Monthly Archives: Listopad 2011

Szkoła Kluczowych Kompetencji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

O G Ł O S Z E N I E

I. ZAMAWIAJĄCY :

Stowarzyszenie „LIDER WAŁECKI”

reprezentowane przez :

p. Janusza Bartczak oraz p. Katarzynę Pierzchała

z.s. przy ul. Dąbrowskiego 6

78-600 Wałcz

Tel./fax ( 67 ) 258 02 41 w. 38

Ogłasza nabór wykonawców

do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

  1. II. Tytuł Projektu :

Szkoła kluczowych kompetencji

  1. III. Okres realizacji Projektu : od 01.09.2011r. do 31.08.2013 r.

Okres realizacji zadań z uczniami: listopad 2011-czerwiec 2012 i wrzesień 2012 – czerwiec 2013

  1. IV. Miejsca realizacji Projektu:
  2. 1. Szkoła Podstawowa w Różewie
  3. 2. Szkoła Podstawowa w Karsiborze
  4. 3. Szkoła Podstawowa w Witankowie
  5. 4. Gimnazjum w Chwiramie

  1. V. Nazwa zadania i zakres działania będący przedmiotem zamówienia :
  2. 1. Klucz do sukcesu w Szkołach Podstawowych wymienionych w dz. IV. Zajęcia dla klas IV – VI z zakresu :

Czytaj dalej »

Zapraszamy do udziału w projekcie „Szkoła kluczowych kompetencji” realizowanego w ramachPOKL. Działanie 9.1.

 

STOWARZYSZENIE „ LIDER WAŁECKI”

zaprasza uczniów klas IV i VI Szkół Podstawowych
w Karsiborze, Różewie, Witankowie

oraz  uczniów Gimnazjum w Chwiramie

do udziału w projekcie

„SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

w okresie 01.09.2011 r. – 31.08.2013 r.

W ramach projektu realizowane są działania:

1.Klucz do sukcesu – zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze w szkołach podstawowych dla uczniów z klas IV – VI i uczniów gimnazjum z klas I – III.

2. Wykrywacze talentów – koła zainteresowań w szkołach podstawowych dla uczniów z klas IV – VI i uczniów gimnazjum z klas I – III.

3. Wirtualnie po wiedzę – udział w wirtualnych kołach zainteresowania i kołach wspomagających przygotowanie do sprawdzianu/egzaminu zewnętrznego oraz konsultacje z nauczycielami na platformie e-learningowej.

4. Interdyscyplinarny projekt edukacyjny „ Ogród dendrologiczny” – dla uczniów gimnazjum, w którym  w ramach kół biologicznego i informatycznego uczniowie będą pracować nad założeniem ogrodu dendrologicznego.

5. Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne – objęcie uczniów wsparciem pedagoga, psychologa, logopedy oraz doradcy zawodowego w gimnazjum.

6. Nauka przez zabawę – dla uczniów klas I – III SP w Karsiborze i Różewie – połączenie nauki z zabawą mających na celu zastosowanie wiedzy w codziennym życiu.

7. Spotkania ze sztuką i nie tylko – wyjazdy edukacyjne – wyjazdy do muzeum, teatru, na uczelni e techniczne, do ogrodów botanicznych.

8. Letnie obozy wypoczynkowo – naukowe – wyjazdy latem 2012 i 2013.

 

Główny cel projektustworzenie warunków i możliwości do indywidualnego rozwoju a tym samym podniesienia kompetencji kluczowych dla 520 uczniów ze Szkół Podstawowych
w Różewie, Karsiborze, Witankowie i Gimnazjum w Chwiramie z terenu Gminy Wałcz w okresie od 01.09.2011 r. do 31.08.2013r.