Zebranie sprawozdawczo- wyborcze Fundacji „Lider Wałecki”

Zarząd Fundacji „Lider Wałecki” serdecznie zaprasza swoich członków na Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 r. o godz. 16:00, miejscem spotkania będzie Zajazd „Luna” ul: Kołobrzeska 37 w Wałczu.

Zgłoszenia udziału w Walnym Zebraniu Członków Fundacji przyjmowane będą w biurze Fundacji do dnia 26 czerwca 2015 r., telefonicznie pod numerem telefonu 67 258 02 41 wew. 38, lub e-mailowo pod adresem fundacjalw@poczta.onet.pl.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania– przywitanie członków
2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
3. Wybór protokolanta zebrania.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok ubiegły.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności za rok ubiegły- podjęcie stosownej uchwały.
8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
a) Wybór Zarządu
• ustalenie liczby członków Zarządu
• zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu
• głosowanie
b) Wybór Komisji Rewizyjnej
• ustalenie liczby członków Komisji Rewizyjnej
• zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia
• głosowanie
c) Przerwa – ukonstytuowanie się wybranych władz

9.Dyskusja – wolne wnioski.
10. Zakończenie Walnego Zebrania.

Prezes Zarządu
Fundacji „Lider Wałecki”
Janusz Bartczak