
3) wykonawcy muszą pozostawać w pełnej dyspozycyjności i dostosować się do wymagań Kierownika Projektu.
VII. Warunki udziału w postępowaniu i zasady składania ofert.
1.udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy (nauczyciele), którzy spełniają następujące warunki :
a) posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne,
b) posiadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym
c) złożą wymagane oświadczenia i dokumenty w określonym terminie
d) posiadają umiejętność korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej
2. Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie na prowadzenie zajęć w jednym punkcie przedszkolnym
3. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem jej nieważności. Złożona oferta jest oświadczeniem woli wykonawcy.
4. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia :
1) oświadczenie, gdzie wykonawca zamierza prowadzić zajęcia – załącznik nr 2
2) oświadczenie o wysokości ceny za przeprowadzenie jednej godziny zajęć w danym zadaniu i działaniu w odniesieniu do placówki, gdzie wykonawca zamierza prowadzić zajęcia ( Cenę oferty należy podać w kwocie brutto.) – załącznik nr 2
3) oświadczenie o pełnej dyspozycyjności i zaakceptowaniu warunków prowadzenia zajęć wg wymagań określonych w części V – załącznik nr 2
4) CV zawodowe,
5) kopie dokumentów kwalifikacyjnych ( dyplomy, świadectwa, certyfikaty, i inne ),
Zamawiający dokona oceny poprawności i kompletności złożonych oświadczeń i dokumentów (w przypadku braku oświadczenia lub dokumentu Zamawiający będzie wzywał do ich uzupełnienia w ustalonym terminie.
7. Wyłączenie podmiotów powiązanych z Zamawiającym : Zamawiający informuje że nie może powierzyć wykonania zamówienia Wykonawcom którzy powiązani są z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta, związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na: a) uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zaradzającego, prokurenta, pełnomocnika d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.
Wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku w/w powiązań – zał. nr 3
VIII. Kryteria oceny ofert.
1. Złożone oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów :
a) Cena oferty – 50 %
b) Ocena kwalifikacji wykonawcy – 50 %
2. Złożone oferty będą oceniane w następujący sposób :
a) ocena oferty za cenę – oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru :
C = [Cmin / Cbad] x 40 %
gdzie:
C – liczba punktów za cenę ofertową
Cmin– najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych
Cbad– cena oferty badanej
b) ocena kwalifikacji – oferta będzie oceniana na podstawie złożonych kopii dokumentów kwalifikacyjnych i CV zawodowego. Oceny dokona zespół powołany przez Kierownika Projektu w składzie min. 3 osób. Oferta będzie oceniana w skali 0 – 100 pkt. Oceną oferty będzie średnia arytmetyczna uzyskana od poszczególnych członków zespołu x 20 %.
Na poszczególne zadania i działy dla szkół Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów dla każdego zadania i działu odrębnie.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania, b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
IX. Miejsce i termin składania ofert.
1. Oferty należy składać do dnia 04.09.2015 r do godziny 12.00 w siedzibie Fundacji „Lider Wałecki”, Wałcz ul. Dąbrowskiego 6, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Radosne przedszkolaki”
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.09.2015. o godzinie 14.00 w siedzibie Fundacji
X. Osoba do kontaktów z wykonawcami.
Osoby do kontaktów z wykonawcami p. Joanna Rychlik – Łukasiewicz Tel. 609827945, e-mail: joannawalcz@wp.pl,
XI. Inne informacje.
1) Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.liderwalecki.pl oraz na tablicach ogłoszeń :
w Siedzibie Fundacji Lider Wałecki
Wszelkie informacje dotyczących Projektu oraz zasad i warunków składania ofert można uzyskać u w/w osób wymienionych do kontaktów w pkt.X.
XII. O wynikach postępowania zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści wyniki na stronie internetowej www.liderwalecki.pl

załączniki

Projekt „Radosne Przedszkolaki” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach projektu działają 3 punkty przedszkolne w miejscowościach : Witankowo, Szwecja, Dębołęka. Projekt trwa od lutego 2014 roku do 31.12.2015 roku. Ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-4 lat z obszarów wiejskich, z miejscowości i terenu gminy Wałcz oraz wzrost umiejętności wychowawczych ich rodziców. Zapewniono higieniczne i bezpieczne warunki pobytu dzieci w punktach przedszkolnych poprzez adaptację pomieszczeń i zakup wyposażenia zgodnego z przepisami. Uczestniczące w projekcie dzieci mają również zapewnioną opiekę logopedyczną oraz biorą udział w wyjazdach edukacyjnych.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.