Author Archives: lider

Festiwal Potraw Tradycyjnych – 9.08.2014 Strączno

Stowarzyszenie „Lider Wałecki” zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z terenu naszego  LGD na kolejną już edycję Festiwalu Potraw Tradycyjnych, który odbędzie się 09.08.2014 w Strącznie na boisku sportowym w godz. od 16:00-20:00

Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie do dnia 31.07.2014 r. na numer tel.0672580241 wew.38 faksem lub na maila: lider@poczta.vel.pl oraz dostarczyć formularz zgłoszeniowy.

Festiwal jest organizowany w ramach umowy z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013.

formularz-zgłoszeniowy

festiwal-straczno3

MAŁE GRANTY – NABÓR WNIOSKÓW

Informujemy, że dnia 04 lipca 2014 r. rozpocznie się nabór wniosków na działania aktywizujące. Przed składaniem wniosków prosimy  zapoznać się z Regulaminem.

Termin naboru: 04 lipca – 25 lipca 2014 r.

W ramach naboru przyjmowane będą operacje :

Program wspiera działania, które inicjują rozwój zainteresowań mieszkańców i mają charakter edukacyjny. Jest on prowadzony z myślą o stowarzyszeniach, sołectwach oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się ciekawiej i lepiej.

Przewidywane jest wsparcie działań, które:

 • zakładają współdziałanie wnioskodawcy z mieszkańcami, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

 

Zarząd przy wyborze operacji będzie zwracał uwagę na:

 • liczbę uczestników
 • liczbę wolontariuszy zaangażowanych w działania

 

Wnioski (w 1 egzemplarzu) należy składać w Biurze LGD adres:
ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz.

WAŻNE:

 • Organizacja, która otrzyma dofinansowanie zobowiązana jest do przedstawienia harmonogramu spotkań/warsztatów (na formularzu udostępnionym przez LGD), kwalifikacji instruktora/warsztatowca (np. referencje, zaświadczenia, kursy), oświadczenie dla celów podatkowych i ubezpieczenia ZUS do umowy warsztatowca (druk Stowarzyszenia)
 • Po złożeniu ww. dokumentów zostanie podpisane porozumienie o wspólnej realizacji działania. Obowiązki partnera i LGD zawarte są we wzorze Porozumienia.
 • W przypadku nie przedłożenia ww. dokumentów następuje odmowa przyznanego dofinansowania. Dofinansowanie przyznaje się kolejnej organizacji z listy rezerwowej.

 

Formularz-wniosku

Regulamin

Prezentacja multimedialna GRANTY

Ogłoszenie o naborze kadry pedagogicznej

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Fundacja „Lider Wałecki” ogłasza nabór kadry pedagogicznej do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dębołęce.

Dokumenty zgłoszeniowe można składać do 15 lipca 2014 roku w biurze fundacji „Lider Wałecki” ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz

Zgłoszenie powinno zawierać CV, podanie, udokumentowanie wykształcenia kierunkowego i pedagogicznego.

 

Zarząd Fundacji „Lider Wałecki”

„Kto śpiewa w naszych ogrodach?” 23 – 25 maja 2014 r.

ptaki_polskie_Tablica-Stowarzyszenie-PP

Gospodarstwo Agroturystyczne „7 Ogrodów” oraz Stowarzyszenie Ptaki Polskie zapraszają do Łowicza Wałeckiego 50 w dniach 23 – 25 maja 2014 r.
na niezwykły weekend: „Kto śpiewa w naszych ogrodach?”

Podczas spotkań organizator chce przekazać Państwu misję Stowarzyszenia zawartą w trzech słowach:

Poznaj
Chcemy dostarczać Ci wiedzę – o Czajkach, Dudkach, Zającach… Chcemy pokazać Ci ich świat. Opowiedzieć o ich życiu i problemach. Pokazać ich piękno i wyjątkowość.

Pokochaj
Gdy je poznasz – to pokochasz. Takie już są – Czajki, Dudki, Zające i cała reszta. Taka jest siła Przyrody.

Pomóż
…A gdy już pokochasz, to zobaczysz, że zasługują na podziw i szacunek. Niektórym to wystarczy – żeby przetrwać. Inni, a jest ich coraz więcej, potrzebują pomocy. Przecież nie jesteśmy sami na Ziemi…

Program:
23.05.2014 r. godz. 18-ta : prezentacja „Kto śpiewa w naszych ogrodach” poprowadzona przez naszych gości ze Stowarzyszenia Ptaki Polskie,

24.05.2014 r. : poszukiwanie i rozpoznawanie ptaków wśród okolicznych lasów, łąk i pól.
wieczorem wspólne ognisko.

25.05.2014 r. spotkanie założycielskie Lokalnego Klubu Ptaki Polskie

Wstęp wolny.

Podczas całego weekendu możliwość nabycia przysmaków z  gospodarstwa 7 ogrodów.

Bliższe spojrzenie na obszary wiejskie.

indeks

Znaczenie młodzieży dla europejskiej polityki rozwoju obszarów wiejskich jest powszechnie znane, ale doświadczenia wskazują, że programy rozwoju obszarów wiejskich (PROW) powinny być bardziej dostępne i odpowiadać na potrzeby młodzieży wiejskiej.

Zmiany demograficzne i zmniejszająca się populacja wiejska są ważnymi zagadnieniami w większości państw członkowskich UE i mają znaczny wpływ na sytuację gospodarczą wielu obszarów wiejskich. Wspieranie młodych ludzi ma więc duże znaczenie dla polityki rozwoju obszarów wiejskich, gdyż może poprawić ich społeczną i gospodarczą żywotność.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich kieruje pomoc do młodzieży wspierając młodych rolników (Działanie 112) oraz oferując wsparcie w ramach Osi 3 i LEADER, które przeznaczone jest na cele nierolnicze. Państwa członkowskie mają również możliwość skierowania do młodych ludzi innych działań PROW, dając im pierwszeństwo dzięki odpowiednio ustalonym kryteriom kwalifikowalności lub selekcji.

Wsparcie przyjazne młodym

Brak odniesienia do młodzieży w programach PROW nie uniemożliwia wdrażania związanych z nimi projektów, aczkolwiek odpowiednio projektując PROW można go bardziej ukierunkować na tę grupę beneficjentów. W grudniu 2012 r. ENRD rozpoczęła inicjatywę tematyczną dotyczącą młodzieży i młodych rolników. Jej celem jest ocena, w jaki sposób PROW wspierają młodych rolników i młodzież z obszarów wiejskich, a także zbadanie, w jaki sposób można w nowym okresie programowania (2014-2020) poprawić wyniki w tym zakresie. Nadchodzące zmiany w polityce, takie jak możliwość wprowadzenia płatności bezpośrednich dla młodych rolników w ramach filaru 1 lub wprowadzenie nowych subprogramów dla młodych rolników w ramach EFRROW, powinny zwiększyć możliwości dostępne dla państw członkowskich.

Na początku 2013 r. w ramach inicjatywy ENRD rozpoczęto badanie, w którym przeprowadzono internetowe lub osobiste dyskusje z ponad 50 interesariuszami z całej UE. Dzięki badaniu zebrano dane na temat wsparcia z PROW dla młodzieży i młodych rolników w 14 krajach, które uzupełniono 29 przykładami udanych projektów związanych z młodzieżą. Wstępne wyniki wskazują, że pomimo, iż w większości PROW docenia się ważną rolę młodych ludzi w rozwoju obszarów wiejskich, nie są one odpowiednio ukierunkowane ze względu na brak wyraźnej koncentracji na problemach młodzieży. Występuje również problem zrozumieniem konieczności zatrzymania młodych ludzi na obszarach wiejskich.

Z pośród badanych PROW, tylko w szwedzkim programie wspomina się o kwestii młodzieży jako o zagadnieniu priorytetowym dla całego programu. Integracja młodych ludzi na obszarach wiejskich jest w Szwecji jednym z sześciu ogólnych priorytetów PROW i dlatego kwestia młodzieży traktowana jest przekrojowo i uwzględniana we wszystkich działaniach.

 

Kształtując przyszłość

Badania wskazuję, że aby skuteczniej docierać z programami do młodych ludzi, potrzeba większego zaangażowania młodzieży w PROW na poziomie lokalnym i krajowym. Organizacje reprezentujące rożne grupy młodzieży wiejskiej (w tym młodzi przedsiębiorcy i studenci) powinny być zaangażowane od samego początku w projektowanie PROW, a ich sieć powinna być szeroka. Młodzież wiejska nie jest jednorodną grupą, co oznacza, że potrzebne są odpowiednie strategie o szerokim zasięgu.

Tworzenie sieci wewnątrz tych grup i pomiędzy nimi może w tym pomoc oraz zapewnić, że potrzeby młodzieży zostaną sformułowane w skoordynowany sposób.

Przejmując odpowiedzialność

Jeżeli chodzi o wdrażanie projektu, to kluczowym czynnikiem sukcesu jest zakres, w jakim angażowani są młodzi i w jakim przejmują odpowiedzialność za projekt. Badania pokazały, że chociaż wiele projektów skierowanych jest do młodzieży z obszarów wiejskich, to projekty przygotowywane lub realizowane przez młodzież są mniej powszechne, nawet pomimo faktu, że są one skuteczniejsze.

Młodzi ludzie mogą być zachęcani do brania udziału w projektach przez trenerów i opiekunów, którzy wspierają ich w trakcie tworzenia i realizacji projektu. Kolejne ważne narzędzie zapewniające aktywne i znaczące zaangażowanie młodzieży w rozwój obszarów wiejskich, to rozwijanie kompetencji.

Badania wskazują, że oprócz lepszego ukierunkowania, wspierania większego zaangażowania i zachęcania do przejmowania odpowiedzialności, należy usunąć bariery finansowe i administracyjne dla młodzieży wiejskiej. Propozycje w tym zakresie odnoszą się do zwiększenia intensywności pomocy udzielanej młodym wykonawcom projektów oraz uproszczenia procedur administracyjnych.

 

Portal młodzieży i młodych rolników- portal internetowy zawiera wyniki inicjatywy tematycznej ENRD dotyczącej młodzieży i młodych rolników oraz przedstawia szeroki zakres działań wspierających młodych ludzi z obszarów wiejskich w wielu państwach członkowskich UE.
http://enrd.ec.europa.eu/themes/youth-and-young-farmers/pl/youth-and-young-farmers_pl.cfm

 

 

ŹRÓDŁO: ENRD magazine

Wsparcie dla lokalnych społeczności w latach 2014-2020

RLKS_logo-e1391002070798

W latach 2014-2020 w regionalnych programach operacyjnych lokalne społeczności będą miały do dyspozycji nowy instrument – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS). Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało zasady jego realizacji w Polsce.

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS)
– to nowy instrument terytorialny wprowadzony przez Komisję Europejską w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Bazuje on na stosowanym w latach 2007-2013 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa podejściu LEADER. Umożliwia on małym społecznościom powołanie Lokalnej Grupy Działania oraz opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.

W ramach polityki spójności RLKS jest nowością i jego zastosowanie nie jest konieczne. Zasługuje jednak na szczególną uwagę ze względu na jego partycypacyjny charakter, przejawiający się zaangażowaniem lokalnych społeczności i lokalnych partnerów – samorządu, biznesu i sektora pozarządowego.

RLKS daje możliwości realizowania działań dotyczących m.in.:

 • tworzenia lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników,
 • ułatwiania dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych,
 • wspierania przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej,
 • wspierania rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich.

Lokalne Strategie Rozwoju (LSR) powinny obejmować swoim działaniem co najmniej dwie gminy. Obszar ten powinien być zamieszkany przez minimum 30 000, a maksimum 150 000 osób. Wyjątkiem od tych reguł są LSR finansowane tylko z Regionalnych Programów Operacyjnych na obszarze miast powyżej 20 tys. mieszkańców.

Zasady realizacji RLKS zostały wypracowane w wyniku konsultacji oraz współpracy z partnerami biorącymi udział w programowaniu polityki spójności, WPR oraz WPRyb na lata 2014-2020 w Polsce.

Załączony materiał uszczegółowia zapisy zawarte w projekcie Umowy Partnerstwa dotyczące RLKS.

Pobierz plik:
Zasady realizacji instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w Polsce

 

źródło : http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Konkurs o tytuł „Sołtys Roku 2014″

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór zgłoszeń w ramach konkursu o tytuł „Sołtys Roku 2014”.
Na realizację tego zadania planuje się przeznaczyć z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2014 środki finansowe w wysokości 15.000 zł (słownie: piętnaście tysiące złotych).
Kandydata do tytułu „Sołtys Roku ” mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa w ilości co najmniej 10 osób, rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz organy władzy samorządowej gmin: rady gmin, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Do udziału w konkursie może zostać zgłoszony sołtys, który aktualnie pełni funkcję i był sołtysem przez co najmniej jedną pełną kadencję. O wyborze kandydata będą decydowały jego osiągnięcia w roku 2013.

 

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do dnia 15 kwietnia br. na adres: Wydział Rolnictwa i Rybactwa, ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Rybactwa pod nr. tel. 91 44 10 203 lub91 44 10 212, e-mail:  rolnictwo@wzp.pl lub  kwika@wzp.pl.
Szczegółowe informacje o naborze wynikające z uchwały nr 110/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie organizacji konkursu „Sołtys Roku 2014″ oraz karta zgłoszeniowa do pobrania z poniższej strony internetowej:

 

http://wrir.wzp.pl/wrir/p-r-m-a-21725/aktualnosci.htm

Wyróżniony „Lider”

W dniu 28 marca 2014 r. w sali widowiskowej Wałeckiego Centrum Kultury odbyła się Uroczystość z okazji wręczania nagród honorowych „Laur Powiatu Wałeckiego” 2014.

W tym roku Kapituła przyznała nagrody w kategoriach: działalność gospodarcza, działalność społeczna, działalność sportowa i działalność kulturalna.

Miło nam poinformować , że w kategorii „KULTURA I NAUKA”, Stowarzyszenie „Lider Wałecki” otrzymało wyróżnienie.

Gratulacje dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu, które w tej kategorii zdobyło Laur, oraz dla drugiego wyróżnionego – Muzeum Ziemi Wałeckiej.laur15

Konferencja pt. „Praktyka działań samorządowych w sołectwach i rola współpracy podmiotów życia obywatelskiego służące wykorzystaniu potencjału wspólnot lokalnych polskiej wsi”

Dnia 21 marca 2014 r. w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu odbyła się zorganizowana min. przez Nasze Stowarzyszenie konferencja pt. „Praktyka działań samorządowych w sołectwach i rola współpracy podmiotów życia obywatelskiego służące wykorzystaniu potencjału wspólnot lokalnych polskiej wsi” w ramach cyklu spotkań pn. „Oczami liderów sołeckich”. Konferencja skierowana była do sołtysów, członków rad sołeckich oraz aktywnych mieszkańców sołectw.

Podczas konferencji omawiano takie tematy jak:

- Rola sołtysa w rozwoju społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich,

- Praktyczne aspekty współdziałania i współpracy społeczności lokalnych,

- Edukacja szansą na skuteczną odnowę wsi”,

- Promocja i praktyka działań samorządowych w sołectwach na przykładzie gminy Wałcz,

- Efektywne formy aktywizacji wspólnot lokalnych na terenie obszarów wiejskich”

- Założenia programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Współorganizator – Fundacja „Rzeczypospolita Polska Nasza”  zaprezentowała  „Portal oPolsce”cyfrowe know-how  lokalnych społeczności, który jest w trakcie tworzenia, a w  pełni funkcjonalności, będzie podstawowym źródłem wiedzy  o  gminie, sołectwie, lokalnych imprezach kulturalnych, firmach, stowarzyszeniach.

 

konf5m

« Starsze posty