Monthly Archives: Luty 2012

Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu

Fundacja Lider Wałecki ogłasza nabór uczestników do projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Tytuł Projektu: Ocalić od zapomnienia

Okres realizacji Projektu: od 01.03.2012r. do 28.02.2013 r.

Miejsca realizacji Projektu: Zespół Szkół w Różewie

Cel projektu: Ukazanie dzieciom z zespołu szkół w Różewie piękna wsi polskiej oraz zapoznanie z jej tradycjami i obrzędami.

Warunki uczestnictwa:

-        uczestnikami projektu mogą być uczniowie Zespołu Szkół w Różewie: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w wieku 3-12 lat

-        miejsce zamieszkania: Gmina Wałcz

-        złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów pisemnej deklaracji, która wyraża zgodę na udział w projekcie oraz oświadczenia.

Dokumenty można pobrać: w sekretariacie Zespołu Szkół w Różewie, u wychowawców klas oraz  w siedzibie Fundacji.

Termin składania deklaracji i oświadczeń – 10 marca 2012 r.

Koordynator projektu – Stefania Olechnowicz

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Z A P R O S Z E N I E

DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAMAWIAJĄCY :

Stowarzyszenie „LIDER WAŁECKI”

reprezentowane przez :

p. Janusza Bartczak oraz p. Katarzynę Pierzchała

z.s. przy ul. Dąbrowskiego 6

78-600 Wałcz

Tel./fax ( 67 ) 258 02 41 w. 38

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na :

DOSTAWĘ POMOCY DYDAKTYCZNYCH, MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH
I EKSPLOATACYJNYCH DO KOPIAREK I DRUKAREK, SPRZĘT AUDIOWIZUALNY, KOMPUTEROWY, SPRZĘT I MATERIAŁY OGRODNICZE, MATERIAŁY PROMOCYJNE ORAZ WYKONANIE USŁUG PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PT.: SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI .

Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX. Działanie 9.1. Podziałanie 9.1. 2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

1. Przedmiot zamówienia podzielony został na następujące części :

A. Materiały papiernicze, eksploatacyjne do kopiarek i drukarek;

B. Pomoce dydaktyczne;

C. Usługi przewozów autobusowych;

D. Pomoce dydaktyczne do nauki przyrody;

E. Sprzęt audiowizualny, komputerowy, liczący, aparat fotograficzny;

F. Pomoce dydaktyczne do pracy z uczniami z dysleksją;

G. Sprzęt i odczynniki do chemii i fizyki;

H. Pomoce dydaktyczne do nauki matematyki;

I. Oprogramowanie edukacyjne ;

J. Sprzęt i materiały ogrodnicze;

K. Sklepik – wyposażenie i sprzęt

L. Materiały promocyjne

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dowolną ilość części.

3. Warunkiem złożenia oferty na wybraną lub wybrane części jest pełna i kompletna zawartość elementów danej części.

4. Oferty będą oceniane wg kryterium : CENA ZAMÓWIENIA = 100 %

5. Oferty będą oceniane za każdą z części z osobna.

6. Zamawiający dokona wyboru ofert lub ofert na daną część spośród ofert z najniższą ceną.

7. Zawiadomienie o wyborze oferty lub ofert zostanie przekazane wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty.

8. Wykonawcy, którzy na poszczególne części złożyli oferty z najniższą ceną będą zobowiązani do zawarcia umowy z Zamawiającym w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia o dokonanym wyborze oferty.

9. Sposób i forma przygotowania i złożenia oferty :

1)     oferta na daną część lub części może być złożona w formie faxu na nr        ( 67 ) 258 02 41 w. 38, e-mailem na adres : stowarzyszenielw@poczta.onet.pl lub na piśmie na adres, jak na wstępie,

2)     cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty dostawy, a dla części K również montażu dostarczonych urządzeń i wyposażenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

3)     na ofertę składać się będzie :

a)    formularz ofertowy,

b)    oświadczenie wykonawcy, że dostawy będą zrealizowane w nakazanym terminie, a dostarczone urządzenia, sprzęt lub pomoce naukowe będą spełniały wymagania zawarte w załącznikach do niniejszego zaproszenia, oraz posiadały certyfikaty

4)     koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wykonawca,

5)     oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.

10. Osobą do kontaktów z wykonawcami jest p. Joanna Rychlik – Łukasiewicz Tel 609 827 945 , e-mail : joannawalcz@wp.pl ,

Termin wykonania zamówienia:

Przedmiot zamówienia w zależności od wybranej części będzie realizowany w 2012 i 2013 roku.

Termin realizacji – wg wskazań załączników dla poszczególnych części

Podstawowy termin realizacji – do 15 marca 2012

Miejsce i termin składania ofert.

1. Oferty należy składać do dnia 05.03.2012r do godziny 10:00 w Biurze Stowarzyszenia Lider Wałecki Wałcz przy ul. Dąbrowskiego 6.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2012r o godzinie 10:15 w Biurze Stowarzyszenia Lider Wałecki Wałcz przy ul. Dąbrowskiego 6.

 

Opis Przedmiotu zamówienia do pobrania w poniższym linku:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

FORMULARZ OFERTOWY