Monthly Archives: Czerwiec 2012

Tym razem w Kłębowcu

23 czerwca 2012 w pięknej scenerii ruin zabytkowego pałacu Golców i parku w Kłębowcu odbył się Integracyjny Festiwal Smaków.

I tym razem Koła Gospodyń stanęły na wysokości zadania, wszystkie potrawy były pyszne, a chętnych do ich spróbowania było wielu.  Festiwale Smaków to cykliczna impreza odbywająca się ona na terenie gminy Wałcz dwa razy w roku- ten był już dziewiąty. Każde koło przygotowało stół zastawiony produktami i potrawami lokalnymi i tradycyjnymi ze swojego rejonu, przygotowywane według ściśle strzeżonych receptur. W trakcie festiwalu, można było spróbować potraw przygotowanych przez 23 Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Wałcz, Mirosławiec i Człopa. W festiwalu uczestniczyli zaproszeni goście min.burmistrzowie i wójtowie wymienionych Gmin, zaprzyjaźnione grupy z Czech  i Niemiec,  LGD Czarnkowsko-Trzcianecka. Konsumpcję umilały występy gminnego zespołu ,,Rezonans GW”, finalistów II edycji ,,Talenciaków”. Oprócz degustacji miały miejsce konkursy i zabawy dla kół gospodyń i dzieci.  OSP  z terenu gminy Wałcz  pod przewodnictwem Jana Kaczanowicza przygotowały pokaz pierwszej pomocy polegający na wyjęciu poszkodowanego z zakleszczonego samochodu i reanimowanie go. Ciekawostką była również instalacja zorganizowana przez bractwo ,,Rycerzy Bezimiennych”, którzy pokazali w jaki sposób pieczono podpłomyki, bawiono się i walczono. Kulminacyjnym punktem programu był konkurs na najsmaczniejsza potrawę, tym razem wygrało KGW w Karsiborze, drugie miejsce zdobyły panie z KGW Rudki, trzecie KGW Gostomia. Były również dwa wyróżnienia dla KGW Witankowo oraz dla KGW Hanki. Wszystkie koła otrzymały na zakończenie Festiwalu pamiątkowe grawertony.

Fundacja „Lider Wałecki” środki na realizację tego przedsięwzięcia uzyskała w ramach realizacji działania 413”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013

Jak realizujemy projekt pt. „Szkoła Kluczowych Kompetencji” – POKL Działanie 9.1.2. współinansowane ze środków UE w ramach EFS

 

W projekcie przewidziano udział 520 dziewcząt i chłopców (klasy IV – VI) ze szkół podstawowych w Karsiborze, Różewie i Witankowie oraz gimnazjum w Chwiramie. W ciągu 24 miesięcy, odbędzie się szereg działań, zajęć oraz przedsięwzięć, które w ułożono w pięciu głównych celach. Wyrównywanie braków w wiedzy i umiejętnościach będzie się odbywało poprzez organizowane zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, w których zaplanowano udział łącznie 185 osób. Rozwijaniu zainteresowań i zdolności ma służyć poszerzona oferta zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych; tę formę w projekcie zaproponowano 190 uczestniczkom i uczestnikom. Bardzo istotnym zadaniem będzie także podnoszenie motywacji do nauki przy wykorzystaniu zajęć z psychologiem, logopedą i pedagogiem, niejako zwieńczeniem działań, podjętych w tym zadaniu jest przygotowanie do trafnego wyboru dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej przy współudziale i wsparciu doradców zawodowych. Autorzy projektu zaplanowali możliwość udziału w nim wszystkich 520 beneficjentek i beneficjentów. Ponadto przewidziano tworzenie warunków do rozwijania nowatorskich oddziaływań edukacyjnych poprzez atrakcyjne i nowoczesne metody nauczania (w tym przypadku chodzi przede wszystkim o zakup nowoczesnych sprzętów komputerowych, audiowizualnych i interaktywnych. Natomiast w zakresie zwiększania dostępności do dóbr kultury i zorganizowanego wypoczynku letniego, zaplanowano zorganizowanie i przeprowadzenie we wspomnianym już okresie 2 lat blisko 50 różnych wycieczek i obozów. Pieniądze na wszystkie z wymienionych celów, pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki. Bezpośrednim beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie „Lider Wałecki” w partnerstwie z Gminą Wałcz, a koszt całego przedsięwzięcia oszacowano na poziomie 1,6 mln złotych.

Do realizacji celów projektu sprecyzowano 10 zadań, których wykonanie powinno umożliwić uczestnikom podniesienie kompetencji kluczowych, a tym samym wpłynąć pozytywnie na ich wyniki nauczania. Są wśród nich między innymi: „Klucz do sukcesu” w szkołach podstawowych i gimnazjum, „Wykrywacze talentów” w czterech placówkach, przewidziano cały wachlarz zadań i przedsięwzięć szeroko pojętego wsparcia psychologiczno – pedagogicznego, a także zajęcia sportowe. „Spotkania ze sztuką i nie tylko” czyli wyjazdy edukacyjne oraz letnie obozy wypoczynkowo – naukowe uzupełniają tę listę.

Bardzo ciekawie natomiast wyglądają dwa kolejne pomysły. Pierwszy z nich nazwano „Wirtualnie po wiedzę” – jest to cykl stałych zajęć w formie pozalekcyjnych konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów; konsultacje odbywają się poprzez kontakt mailowy. W ramach tego zadania, zamieszczane są także powtórki, materiały do samodzielnego zapoznania się i/lub opracowania, a cała działalność jest oceniana w systemie „on – line”. Przy tej okazji, warto również wspomnieć o tym, że w ramach projektu zakupiono do szkół 8 tablic interaktywnych wraz z projektorami i notebookami oraz zestawy tabletów z pilotami. Wykorzystanie tych urządzeń w codziennym systemie edukacji oraz realizacji zadań projektu, z jednej strony przyczynia się do uatrakcyjnienia całości procesu dydaktycznego, z drugiej zaś jest niewątpliwym ułatwieniem obserwacji na bieżąco pierwszych sukcesów w tej dziedzinie, ponieważ w wielu sytuacjach uczniowie od razu widzą efekty swojej działalności.

Natomiast drugi, jawi się jako coś zupełnie niepowtarzalnego. Otóż według koncepcji pedagogów i uczniów gimnazjum, na terenie przyszkolnym powstanie ogród dendrologiczny oraz stacja meteorologiczna. Obecnie gimnazjaliści są na etapie planowania rozmieszczania wokół placówki jego poszczególnych fragmentów; wykorzystują przy tym zakupiony w ramach projektu specjalny program komputerowy. W najbliższym czasie rozpoczną się ziemne prace przygotowawcze, natomiast uczniowie odbędą dwa wyjazdy studyjne do ogrodu botanicznego, gdzie praktycznie zapoznają się jak wygląda i funkcjonuje taki obiekt, podczas tych wyjazdów, dowiedzą się także szeregu praktycznych informacji i wskazówek, jak pielęgnować i utrzymywać całą florę i faunę. W ramach planowanego ogrodu, przewidziano także powstanie oczka wodnego oraz stacji meteorologicznej. Powstanie ogrodu w takim kształcie, będzie pierwszą tego typu instalacją w naszym regionie, a jego funkcjonowanie z pewnością przyczyni się do poszerzenia i tak już bardzo atrakcyjnej, pełnej oryginalnych pomysłów edukacyjnych oferty placówki w Chwiramie.

W szkołach podstawowych w Karsiborze i Różewie jednym zadań jest ,,Nauka przez zabawę” W ramach tego działania w każdej szkole działa kącik młodego technika i sklepik. Uczniowie z klas I-III w małych grupach uczą się przez zabawę wykonując czynności powiązane z życiem codziennym: dokonują zakupów planując je w ramach posiadanego budżetu, wcielaja się w rolę sprzedawcy; ważą, liczą, obsługują kasę i kalkulator. Natomiast młodzi technicy czytają proste schematy technicznych oraz budują urządzenia z gotowych elementów, poznają zjawiska: elektryczność i magnetyzm oraz rozpoznają odnawialne źródła energii. Aby dzieci mogły wykonać te wszystkie czynności i dobrze się bawić zakupiono sklepiki wraz z produktami oraz zestawy mechaniczne, solarne i inne.

O sukcesie w realizacji projektu nich zaświadczy liczba uczestników, po półrocznej realizacji projetu liczba beneficjentów wynosi już 544 na zaplanowaną liczbę 520 w ciągu dwóch lat.

JEREMIE – Pożyczki dla przedsiębiorców z powiatu wałeckiego

JEREMIE – Pożyczki dla przedsiębiorców z powiatu wałeckiego

Myślisz o rozwoju własnego biznesu ?

Skorzystaj z POŻYCZKI w ramach Inicjatywy Jeremie:

– korzystne oprocentowanie pożyczek już od 6,41%,

– minimalny wkład własny,

– elastyczne formy zabezpieczenia i spłaty pożyczki,

– uproszczona procedura,

– wsparcie przedsiębiorstw znajdujących się we wczesnej fazie działalności.

Inicjatywa Jeremie ma na celu wsparcie sektora MŚP ze środków publicznych udostępnionych przez Komisję Europejską, pomagając tym samym w przełamywaniu jednej z największych barier utrudniających dynamiczny rozwój tego sektora gospodarki. Celem Jeremie jest wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania i dostarczanie kapitału na inwestycje tym podmiotom, które z wielu przyczyn mają ograniczony dostęp do bankowych linii kredytowych.

Kto może otrzymać pożyczkę:

  • Firmy będące mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem posiadającym siedzibę lub prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego,

  • Firmy posiadające określony cel inwestycyjny, na który zostanie wykorzystana pożyczka,

  • Firmy mające dobrą strategie działania, lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego pomysłu.

Warunki otrzymania pożyczki:

– pożyczka może być udzielona na cele inwestycyjne lub inwestycyjno-obrotowe,

– maksymalna kwota pożyczki wynosi 300 tys. zł.,

– okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 60 miesięcy, dopuszczalny jest 6-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału,

– minimalny wkład własny przedsiębiorcy wynosi 10% wartości finansowanego przedsięwzięcia,

– oprocentowanie pożyczek już od 6,41 % w stosunku rocznym,

– zabezpieczeniem pożyczki może być m.in.: weksel in blanco, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka.

 

Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Wałczu

ul. Południowa 10 B, ZS nr 4 RCKU, pokój 205, tel. 67 258 30 86

 

www.pfp.com.pl www.jeremie.com.pl

 

Pożyczki dla przedsiębiorców udzielane są w projekcie. „Fundusz Pożyczkowy POMERANUS-JEREMIE” prowadzony w ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „POMERANUS”.