TALENCIAKI 2016

Stowarzyszenie „Lider Wałecki” ogłasza IV edycję Konkursu ” Talenciaki”
Przedmiotem konkursu jest krótka prezentacja sceniczna (śpiew, taniec, gimnastyka, gra na instrumencie, umiejętności manualne itp.). Konkurs otwarty jest dla wszystkich mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia „Lider Wałecki” czyli gmin: Wałcz, Człopa, Mirosławiec, Tuczno.
Celem Konkursu „Talenciaki” jest wyłonienie najbardziej utalentowanej osoby lub grupy osób, która będzie mieć możliwość uczestniczenia w wydarzeniach promocyjnych Stowarzyszenia.

- eliminacje, odbędą się w każdej gminie do dnia 20.06.2016 r.

- finał odbędzie się na terenie Gminy Mirosławiec podczas Dni Żubra w miesiącu lipcu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wypełnionej Karty Zgłoszenia do Biura Stowarzyszenia „Lider Wałecki”: 78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 6 do dnia 15 maja 2016 r. (decyduje data wpływu).

karta zgłoszenia Talenciaki

regulamin TALENCIAKI
Informacje można uzyskać pod numerem telefonów: 67 258 02 41 wew.38

Produkuj energię elektryczną na swoje potrzeby

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” zaprasza przedsiębiorców, rolników oraz osoby fizyczne na spotkanie inaugurujące powstanie spółdzielni energetycznej na obszarze działania LGD. Docelowo planowane jest pozyskanie wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, co spowoduje wyjątkowo atrakcyjne finansowanie inwestycji fotowoltaicznych do 40 KW, znacznie przekraczające dotychczasowe instrumenty wsparcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
Spotkanie odbędzie się 25 kwietnia w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie ul. Wolności o godz.16.00.

Serdecznie zapraszamy.

Ankieta monitorująca „Małe projekty” przypomnienie

informacja
Szanowni Państwo,
Przypominamy, że zgodnie z umową przyznania pomocy, Beneficjent zobowiązuje się złożyć do siedziby Samorządu Województwa, w którym została zawarta umowa, wypełniony formularz ankiety monitorującej, której aktualny wzór jest dostępny na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego:
1) w terminie do 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności ostatecznej (dotyczy osób fizycznych);
2) w terminie do 30 dni roboczych po zakończeniu roku obrotowego następującego po roku obrotowym, w którym otrzymana została płatność ostateczna (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej).

Poniżej podajemy przykłady wyliczenia terminu złożenia ankiety monitorującej:

Przykład 1
Beneficjent: osoba prawna np. gmina
Data otrzymania płatności ostatecznej: 13.07.2013 r.
Koniec roku obrotowego: 31.12.2013 r.
Termin złożenia ankiety: najpóźniej po 30 dniach roboczych licząc od dnia 31.12.2014r. tj. najpóźniej do 13.02.2015r.

Przykład 2
Beneficjent: osoba fizyczna
Data otrzymania płatności ostatecznej: 13.07.2013 r.
Termin złożenia ankiety: od 01.01.2015 r. do 31.01.2015 r.

Dodatkowe informacje na temat wyliczania terminów złożenia ankiet oraz wypełniania ww. dokumentów znajdziecie Państwo w Instrukcji do ankiety. Obecnie obowiązuje wersja 10 ankiety monitorującej (v10).

Wzór obowiązującej ankiety wraz z instrukcją znajduje się na stronie www.prow.wzp.pl w zakładce Dokumenty do pobrania – Ankiety monitorujące – Ankieta 413 małe projekty (wersja v10) – Obowiązuje od 31.10.2013 r.

Szczegółowych informacji na temat wypełniania ankiet udziela Wieloosobowe stanowisko ds. monitoringu:
• Anna Kyc, numer telefonu: 91 31 29 337.

- informacja pochodzi ze strony Urzędu Marszałkowskiego

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie internetowej służącej ocenie ANALIZY SWOT dla obszaru LSR 2014-2020.

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Drawy oraz Lider Wałecki kontynuuje prace nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Analizie poddano kluczowe obszary funkcjonowania LGD, a mianowicie gospodarkę i sferę społeczną, ale także dziedzictwo kulturowe, środowisko, turystykę. Zapraszamy nadanie rang poszczególnym, zidentyfikowanym w opisie diagnostycznym silnym i słabym stronom naszego obszaru oraz szansom i zagrożeniom zebranym w SWOT. Ankieta jest anonimowa.

www.moje-ankiety.pl/respond-79947.html

Nadanie rang jest konieczne ze względu na wielość zidentyfikowanych stron silnych i słabych oraz podobną skalę szans i zagrożeń. Miejsce SWOT w strukturze LSR oraz dalsze zastosowanie elementów SWOT w budowie planu strategicznego to kolejne argumenty, aby uporządkować elementy SWOT wg starannie ważonych rang. Specyfika metody ankietowej powoduje, że rangi elementów SWOT będą tym trafniejsze i bardziej przydatne w dalszych pracach, im więcej osób z poszczególnych sektorów (społecznego, gospodarczego i publicznego) wypełni ankietę. Ankieta umożliwia ponadto wnoszenie uwag oraz propozycji zmian i uzupełnień do treści zapisów SWOT.

Zapraszamy i z góry dziękujemy za poświęcenie czasu na wypełnienie ankiety.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wałcz, dnia 07.09.2015r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Fundacja Lider Wałecki z siedzibą w Wałczu (78-600), ul. Dąbrowskiego 8 uprzejmie informuje o wyborze oferty na prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu Radosne przedszkolaki – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej:

Na prowadzenie zajęć:

- w punkcie przedszkolnym przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Witankowie – została wybrana oferta Pani Sonii Szymańskiej

- w punkcie przedszkolnym przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dębołęce- została wybrana oferta Pani Marzeny Domańskiej

Wybrane oferty spełniły wszystkie wymagane kryteria.
opublikowano w Bez kategorii

Nabór wykonawców zajęć edukacyjnych.

logo pokl

Wałcz, dnia 26.08.2015r.

O G Ł O S Z E N I E
I. ZAMAWIAJĄCY :
Fundacja „LIDER WAŁECKI”
reprezentowane przez p. Janusza Bartczak oraz p. Joannę Rychlik – Łukasiewicz
z. s. przy ul. Dąbrowskiego 6
78-600 Wałcz
Tel./fax ( 67 ) 258 02 41 w. 38
Ogłasza nabór wykonawców

do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej
II. Tytuł Projektu: Radosne przedszkolaki
III. Okres realizacji Projektu : od 01.02.2014r. do 31.12.2015 r.
Okres realizacji zadań z uczniami: od 17 września 2015- 31 grudnia 2015 r.
IV. Miejsca realizacji Projektu:
1. punkt przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dębołęce
2. punkt przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Witankowie
V. Opis przedmiotu zamówienia :
Zajęcia edukacyjne prowadzone w ramach projektu mające na celu stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka oraz wyrównanie szans edukacyjnych w stosunku do rówieśników objętych edukacją przedszkolną.
Zajęcia prowadzone będą w 2 grupach (jedna grupa w jednym punkcie śr. 12 osób w grupie) po 4 h przez pięć dni w tygodniu.
Prowadzący zajęcia muszą opracować miesięczne plany zajęć w oparciu o Postawę programową wychowania przedszkolnego.
VI. Wymagania od wykonawców zajęć edukacyjnych :
1) zajęcia muszą być prowadzone metodami aktywnymi wg opracowanych przez wykonawców (nauczycieli ) planów .
2) wymagane jest wykorzystywanie w trakcie zajęć środków dydaktycznych zakupionych na potrzeby projektu,
3) wykonawcy muszą pozostawać w pełnej dyspozycyjności i dostosować się do wymagań Kierownika Projektu.
VII. Warunki udziału w postępowaniu i zasady składania ofert.
1.udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy (nauczyciele), którzy spełniają następujące warunki :
a) posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne,
b) posiadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym
c) złożą wymagane oświadczenia i dokumenty w określonym terminie
d) posiadają umiejętność korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej
2. Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie na prowadzenie zajęć w jednym punkcie przedszkolnym
3. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem jej nieważności. Złożona oferta jest oświadczeniem woli wykonawcy.
4. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia :
1) oświadczenie, gdzie wykonawca zamierza prowadzić zajęcia – załącznik nr 2
2) oświadczenie o wysokości ceny za przeprowadzenie jednej godziny zajęć w danym zadaniu i działaniu w odniesieniu do placówki, gdzie wykonawca zamierza prowadzić zajęcia ( Cenę oferty należy podać w kwocie brutto.) – załącznik nr 2
3) oświadczenie o pełnej dyspozycyjności i zaakceptowaniu warunków prowadzenia zajęć wg wymagań określonych w części V – załącznik nr 2
4) CV zawodowe,
5) kopie dokumentów kwalifikacyjnych ( dyplomy, świadectwa, certyfikaty, i inne ),
Zamawiający dokona oceny poprawności i kompletności złożonych oświadczeń i dokumentów (w przypadku braku oświadczenia lub dokumentu Zamawiający będzie wzywał do ich uzupełnienia w ustalonym terminie.
7. Wyłączenie podmiotów powiązanych z Zamawiającym : Zamawiający informuje że nie może powierzyć wykonania zamówienia Wykonawcom którzy powiązani są z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta, związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na: a) uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zaradzającego, prokurenta, pełnomocnika d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.
Wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku w/w powiązań – zał. nr 3
VIII. Kryteria oceny ofert.
1. Złożone oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów :
a) Cena oferty – 50 %
b) Ocena kwalifikacji wykonawcy – 50 %
2. Złożone oferty będą oceniane w następujący sposób :
a) ocena oferty za cenę – oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru :
C = [Cmin / Cbad] x 40 %
gdzie:
C – liczba punktów za cenę ofertową
Cmin– najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych
Cbad– cena oferty badanej
b) ocena kwalifikacji – oferta będzie oceniana na podstawie złożonych kopii dokumentów kwalifikacyjnych i CV zawodowego. Oceny dokona zespół powołany przez Kierownika Projektu w składzie min. 3 osób. Oferta będzie oceniana w skali 0 – 100 pkt. Oceną oferty będzie średnia arytmetyczna uzyskana od poszczególnych członków zespołu x 20 %.
Na poszczególne zadania i działy dla szkół Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów dla każdego zadania i działu odrębnie.
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania, b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
IX. Miejsce i termin składania ofert.
1. Oferty należy składać do dnia 04.09.2015 r do godziny 12.00 w siedzibie Fundacji „Lider Wałecki”, Wałcz ul. Dąbrowskiego 6, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Radosne przedszkolaki”
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.09.2015. o godzinie 14.00 w siedzibie Fundacji
X. Osoba do kontaktów z wykonawcami.
Osoby do kontaktów z wykonawcami p. Joanna Rychlik – Łukasiewicz Tel. 609827945, e-mail: joannawalcz@wp.pl,
XI. Inne informacje.
1) Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.liderwalecki.pl oraz na tablicach ogłoszeń :
w Siedzibie Fundacji Lider Wałecki
Wszelkie informacje dotyczących Projektu oraz zasad i warunków składania ofert można uzyskać u w/w osób wymienionych do kontaktów w pkt.X.
XII. O wynikach postępowania zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści wyniki na stronie internetowej www.liderwalecki.pl

załączniki

« Starsze posty Nowsze posty »