Nabór na pracowników

Fundacja „Lider Wałecki” ogłasza nabór na pracowników:
• Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Mile widziana dodatkowo plastyka/ muzyka/ technika/ oligofrenopedagogika.
• Nauczyciel języka polskiego z biblioteką.
Wymagane dokumenty :
1. List motywacyjny;
2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
4. Inne dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i umiejętności;

Dokumenty proszę składać w biurze Fundacji „Lider Wałecki” ul. Dąbrowskiego 6 w Wałczu do 25.07.2016r.

Tel. 0672580241 w38

TALENCIAKI 2016

Stowarzyszenie „Lider Wałecki” ogłasza IV edycję Konkursu ” Talenciaki”
Przedmiotem konkursu jest krótka prezentacja sceniczna (śpiew, taniec, gimnastyka, gra na instrumencie, umiejętności manualne itp.). Konkurs otwarty jest dla wszystkich mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia „Lider Wałecki” czyli gmin: Wałcz, Człopa, Mirosławiec, Tuczno.
Celem Konkursu „Talenciaki” jest wyłonienie najbardziej utalentowanej osoby lub grupy osób, która będzie mieć możliwość uczestniczenia w wydarzeniach promocyjnych Stowarzyszenia.

- eliminacje, odbędą się w każdej gminie do dnia 20.06.2016 r.

- finał odbędzie się na terenie Gminy Mirosławiec podczas Dni Żubra w miesiącu lipcu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wypełnionej Karty Zgłoszenia do Biura Stowarzyszenia „Lider Wałecki”: 78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 6 do dnia 15 maja 2016 r. (decyduje data wpływu).

karta zgłoszenia Talenciaki

regulamin TALENCIAKI
Informacje można uzyskać pod numerem telefonów: 67 258 02 41 wew.38

Produkuj energię elektryczną na swoje potrzeby

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” zaprasza przedsiębiorców, rolników oraz osoby fizyczne na spotkanie inaugurujące powstanie spółdzielni energetycznej na obszarze działania LGD. Docelowo planowane jest pozyskanie wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, co spowoduje wyjątkowo atrakcyjne finansowanie inwestycji fotowoltaicznych do 40 KW, znacznie przekraczające dotychczasowe instrumenty wsparcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
Spotkanie odbędzie się 25 kwietnia w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tucznie ul. Wolności o godz.16.00.

Serdecznie zapraszamy.

Ankieta monitorująca „Małe projekty” przypomnienie

informacja
Szanowni Państwo,
Przypominamy, że zgodnie z umową przyznania pomocy, Beneficjent zobowiązuje się złożyć do siedziby Samorządu Województwa, w którym została zawarta umowa, wypełniony formularz ankiety monitorującej, której aktualny wzór jest dostępny na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego:
1) w terminie do 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności ostatecznej (dotyczy osób fizycznych);
2) w terminie do 30 dni roboczych po zakończeniu roku obrotowego następującego po roku obrotowym, w którym otrzymana została płatność ostateczna (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej).

Poniżej podajemy przykłady wyliczenia terminu złożenia ankiety monitorującej:

Przykład 1
Beneficjent: osoba prawna np. gmina
Data otrzymania płatności ostatecznej: 13.07.2013 r.
Koniec roku obrotowego: 31.12.2013 r.
Termin złożenia ankiety: najpóźniej po 30 dniach roboczych licząc od dnia 31.12.2014r. tj. najpóźniej do 13.02.2015r.

Przykład 2
Beneficjent: osoba fizyczna
Data otrzymania płatności ostatecznej: 13.07.2013 r.
Termin złożenia ankiety: od 01.01.2015 r. do 31.01.2015 r.

Dodatkowe informacje na temat wyliczania terminów złożenia ankiet oraz wypełniania ww. dokumentów znajdziecie Państwo w Instrukcji do ankiety. Obecnie obowiązuje wersja 10 ankiety monitorującej (v10).

Wzór obowiązującej ankiety wraz z instrukcją znajduje się na stronie www.prow.wzp.pl w zakładce Dokumenty do pobrania – Ankiety monitorujące – Ankieta 413 małe projekty (wersja v10) – Obowiązuje od 31.10.2013 r.

Szczegółowych informacji na temat wypełniania ankiet udziela Wieloosobowe stanowisko ds. monitoringu:
• Anna Kyc, numer telefonu: 91 31 29 337.

- informacja pochodzi ze strony Urzędu Marszałkowskiego

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie internetowej służącej ocenie ANALIZY SWOT dla obszaru LSR 2014-2020.

Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Drawy oraz Lider Wałecki kontynuuje prace nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Analizie poddano kluczowe obszary funkcjonowania LGD, a mianowicie gospodarkę i sferę społeczną, ale także dziedzictwo kulturowe, środowisko, turystykę. Zapraszamy nadanie rang poszczególnym, zidentyfikowanym w opisie diagnostycznym silnym i słabym stronom naszego obszaru oraz szansom i zagrożeniom zebranym w SWOT. Ankieta jest anonimowa.

www.moje-ankiety.pl/respond-79947.html

Nadanie rang jest konieczne ze względu na wielość zidentyfikowanych stron silnych i słabych oraz podobną skalę szans i zagrożeń. Miejsce SWOT w strukturze LSR oraz dalsze zastosowanie elementów SWOT w budowie planu strategicznego to kolejne argumenty, aby uporządkować elementy SWOT wg starannie ważonych rang. Specyfika metody ankietowej powoduje, że rangi elementów SWOT będą tym trafniejsze i bardziej przydatne w dalszych pracach, im więcej osób z poszczególnych sektorów (społecznego, gospodarczego i publicznego) wypełni ankietę. Ankieta umożliwia ponadto wnoszenie uwag oraz propozycji zmian i uzupełnień do treści zapisów SWOT.

Zapraszamy i z góry dziękujemy za poświęcenie czasu na wypełnienie ankiety.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wałcz, dnia 07.09.2015r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Fundacja Lider Wałecki z siedzibą w Wałczu (78-600), ul. Dąbrowskiego 8 uprzejmie informuje o wyborze oferty na prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu Radosne przedszkolaki – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej:

Na prowadzenie zajęć:

- w punkcie przedszkolnym przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Witankowie – została wybrana oferta Pani Sonii Szymańskiej

- w punkcie przedszkolnym przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dębołęce- została wybrana oferta Pani Marzeny Domańskiej

Wybrane oferty spełniły wszystkie wymagane kryteria.
opublikowano w Bez kategorii

« Starsze posty Nowsze posty »