Monthly Archives: Listopad 2012

Ankieta Lokalnej Strategii Rozwoju – Stowarzyszenia Lider Wałecki

W związku z prowadzoną  ewaluacją Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmin Pojezierza Wałeckiego zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym.

Wiarygodność i rzetelność ewaluacji zależy od ilości osób, które wezmą udział w badaniu. Istnieje możliwość wyrażenia swojej opinii w wersji papierowej lub on-line zamieszczonej na stronie  www.liderwalecki.vel.pl

 

Liczymy na Państwa udział i dziękujemy.

 

[polldaddy poll=6718806]

[polldaddy poll=6718805]

[polldaddy poll=6718803]

[polldaddy poll=6718801]

[polldaddy poll=6718791]

Wycieczka edukacyjna do Torunia

24 listopada 2012 roku odbyła się wycieczka edukacyjna do Torunia w ramach realizacji projektu ,,Szkoła Kluczowych Kompetencji” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczniowie z klas IV- VI ze Szkoły Podstawowej w Karsiborze miało okazję atrakcyjnie spędzić deszczową, listopadową sobotę.

Pierwszym punktem programu była wizyta w Muzeum Żywego Piernika. Muzeum mieści się przy ul. Rabiańskiej, między Rynkiem Staromiejskim a Wisłą, w okolicy katedry i domu Kopernika. Na piętrze zabytkowego spichrza działa XVI-wieczna piernikarnia, gdzie uczniowie nie tylko obejrzeli sposób wyrobu toruńskiego specjału, ale przede wszystkim sami wzięli  udział w procesie jego powstawania. Pod okiem mistrza piernikarskiego, zgodnie z przekazywanymi w stylizowanej staropolszczyźnie wskazówkami, dobierali  przyprawy, ucierali  korzenie, przesiewali  mąkę. Następnie własnoręcznie łączyli składniki, wyrabiali ciasto, kształtowali piernikowe specjały, mogąc przy tym korzystać ze specjalnych ozdobnych form. Jest to muzeum, które angażuje wszystkie zmysły, nie tylko wzrok. W pomieszczeniu unoszą się zapachy imbiru, kardamonu i innych przypraw. Po krótkim terminowaniu u mistrza piernikarskiego uczniowie nabyli  historyczne uprawnienia  piernikarskie, a każdy z nich dodatkowo zabrał do domu piernik własnoręcznie wykonany.

dsc01228

 

dsc01235

Następnym punktem programu było Orbitarium. Na wystawę składa się kilkanaście  urządzeń-zabawek, przybliżających w sposób poglądowy działanie sił grawitacji na ciężkich ciałach niebieskich, powstawanie tornad oraz problemy związane z dalekimi lotami kosmicznymi (opóźnienie sygnałów, anteny paraboliczne, wielkie ciśnienia). Uczniowie w  Orbitarium mogli bawić się zestawami interaktywnych urządzeń i modeli, które tłumaczą ciekawe zjawiska zachodzące we Wszechświecie. Sprawdzić można, czy prawdą jest, że odległy sygnał dociera do nas z opóźnieniem, ile ważyłby człowiek, mieszkając na Marsie lub Saturnie ,i dlaczego Jowisz ma burzliwą atmosferę? Tu uczniowie mogli się szybko przekonać  się, że nauka może być przyjemnością.

Interesujący był  także seans w Planetarium. Toruńskie Planetarium zaprezentowało seans astronomiczny, o operacji Saturn.  Sercem planetarium jest projektor, który służy do wiernego odtwarzania wyglądu nieba z dowolnej chwili i dowolnego miejsca na Ziemi.

Niezapomniana była również wystawa w  Geodium poświęcona  Ziemi jako planecie. Jej centralnym elementem jest obracający się i odpowiednio oświetlony model kuli ziemskiej o średnicy 2,15 m. Dzięki grze świateł w łatwy sposób można przekonać się, dlaczego mamy cztery pory roku, a po dniu następuje noc.

Po przeprowadzeniu kosmicznych doświadczeń uczniowie wraz z opiekunami przeszli do restauracji Mac Donald wzmocnić  się posiłkiem. Następnie pełni doznań i wrażeń z pobytu w mieście Mikołaja Kopernika wróciliśmy do domu.

oprac. Monika Plich

Forma zamówienia

Zamówienie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej

Narodowa Strategia Spójności. Kapitał Ludzki. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Projekt: Nasza szansa na sukces

 

Wałcz, dnia 26.11.2012r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1.  Zamawiający: Stowarzyszenie Lider Wałecki, ul. Dąbrowskiego  6 78-600 Wałcz

zaprasza do złożenia ofert na:

 1. Przedmiot zamówienia: wykonywanie usługi przewozów autobusowych KOD CPV 60000000-8 – wg. załącznika nr 1
 2. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.09.2014r.
 3. Miejsce i termin złożenia oferty: Biuro Stowarzyszenia Lider Wałecki                                 ul. Dąbrowskiego 6 78-600 Wałcz do dnia 12.12.2012r. do godziny 10:00

5. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: posiadają niezbędny potencjał techniczny (ocena na podstawie oświadczenia) oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania jako podmiot powiązany.

6. Wyłączenie podmiotów powiązanych z Zamawiającym : Zamawiający informuje że nie może powierzyć wykonania zamówienia Wykonawcom którzy powiązani są z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem  lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  w imieniu Beneficjenta, związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury  wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na: a) uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji c) pełnieniu funkcji członka organu  nadzorczego lub zaradzającego, prokurenta, pełnomocnika d)  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.

Wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku w/w powiązań.

7. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu :Zamawiający na potwierdzenie spełnienia udziału warunków udziału w postępowaniu wymaga złożenia: oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  – załącznik nr 3, oświadczenia o posiadaniu nie zbędnego potencjału technicznego – załącznik nr 3 oraz oświadczenie o braku powiązań wymienionych w pkt. 6 – załącznik nr 4.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków zgodnie z formuła „spełnia/ nie spełnia” na podstawie  informacji zawartych w oświadczeniach

8.Termin otwarcia ofert: 12.12.2012r. godzina 10:10.

9. Warunki płatności: Po wykonaniu zamówienia w terminie do 7 dni od złożenia faktury

10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Hanna Szynkaruk tel. 518 400 742       e-mail: hanna-szynkaruk@wp.pl

 

11. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

12. Kryterium oceny ofert: 100 % cena. Oferta która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą.

13. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania, b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, c) jest niekompletna, d) jest błędnie wypełniona e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

14. O wynikach postępowania zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści wyniki na stronie internetowej www.liderwalecki.vel.pl

Zamawiający prosi aby koperty były opisane w następujący sposób: zapytanie ofertowe wykonywanie usługi przewozów autobusowych

 

Czytaj dalej »

III Targi dla Gastronomii, Lodziarni, Pizzerii, Barów Szybkiej Obsługi i Cateringu, Gdańsk 5-6.02.2013

III Targi dla Gastronomii, Lodziarni, Pizzerii, Barów Szybkiej Obsługi i Cateringu, Gdańsk 5-6.02.2013

To jedyne wydarzenie tego typu na Pomorzu.

Z roku na rok impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony wystawców jak i odwiedzających, dlatego też III edycja targów odbędzie się w nowoczesnej, przestronnej hali – AMBER EXPO.

Podczas targów po raz pierwszy będzie można odwiedzić Salon wyposażenia ośrodków wypoczynkowych, pensjonatów, kwater prywatnych i hoteli – BALT-ROOM.

Podczas targów odbędą się bezpłatne seminaria learnShops™. Z pewnością nie zabraknie ciekawych prezentacji, które na długo zapadają w pamięć, jak chociażby ubiegłoroczne show barmańskie, pokaz przyrządzania sushi, czy szkolenie z zakresu parzenia kawy.

Targi FOOD-to-Go stanowią doskonałą okazję nie tylko do pozyskania nowych Klientów, ale również do nawiązania cennych kontaktów, które z pewnością zaprocentują w przyszłości. Szczegółowe informacje na temat targów znaleźć można na stronie internetowej www.easyfairs.com/pl

Zakres branżowy Targów FOOD-to-GO:

 • Urządzenia i wyposażenia dla gastronomii, lodziarni, pizzerii, barów szybkiej obsługi                   i cateringu,
 • Systemy dystrybucji przekąsek i napojów,
 • Maszyny pakujące i opakowania do dań na wynos,
 • Produkty i półprodukty spożywcze,
 • Dodatki do dań,
 • Maszyny vendingowe, produkty dla vendingu,
 • Oprogramowanie dla gastronomii,
 • Przyczepy i urządzenia mobilne dla gastronomii,
 • Środki higieny i systemy utrzymania czystości.

Do odwiedzenia Targów FOOD-to-GO zachęcamy:

 • Właścicieli i ajentów punktów gastronomii, pizzerii, fast-food, restauracji typu „Take away”, lunch barów, sushi barów, barów mlecznych,
 • Dyrektorów zarządzających oraz przedstawicieli ds. zakupów sieci barów fast-food,  restauracji fast casual, kafeterii, barów sałatkowych,
 • Dyrektorów zarządzających lub przedstawicieli ds. zakupów firm cateringowych, firm organizujących gastronomię na imprezach masowych, sieci dostarczających „jedzenie na telefon”,
 • Przedstawicieli sieci stacji benzynowych zajmującym się gastronomią,
 • Przedstawicieli dystrybutorów lub hurtowni gastronomicznych,
 • Kierowników gastronomii w obiektach noclegowych oraz kucharzy.

Więcej:
www.easyfairs.com/pl
http://www.facebook.com/targiFOODtoGO

Miejsce:

Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AMBER EXPO
Ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

Godziny otwarcia:

Wtorek, 5 luty 2013 r.: 10.00 – 16:30
Środa, 6 luty 2013 r.: 10.00 – 16:00

Zapraszamy KGW do wzięcia udziału w Festiwalu

Stowarzyszenie „Lider Wałecki” zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Wałcz na kolejną już edycję Festiwalu Potraw Tradycyjnych, który odbędzie się 8 grudnia 2012 r  w Kołatniku na terenie Ośrodka jeździeckiego „Kołacz” w godz. od 14:00-18:00

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym  i dostarczyć do biura LGD

Festiwal jest organizowany w ramach umowy z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013.

 

Więcej informacji udziela Biuro LGD.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

,,ZYSK Z DOJRZAŁOŚCI – WSPARCIE DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”

 

 

,,ZYSK Z DOJRZAŁOŚCI – WSPARCIE DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”

Informujemy, że od 01.10.2012 r. firma 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz rozpoczęła realizację projektu pt. ,,ZYSK Z DOJRZAŁOŚCI – wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

GRUPA DOCELOWA

Projekt skierowany jest do osób BEZROBOTNYCH zamierzających rozpocząd prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem osób zarejestrowanych w EDG, KRS, CEiIoDG lub prowadzących działalnośd na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzieo przystąpienia do projektu.
Osoby bezrobotne powinny spełniad następujące kryteria dostępu:

 miejsce zamieszkania na terenie powiatu: choszczeoskiego, gryfickiego, gryfioskiego, kamieoskiego, pyrzyckiego, stargardzkiego, łobeskiego, białogardzkiego, drawskiego, koszalioskiego, sławieoskiego, szczecineckiego, sławieoskiego, świdwioskiego, wałeckiego;
 deklaracja założenia firmy na terenie województwa zachodniopomorskiego;
 wiek powyżej 50. roku życia.

RODZAJ OFEROWANEGO WSPARCIA

W ramach realizowanego projektu uczestnicy będą mogli otrzymad następujący rodzaj/rodzaje wsparcia:
 szkolenia i doradztwo podstawowe z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 jednorazowe dotacja w wysokości nie więcej niż 25 tys. zł/os.;
 wsparcie pomostowe podstawowe przez 6 miesięcy w wysokości do 800 zł/miesiąc;
 wsparcie pomostowe przedłużone przez kolejne 6 mies. w wysokości do 800 zł/miesiąc;
 doradztwo specjalistyczne z zakresu efektywnego wykorzystania przyznanej dotacji.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

I nabór formularzy: 19.11.2012 r. – 30.11.2012 r.
II nabór formularzy: 03.12.2012 r. – 14.12.2012 r.
Formularz rekrutacyjny dostępny jest na stronie internetowej projektu:
www.zysk.4c.szczecin.pl

4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz
ul. Janosika 8, pok. 119
71-424 Szczecin
tel.: 91 881 2572
e-mail: zysk@4c.szczecin.pl

Walne Zebranie Wyborcze Członków Stowarzyszenia Lider Wałecki

Lokalna Grupa Działania Lider Wałecki zaprasza na Walne Zebranie Wyborcze Członków Stowarzyszenia Lider Wałecki, które odbędzie się w dniu 05.11.2012 r. o godzinie 16.00 w Ostrowcu , Ośrodek Caritas.

 

Proponowany porządek obrad

Walnego Zebrania Wyborczego

Członków Stowarzyszenia „LIDER WAŁECKI”

 

Które odbędzie się w dniu 05.11.2012 r. o godzinie 16.00

w Ostrowcu , Ośrodek Caritas.

Czytaj dalej »