Author Archives: Beata Mędrek

„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”

„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” XV edycja konkursu na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz na najlepszą potrawę regionalną.
25 lipca br. w Szczecinie odbędzie się XV edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Głównym celem konkursu jest identyfikacja regionalnych produktów oraz ich promocja, a także zachęcanie mieszkańców województwa do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu. Konkurs ma charakter otwarty. Przystąpić może do niego każdy producent/wytwórca wyrobów regionalnych i tradycyjnych, spełniający kryteria konkursowe. Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi finałów regionalnych konkursu (I etap) są urzędy marszałkowskie we współpracy z wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego. Organizatorem krajowym konkursu (II etap) jest Polska Izba Produktu Regionalnego
i Lokalnego wspólnie ze Związkiem Województw RP.
Podczas finałów regionalnych, wyłonione zostaną najlepsze produkty (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, napoje regionalne i inne produkty regionalne) oraz najlepsze potrawy regionalne. Drugi etap konkursu, to wybór dokonany przez Krajową Kapitułę Konkursu – spośród produktów i potraw nominowanych w regionach – najlepszych produktów oraz potraw i dań do prestiżowej nagrody „Perła 2015”.
Karty zgłoszenia przyjmowane są do dnia 3 lipca br. :
-(produkt) w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 73-134
Barzkowice, e-mail: row.barzkowice@home.pl , www.zodr.pl
-(potrawa) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział
Rolnictwa i Rybactwa, ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin, e-mail : rolnictwo@wzp.pl ,
www.wrir.wzp.pl

Konkurs na szczeblu ogólnopolskim zakończony zostanie we wrześniu b.r. Wielkim Finałem
w Poznaniu. W czasie Międzynarodowych Targów Spożywczych Polagra Food – SMAKI REGIONÓW wręczone zostaną statuetki „Perła 2015”. Wydarzeniu temu towarzyszyć będzie, podobnie jak w latach poprzednich, prezentacja laureatów w Pawilonie „Smaki Regionów”.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w konkursie mogą uzyskać informacje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego pod numerami telefonów: (91)
44 10 213, 44 10 212, 44 10 214 lub w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego
w Barzkowicach pod numerami telefonów: (91) 479 40 59, 479 40 29.
Załączniki:
1. Zgloszenie-produkt-2015
2. Zgloszenie-potrawa-gastronomia-2015-1
3. Regulamin-nkd-potrawa-gastronia
4. Regulamin-nkd-produkt

 

Zebranie sprawozdawczo- wyborcze Fundacji „Lider Wałecki”

Zarząd Fundacji „Lider Wałecki” serdecznie zaprasza swoich członków na Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 r. o godz. 16:00, miejscem spotkania będzie Zajazd „Luna” ul: Kołobrzeska 37 w Wałczu.

Zgłoszenia udziału w Walnym Zebraniu Członków Fundacji przyjmowane będą w biurze Fundacji do dnia 26 czerwca 2015 r., telefonicznie pod numerem telefonu 67 258 02 41 wew. 38, lub e-mailowo pod adresem fundacjalw@poczta.onet.pl.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania– przywitanie członków
2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
3. Wybór protokolanta zebrania.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok ubiegły.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności za rok ubiegły- podjęcie stosownej uchwały.
8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
a) Wybór Zarządu
• ustalenie liczby członków Zarządu
• zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu
• głosowanie
b) Wybór Komisji Rewizyjnej
• ustalenie liczby członków Komisji Rewizyjnej
• zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia
• głosowanie
c) Przerwa – ukonstytuowanie się wybranych władz

9.Dyskusja – wolne wnioski.
10. Zakończenie Walnego Zebrania.

Prezes Zarządu
Fundacji „Lider Wałecki”
Janusz Bartczak

 

Walne zabranie członków Stowarzyszenia „Lider Wałecki”

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Lider Wałecki serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lider Wałecki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 r. o godz. 16:00, miejscem spotkania będzie Zajazd „Luna” ul: Kołobrzeska 37 w Wałczu.

Zgłoszenia udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lider Wałecki przyjmowane będą w biurze LGD do dnia 26 czerwca 2015 r., telefonicznie pod numerem telefonu
67 258 02 41 wew. 38, lub e-mailowo pod adresem fundacjalw@poczta.onet.pl.
Proponowany porządek obrad:

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lider Wałecki”

Porządek zebrania:
1. Otwarcie Walnego zebrania Stowarzyszenia „Lider Wałecki” – przywitanie członków LGD.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
3. Wybór protokolanta zebrania.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok ubiegły.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok ubiegły- podjęcie stosownej uchwały.
8. Zmiany w statucie, podjęcie stosownej uchwały.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie Walnego Zebrania.

 

Prezes Zarządu
Stowarzyszenia „Lider Wałecki”
Janusz Bartczak

 

Konferencje i szkolenia organizowane przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich

W dniach 18 – 19 maja 2015 r. o godz. 12:00 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach Planu Działania SC KSOW na lata 2014 – 2015 organizuje konferencję pn. „Rezerwy zasobów pracy w rolnictwie szansą rozwoju gospodarczego. Prezentacja dobrych praktyk i nowych możliwości w zakresie mobilności zawodowej rolników i członków ich rodzin w aspekcie programów na lata 2014-2020”

Więcej informacji:

http://ksow.pl/news/entry/6659-zaproszenie-na-konferencje-prezentacja-dobrych.html

Ponadto w ramach Planu działania SC KSOW realizowanych jest jeszcze wiele projektów, które mogą zainteresować partnerów KSOW, np. szkolenia:

http://ksow.pl/news/entry/6664-zaproszenie-na-szkolenia-zintegrowane-przedsie.html

Zebranie Rady Fundacji

Zarząd Fundacji Lider Wałecki serdecznie zaprasza na Zebranie Rady, które odbędzie się w dniu 25 lutego 2015 r. godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Wałcz.

Zgłoszenia udziału w Zebraniu Rady Fundacji Lider Wałecki przyjmowane będą w biurze Fundacji do dnia 20 lutego br., telefonicznie pod numerem 67 258 02 41 wew. 38 lub 41 lub e-mailowo pod adresem fundacjalw@poczta.onet.pl

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania Rady Fundacji „Lider Wałecki”
2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
3. Wybór protokolanta zebrania.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
6.Omówienie spraw bieżących i funkcjonowania fundacji.
7.Zmiany w statucie fundacji.
8.Przedstawienie i głosowanie nad uchwałą wprowadzającą zmiany w statucie.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie Zebrania.