Monthly Archives: Czerwiec 2012

Jak realizujemy projekt pt. „Szkoła Kluczowych Kompetencji” – POKL Działanie 9.1.2. współinansowane ze środków UE w ramach EFS

 

W projekcie przewidziano udział 520 dziewcząt i chłopców (klasy IV – VI) ze szkół podstawowych w Karsiborze, Różewie i Witankowie oraz gimnazjum w Chwiramie. W ciągu 24 miesięcy, odbędzie się szereg działań, zajęć oraz przedsięwzięć, które w ułożono w pięciu głównych celach. Wyrównywanie braków w wiedzy i umiejętnościach będzie się odbywało poprzez organizowane zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, w których zaplanowano udział łącznie 185 osób. Rozwijaniu zainteresowań i zdolności ma służyć poszerzona oferta zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych; tę formę w projekcie zaproponowano 190 uczestniczkom i uczestnikom. Bardzo istotnym zadaniem będzie także podnoszenie motywacji do nauki przy wykorzystaniu zajęć z psychologiem, logopedą i pedagogiem, niejako zwieńczeniem działań, podjętych w tym zadaniu jest przygotowanie do trafnego wyboru dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej przy współudziale i wsparciu doradców zawodowych. Autorzy projektu zaplanowali możliwość udziału w nim wszystkich 520 beneficjentek i beneficjentów. Ponadto przewidziano tworzenie warunków do rozwijania nowatorskich oddziaływań edukacyjnych poprzez atrakcyjne i nowoczesne metody nauczania (w tym przypadku chodzi przede wszystkim o zakup nowoczesnych sprzętów komputerowych, audiowizualnych i interaktywnych. Natomiast w zakresie zwiększania dostępności do dóbr kultury i zorganizowanego wypoczynku letniego, zaplanowano zorganizowanie i przeprowadzenie we wspomnianym już okresie 2 lat blisko 50 różnych wycieczek i obozów. Pieniądze na wszystkie z wymienionych celów, pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki. Bezpośrednim beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie „Lider Wałecki” w partnerstwie z Gminą Wałcz, a koszt całego przedsięwzięcia oszacowano na poziomie 1,6 mln złotych.

Do realizacji celów projektu sprecyzowano 10 zadań, których wykonanie powinno umożliwić uczestnikom podniesienie kompetencji kluczowych, a tym samym wpłynąć pozytywnie na ich wyniki nauczania. Są wśród nich między innymi: „Klucz do sukcesu” w szkołach podstawowych i gimnazjum, „Wykrywacze talentów” w czterech placówkach, przewidziano cały wachlarz zadań i przedsięwzięć szeroko pojętego wsparcia psychologiczno – pedagogicznego, a także zajęcia sportowe. „Spotkania ze sztuką i nie tylko” czyli wyjazdy edukacyjne oraz letnie obozy wypoczynkowo – naukowe uzupełniają tę listę.

Bardzo ciekawie natomiast wyglądają dwa kolejne pomysły. Pierwszy z nich nazwano „Wirtualnie po wiedzę” – jest to cykl stałych zajęć w formie pozalekcyjnych konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów; konsultacje odbywają się poprzez kontakt mailowy. W ramach tego zadania, zamieszczane są także powtórki, materiały do samodzielnego zapoznania się i/lub opracowania, a cała działalność jest oceniana w systemie „on – line”. Przy tej okazji, warto również wspomnieć o tym, że w ramach projektu zakupiono do szkół 8 tablic interaktywnych wraz z projektorami i notebookami oraz zestawy tabletów z pilotami. Wykorzystanie tych urządzeń w codziennym systemie edukacji oraz realizacji zadań projektu, z jednej strony przyczynia się do uatrakcyjnienia całości procesu dydaktycznego, z drugiej zaś jest niewątpliwym ułatwieniem obserwacji na bieżąco pierwszych sukcesów w tej dziedzinie, ponieważ w wielu sytuacjach uczniowie od razu widzą efekty swojej działalności.

Natomiast drugi, jawi się jako coś zupełnie niepowtarzalnego. Otóż według koncepcji pedagogów i uczniów gimnazjum, na terenie przyszkolnym powstanie ogród dendrologiczny oraz stacja meteorologiczna. Obecnie gimnazjaliści są na etapie planowania rozmieszczania wokół placówki jego poszczególnych fragmentów; wykorzystują przy tym zakupiony w ramach projektu specjalny program komputerowy. W najbliższym czasie rozpoczną się ziemne prace przygotowawcze, natomiast uczniowie odbędą dwa wyjazdy studyjne do ogrodu botanicznego, gdzie praktycznie zapoznają się jak wygląda i funkcjonuje taki obiekt, podczas tych wyjazdów, dowiedzą się także szeregu praktycznych informacji i wskazówek, jak pielęgnować i utrzymywać całą florę i faunę. W ramach planowanego ogrodu, przewidziano także powstanie oczka wodnego oraz stacji meteorologicznej. Powstanie ogrodu w takim kształcie, będzie pierwszą tego typu instalacją w naszym regionie, a jego funkcjonowanie z pewnością przyczyni się do poszerzenia i tak już bardzo atrakcyjnej, pełnej oryginalnych pomysłów edukacyjnych oferty placówki w Chwiramie.

W szkołach podstawowych w Karsiborze i Różewie jednym zadań jest ,,Nauka przez zabawę” W ramach tego działania w każdej szkole działa kącik młodego technika i sklepik. Uczniowie z klas I-III w małych grupach uczą się przez zabawę wykonując czynności powiązane z życiem codziennym: dokonują zakupów planując je w ramach posiadanego budżetu, wcielaja się w rolę sprzedawcy; ważą, liczą, obsługują kasę i kalkulator. Natomiast młodzi technicy czytają proste schematy technicznych oraz budują urządzenia z gotowych elementów, poznają zjawiska: elektryczność i magnetyzm oraz rozpoznają odnawialne źródła energii. Aby dzieci mogły wykonać te wszystkie czynności i dobrze się bawić zakupiono sklepiki wraz z produktami oraz zestawy mechaniczne, solarne i inne.

O sukcesie w realizacji projektu nich zaświadczy liczba uczestników, po półrocznej realizacji projetu liczba beneficjentów wynosi już 544 na zaplanowaną liczbę 520 w ciągu dwóch lat.