Monthly Archives: Maj 2012

Nabory wniosków na dotacje unijne

Stowarzyszenie „Lider Wałecki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” , „Odnowa i rozwój wsi” oraz małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi  objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w terminie od 11.06.2012 r. do 10.07.2012 r. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz dostępne formularze znajdują się w zakładce

Ogłoszenia o naborach

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Małe projekty

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Informacje dotyczące naborów udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lider Wałecki”. Pytania można kierować również na adres email: lider@poczta.vel.pl lub telefonicznie:(067) 258 02 41 wew. 41 lub 38.

osoby do kontaktu:

Tomasz Albrecht  (067) 258 02 41 wew. 41

Integracyjnym Festiwalu Smaków we wsi Kłębowiec

Fundacja „Lider Wałecki” zaprasza organizacje pozarządowe i Koła Gospodyń Wiejskich, do udziału w „ Integracyjnym Festiwalu Smaków we wsi Kłębowiec, który odbędzie się 23 czerwca 2012 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Chcielibyśmy aby organizacje zgłaszające swój udział zaprezentowały podczas festiwalu swoje umiejętności kulinarne, zależy nam głównie na prezentacji potraw tradycyjnych, regionalnych z naszego regionu.

Podczas Festiwalu odbędzie się konkurs „Na najsmaczniejszą potrawę Pojezierza Wałeckiego”

Każda organizacja może wystawić do konkursu jedną potrawę. Potrawa powinna być nazwana.

Zapraszamy wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu wałeckiego do zgłoszenia swojego uczestnictwa w festiwalu. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym dostępnym poniżej lub bezpośrednio w biurze fundacji. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31.05.2012 r. faksem, mailowo pod adresem fundacjalw@poczta.onet.pl lub osobiście w Fundacji

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZAJĘCIA W WIELKOPOLSKIM PARKU NARODOWYM I MUZEUM PRACOWNI LITERACKIEJ ARKADEGO FIEDLERA

W dniu 12 maja  uczniowie Szkoły Podstawowej w Różewie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych, które odbyły się w Wielkopolskim Parku Narodowym i Muzeum Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera. Zajęcia odbyły się w ramach realizacji projektu „Szkoła Kluczowych Kompetencji” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS.

Zajęcia prowadzone przez pracowników Wielkopolskiego Parku Narodowego były bardzo atrakcyjne. Rozpoczęliśmy je od prezentacji multimedialnej poświęconej Parkom Narodowym, podczas której okazało się, że nasi uczniowie mają dużą wiedzę na ten temat.

Kolejnym punktem programu było pokonanie ścieżki edukacyjnej, na której kilku odważnych uczniów bosymi stopami rozpoznawało podłoże (było dość chłodno). Nauczyliśmy się odróżniać dąb szypułkowy od bezszypułkowego, chodziliśmy tropem lisa i sarny, skakaliśmy jak żaba, zając i sarna mierząc długość skoku, wdrapywaliśmy się na drzewa jak wiewiórki i pokonywaliśmy drogę wykorzystując echolokację jak nietoperze.

Jednak zajęcia w Muzeum Wielkopolskiego Parku Narodowego były najbardziej atrakcyjne. Każdy uczeń miał do dyspozycji kartę pracy, która należało wypełnić wykorzystując bardzo bogatą i nowoczesną ekspozycję Muzeum.

Bardzo ciekawe było także Muzeum Arkadego Fiedlera. Ten wielki podróżnik zgromadził wiele niespotykanych pamiątek z podróży po całym świecie. Wszystkim uczestnikom wycieczki najbardziej podobała się replika Santa Marii – okrętu Krzysztofa Kolumba, na którym dopłynął do Ameryki. Czuliśmy jednak wspólny zawód patrząc na nią w skali 1:1 – była bardzo mała w porównaniu z dzisiejszymi statkami.

Nasz wspólny pobyt na wycieczce zakończył pobyt w MacDonaldzie i zadanie na e-learningu związane z obliczaniem kalorii zawartych w zestawie.

 

 

 

„Od ziarenka do bochenka”

W ramach realizacji projektu „Ocalić od zapomnienia” współfinansowanego ze środków unii europejskiej, 9 -go maja 2012 r. 45 dzieci z klas I i II szkoły podstawowej w Różewie uczestniczyło w zajęciach edukacyjnych „Od ziarenka do bochenka” organizowanych przez Muzeum Kultury Ludowej w Osieku. Uczestnicy poznali technologię, narzędzia i sprzęty związane z wypiekiem chleba:
– omłoty cepami
– czyszczenie ziarna
– mielenie ziarna na żarnach
– przygotowanie ciasta chlebowego (na zakwasie i na drożdżach)
– wypiek chlebów w piecach chlebowych
– pokaz pracy kowala
– wyrób masła.
Piękna, słoneczna pogoda oraz atmosfera i wystrój chat sprzyjały poznawaniu życia ludzi na wsi w dawnych czasach. Wszystkich zachwycił wiatrak i praca młynarza, kowal i jego praca oraz piękne legendy związane z wypiekiem chleba. Dzieci miały możliwość skosztowania pajdy chleba z masłem (własnego wyrobu) lub ze smalcem, gofrów wypiekanych na piecu w żeliwnej formie, kawy zbożowej oraz współczesnych pierogów z serem. Ogromną atrakcją dla wszystkich był przejazd bryczką. Dzieci miały możliwość obserwacji zachowania zwierząt gospodarskich, a najbardziej wszystkim się podobała klacz ze źrebiątkiem.

Zaproszenie do składania ofert- obóz

Z A P R O S Z E N I E

DO ZŁOŻENIA OFERTY


ZAMAWIAJĄCY :

Stowarzyszenie „LIDER WAŁECKI”

reprezentowane przez :

p. Janusza Bartczak oraz p. Katarzynę Pierzchała

z.s. przy ul. Dąbrowskiego 6

78-600 Wałcz

Tel./fax ( 67 ) 258 02 41 w. 38

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na :

Organizację aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w dwóch turnusach

Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX. Działanie 9.1. Podziałanie 9.1. 2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

  1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest wybór ośrodka w celu organizacji obozu letniego wypoczynku. Ośrodek musi zapewnić odpowiednie warunki pobytowe dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Wałcz oraz zapewnić możliwości organizacji czynnego i aktywnego kulturalnie wypoczynku.

Ilość uczestników :

a)    liczba dzieci – 45

b)    opiekunowie – 5

c)    kierowca autobusu – 1

Wymagania Zamawiającego w zakresie spełniania warunków przez ośrodek :

1)    Obiekt musi dysponować :

a)    pokojami dla uczestników 2,3,4 osobowe z łazienkami,

b)    pokojami dla opiekunów 2x 2- osobowe z łazienkami

c)    pokojem z łazienką dla kierownika obozu,

d)    pokojem z łazienką dla kierowcy autobusu.

2)    Obiekt  musi spełniać wymogi i posiadać wymagane certyfikaty dotyczące :

a)    bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej,

b)    warunków higieniczno-sanitarnych,

c)    ochrony środowiska,

( do oferty należy załączyć wymagane aktualne certyfikaty lub zaświadczenia wydane przez odpowiednie państwowe organy ).

3)    Ośrodek musi dysponować własną bazą rekreacyjno – wypoczynkową.

4)    W pobliżu ( do 20 km od ośrodka ) powinny znajdować się muzea, skanseny,  teatr, kino itp.

5)    Ośrodek musi posiadać doświadczenie w organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wieku 12-16 lat.

6)    Ośrodek musi zapewnić wyżywienie: śniadanie- szwedzki stół ( w tym gorące danie), obiad dwudaniowy (zupa, drugie danie np. ziemniaki, mięso, surówka, kompot, podwieczorek (np. owoce, ciasto, deser), kolacja (szwedzki stół w tym gorące danie). Posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego, być wykonane ze świeżych produktów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia.

7)    Ośrodek w okresie jednego turnusu zorganizuje trzy ogniska i zapewni produkty na ognisko dla wszystkich uczestników obozu

8)    Ośrodek zapewni pełnowartościowy suchy prowiant na trzy wycieczki w okresie jednego turnusu dla wszystkich uczestników obozu

2. Terminy pobytu :

I turnus – od 01 – 07.07.2012r (szkoły podstawowe)

II turnus – od 08 – 14.07.2012r (gimnazjum )

 

3. Dokumenty składające się na ofertę :

a)    formularz ofertowy cenowy,

b)    zdjęcia, kolorowy folder ośrodka,

c)    certyfikaty ( lub zaświadczenia ) wydane przez państwowe organy dotyczące bezpieczeństwa ośrodka tj. bezpieczeństwa pożarowego, higieniczno -  sanitarnego, bezpieczeństwa wewnętrznego,

d)    opis pokoi dla dzieci, kadry zawierający wymiary pomieszczeń, wyposażenie, stan techniczny i sanitarny pomieszczeń ( w tym zdjęcia zwykłe ),

e)    opis miejsca posadowienia ośrodka i krótki opis ciekawych miejsc do zwiedzania z podaniem odległości, istnienie w okolicy skansenów, kina, teatru, muzeum, itp..

 

4. Kryteria oceny ofert :

a) Cena pobytu (nocleg, wyżywienie i inne koszty do poniesienia) jednego uczestnika – 40 %

b)  Warunki pobytowe (pokoje : wyposażenie, czystość, powierzchnia pokoi, warunki terenowe ośrodka: bezpieczeństwo wewnętrzne, atrakcyjność terenu zewnętrznego ośrodka tj. boiska, place zabaw, grilowisko, itp., ) – 20 %

c)  Warunki żywieniowe (kuchnia, stołówka) – 20 %

d)  Położenie ośrodka ( atrakcyjność położenia, miejsca ciekawe do zwiedzania, istnienie w okolicy skansenów, kina, teatru, muzeum, itp.. – 20 %

Ocena ofert będzie dokonana przez komisję na podstawie informacji zawartych w dokumentach załączonych do oferty.

Ocena ofert będzie dokonywana przez każdego z członków komisji samodzielnie w skali punktowej odpowiednio do kryteriów :

a)    0 – 40 pkt na zasadzie :

Cena = cena najniższa oferty : cena oferty badanej x 100 x 40%,

b)    0 – 20 pkt,

c)    0 – 20 pkt,

d)    0 – 20 pkt.

Oceną oferty będzie suma pkt. uzyskana od każdego z członków komisji za wszystkie kryteria. Np. Przy składzie komisji 3 osobowej, oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 300 pkt.

 

  1. 5. Zawiadomienie o wyborze oferty lub ofert zostanie przekazane wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty.

  1. 6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza będzie zobowiązany do zawarcia umowy z Zamawiającym w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o dokonanym wyborze oferty.

Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie prawo dokonania wizytacji ośrodka w celu potwierdzenia warunków przedstawionych w ofercie.

  1. 7. Sposób i forma przygotowania i złożenia oferty :

1)    oferta może być złożona e-mailem na adres : stowarzyszenielw@poczta.onet.pl lub na piśmie na adres, jak na wstępie,

2)    cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty pobytu jednej osoby oraz wszystkich uczestników turnusu,

3)    na ofertę składać się będzie :

a)    formularz ofertowy,

b)    oświadczenie wykonawcy, że zawarte w ofercie informacje są prawdziwe, a warunki ośrodka zapewnią odpowiednio wysoki poziom wypoczynku,

c)    oświadczenie wykonawcy składającego ofertę,

4)    koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wykonawca,

5)    oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.

 

8. Osobą do kontaktów z wykonawcami jest p. Joanna Rychlik – Łukasiewicz Tel. 609 827 945, e-mail : stowarzyszenielw@poczta.onet.pl

 

Miejsce i termin składania ofert.

  1. 1. Oferty należy składać do dnia 19.05.2012r do godziny 10:00 w Biurze Stowarzyszenia Lider Wałecki przy ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz.

  1. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2012r o godzinie 10:15 w biurze Stowarzyszenia Lider Wałecki, ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

oboz