Monthly Archives: Kwiecień 2013

FUNDUSZ EKONOMII SPOŁECZNEJ

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA jest partnerem strategicznym Towarzystwa Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych w realizacji programu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej (PES) na terenie makroregionu obejmującego woj.  warmińsko – mazurskie, pomorskie, zachodnio – pomorskie.

W ramach współpracy z TISE oferujemy wszechstronną pomoc w przygotowaniu dokumentacji pożyczkowej na przedsięwzięcia, które mają wzmocnić działalność gospodarczą PES, a w efekcie doprowadzić do wzrostu przychodów lub zatrudnienia.

Dla każdego PES , który otrzyma pożyczkę zapewniamy kompleksowe,  bezpłatne usługi doradcze do 30 godz.  w zakresie uzgodnionym z potrzebami pożyczkobiorcy.

Dla kogo pożyczki ?

 • Spółdzielnie pracy;
 • Spółdzielnie inwalidów i niewidomych;
 • Spółdzielnie socjalne
 • Organizacje pozarządowe
 • Kościelne osoby prawne lub jednostki organizacyjne (działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania), jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • Spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub kluby sportowe, będące spółką działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
  o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.2), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy
  i pracowników.

 

Jakie warunki trzeba spełnić?

 • Prowadzić działalność gospodarczą co najmniej 12 miesięcy (na dzień składania wniosku)
 • Być mikro lub małym przedsiębiorcą czyli zatrudniać od 1 do 50 osób w działalności gospodarczej, przy rocznym obrocie nie przekraczającym 10 milionów EUR i/lub całkowitym bilansie rocznym nie przekraczającym 10 milionów EUR – Wielkość przedsiębiorstwa – zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (WE)
  nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008 r.)
 • Nie zalegać w płatnościach zobowiązań podatkowych i z tytułu opłacania składek na zabezpieczenie emerytalne

 

 

 • Mieć zdolność do spłaty pożyczki
 • Przedstawić co najmniej zabezpieczenie w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową

Oferta pożyczki:

 • Kwota pożyczki do 100 tys. zł (do 100% wartości przedsięwzięcia)
 • Maksymalny okres finansowania do 60 miesięcy
 • Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy (wliczony w okres kredytowania)
 • Oprocentowanie pożyczki od 25% do 50% stopy redyskonta weksli (obecnie 0,875%
  i 1,75%)

 

Na co?

Na szeroko pojęty rozwój, który pomoże podmiotowi osiągnąć wzrost przychodów
z działalności gospodarczej lub wzrost zatrudnienia (w tym na zakup materialnych
i niematerialnych środków obrotowych i inwestycyjnych). Cel przedsięwzięcia musi być zgodny z prowadzoną lub przyszłą działalnością gospodarczą PES.

 

Komu przysługuje niższe oprocentowanie?

Oprocentowanie w wysokości 25% stopy redyskonta weksli (obecnie 0,875% w skali roku) przysługuje:

 • spółdzielniom socjalnym, które w ostatnim rocznym okresie obrachunkowym osiągnęły przychody niższe niż 100 000 zł
 • podmiotom, w których nie mniej niż 50% pracowników pochodzi z grup: bezdomnych, uzależnionych od alkoholu, narkotyków, chorych psychicznie, zwalnianych z zakładów karnych, uchodźców (w rozumieniu ustawy o zatrudnieniu socjalnym); osoby niepełnosprawne (w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
 • podmiotom przeznaczającym co najmniej 10% zysku lub nadwyżki bilansowej na działalność pożytku publicznego

 

Szczegółowych informacja i pomocy w przygotowaniu pełnej dokumentacji finansowej udzielają:

Ewa Czerwinka
Katarzyna Stefańska

eczerwinka@nida.pl
kstefanska@nida.pl

tel. 89 625 36 51, wew. 1 lub 4
tel. kom. 604 643 037

 

SZKOLENIE DOTYCZĄCE ZASAD I MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA W MIROSŁAWCU

 

JEŻELI SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI POZYSKIWANIEM ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW, SŁUŻĄCYCH TWORZENIU NOWOCZESNEJ I DOBRZE ZORGANIZOWANEJ SPOŁECZNOŚCI, STOWARZYSZENIE „LIDER WAŁECKI” ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE DOTYCZĄCE ZASAD I MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ.

O DOFINANSOWANIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ :

- ROLNICY I ICH RODZINY,

- PRZEDSIĘBIORCY,

- ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (FUNDACJE, STOWARZYSZENIA, KOŚCIOŁY  I ZWIĄZKI WYZNANIOWE).

MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ TO AŻ 80 % PONOSZONYCH KOSZTÓW

 

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W MIROSŁAWCU 15 KWIETNIA 2013 R. W GODZINACH OD 10:00 DO 15:00 W BUDYNKU BIURA POWIATOWEGO AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W MIROSŁAWCU. UL KOŚCIUSZKI 16

JEŚLI JESTEŚCIE PAŃSTWO ZAINTERESOWANI SZKOLENIEM, OBECNOŚĆ NALEŻY POTWIERDZIĆ TELEFONICZNIE (0672580241 WEW. 41), E-MAILOWO (LIDER@POCZTA.VEL.PL) LUB OSOBIŚCIE W BIURZE LGD LIDER WAŁECKI (UL. DĄBROWSKIEGO 6). W TYM CELU BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z ZORGANIZOWANEGO PRZEJAZDU NA MIEJSCE SZKOLENIA. AUTOBUS BĘDZIE PODSTAWIONY POD GMINĄ WAŁCZ O GODZ. 8.40.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA I FUNDACJI „LIDER WAŁECKI”

Lokalna Grupa Działania Lider Wałecki serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i Fundacji Lider Wałecki, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2013 r. o godz. 17.00, miejscem spotkania będzie Pałac Wrzosy (Tuczno).

 

Zgłoszenia udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia i Fundacji Lider Wałecki przyjmowane będą w biurze LGD do dnia 15.04.2013 r., telefonicznie lub e-mailowo. Istnieje możliwość skorzystania z zorganizowanego przewozu, o czym należy wcześniej powiadomić biuro LGD.

 

Autobus będzie podstawiony pod urzędem poszczególnych gmin:

 • Urząd Gminy w Wałczu godz. 15.40

 • Urząd Miasta i Gminy Człopa godz. 16.10

 • Urząd Miasta i Gminy Tuczno godz. 16.30

 • Urząd Miasta i Gminy Mirosławiec godz. 16.15

 

Proponowany porządek obrad

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  i Fundacji „Lider Wałecki”

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie Walnego zebrania Stowarzyszenia i Fundacji „Lider Wałecki”.

 2. Wybór przewodniczącego zebrania.

 3. Wybór protokolanta zebrania.

 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.

 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.

 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i Fundacji „Lider Wałecki” za rok ubiegły.

 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Stowarzyszenia i Fundacji „Lider Wałecki” za rok ubiegły- podjęcie stosownej uchwały.

 8. Wolne głosy i wnioski.

 9. Zakończenie Walnego Zebrania.

 

 

Więcej informacji:

Biuro LGD, ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz

telefon/ fax: 67 258 02 41 wew. 41 lub 38

tel. kom.: 790 655 795

e-mail: lider@poczta.vel.pl