NABORY WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „Lider Wałecki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi  objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w terminie od 09.06.2011 r. do 30.06.2011 r. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz dostępne formularze znajdują się w zakładce

Ogłoszenia o naborach

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Małe projekty

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Informacje dotyczące naborów udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lider Wałecki”. Pytania można kierować również na adres email: lider@poczta.vel.pl lub telefonicznie:(067) 258 02 41 wew. 41 lub 38.

osoby do kontaktu:

Tomasz Albrecht  (067) 258 02 41 wew. 41

Beata Mędrek        (067) 258 02 41 wew.  38