Monthly Archives: Luty 2011

PRAWO JAZDY KAT C

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA    ROLNIKÓW I DOMOWNIKÓW

Firma ATC s.c. serdecznie zaprasza do udziału kobiety i mężczyzn w bezpłatnych szkoleniach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Z oferty mogą skorzystać rolnicy lub domownicy opłacający ubezpieczenie KRUS, mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego. Czytaj dalej »

„Łączą nas kulinaria regionu” -Kołobrzeg

W sobotę 12 lutego beneficjenci projektu Fundacji „Lider Wałecki” realizowanego  w ramach  PO KL ,, Łączą nas kulinaria regionu”, współfinansowanego przez ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyli w  wyjeździe do Kołobrzegu po „dobre praktyki”. Celem wyjazdu było spotkanie z lokalnymi podmiotami, które działają w zakresie produktów regionalnych i podzielą się doświadczeniami w zakresie rejestracji i korzyści płynących z zarejestrowanego produktu lokalnego.

Czytaj dalej »

Spotkanie z Komisją ds. Rolnictwa

Dnia 9 lutego 2011r. odbędzie się spotkanie reprezentantów Zachodniopomorskiej Sieci Leader z Komisją ds. Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Tematem spotkania będą zagadnienia związane z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju LGD. Spotkanie odbędzie się na sali sesyjnej Urzedu Gminy Wałcz.

Szwecja 1945r.

Dnia 5 lutego 2011 r. w Szwecji odbędzie się rekonstrukcja historyczna pn. „ Szwecja 1945”.

Początek – godz. 16.00 (za budynkiem OSP),

Rekonstrukcja – godz. 18.00 (przy kościele).

W programie m.in.:

- rekonstrukcja bitwy,

- prezentacja mundurów,

- pokaz sprzętu,

- jazda samochodami militarnymi,

- wojskowe jedzenie,

- ognisko przy żołnierskich melodiach.

Zapraszamy serdecznie!

Gotówką do tysiąca

Za ministerstwem rolnictwa publikujemy wyjaśnienia dotyczące rozliczenia transakcji gotówkowych dokonanych we wniosku o płatność beneficjentów niektórych zadań realizowanych w ramach PROW 2007-2013.

W świetle opinii MRIRW każda transakcja gotówkowa, której wartość przekroczy 1 tys. zł jest przesłanką niespełnienia warunków przyznania i wypłaty pomocy dla działań: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” oraz „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów.

Oznacza to, że koszty kwalifikowalne poniesione w ramach operacji poprzez płatność gotówkową w wysokości przekraczającej wartość 1 tys. zł nie będą w całości podlegały refundacji z uwagi na fakt, że zostały poniesione niezgodnie z rozporządzeniem. Cała kwota zapłacona gotówką będzie zaliczona do kosztów niekwalifikowalnych.

Artykuł pochodzi z portalu internetowego: Serwis Samorządowy PAP

T A L E N C I A K I

KONKURS ,,TALENCIAKI”

Jesteś w czymś dobry? Jesteś w czymś najlepszy?

Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie !!!Pokaż nam co potrafisz ! Czekamy !

Przedmiotem konkursu jest krótka prezentacja sceniczna (śpiew, taniec, gimnastyka, gra na instrumencie, umiejętności manualne itp.). Konkurs otwarty jest dla wszystkich mieszkańców obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider Wałecki” czyli gmin: Wałcz, Człopa, Mirosławiec, Tuczno. Celem Konkursu „Talenciaki” jest wyłonienie najbardziej utalentowanej osoby lub grupy osób, która będzie mieć możliwość uczestniczenia w wydarzeniach promocyjnych Stowarzyszenia, ale oczywiście przewidziane są również nagrody finałowe !!!  Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 etapach:

- eliminacje, które odbędą się w każdej gminie do dnia 26.02.2011     

( Gmina Wałcz- eliminacje odbędą się 26.02.2011r. w świetlicy Wiejskiej w Rudkach o godz. 13.00)

- drugi etap półfinał, który odbędzie się w marcu w Mirosławcu

- finał odbędzie się na terenie Gminy Wałcz podczas imprezy plenerowej,  „Festiwal Smaków” w maju.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wypełnionej Karty Zgłoszenia  do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider Wałecki”: 78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 6  do dnia 15 lutego 2011  (decyduje data wpływu).

Kartę Zgłoszenia można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia lub na stronie internetowej: http://www.liderwalecki.vel.pl/    (w zakładce „Pliki do pobrania”)

Informacje można uzyskać pod numerem telefonów: 67 258 02 41 wew.38 lub 41

Program wyjazdu „Po dobre praktyki”

PROGRAM WYJAZDU

,,PO DOBRE PRAKTYKI”

Kołobrzeg 12.02.2011 rok

Wyjazdy ,, Po dobre praktyki „ to działanie w ramach projektu ,, Łączą nas kulinaria regionu” realizowane w ramach priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem wyjazdu jest spotkanie z lokalnymi podmiotami, które działają w zakresie produktów regionalnych i podzielą się doświadczeniami w zakresie rejestracji i korzyści płynących z zarejestrowanego produktu lokalnego.

9.00- zbiórka i wyjazd spod Urzędu Gminy w Wałczu

9.00- 11.00- przejazd do Gościna k/Kołobrzegu

11.00-13.00- spotkanie z p. Elżbietą Kuczma – producentką  ,,Ogórka kołobrzeskiego”

13-00-13-30 – przejazd do Kołobrzegu

13.30- 14.30 – obiad

14.30- 16.00 – czas wolny

16.00-18.00 – powrót do Wałcza

Zgłoszenia na wyjazd osób (tylko beneficjentów projektu) należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 07.02.2011 u p. Beaty Mędrek w biurze Fundacji Lider Wałecki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu

Zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w Projekcie Systemowym

PO KL „DRUGA SZANSA”


DLA OSÓB:

posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

w wieku aktywności zawodowej  18-60K/65M

bezrobotnych

ZAJĘCIA WARSZTATOWE:

z indywidualnego doradztwa psychologicznego i pedagogicznego

z zakresu aktywizacji społecznej, motywacji komunikacji interpersonalnej oraz samoakceptacji

kurs komputerowy na różnych poziomach zaawansowania

z rehabilitacji ruchowej m.in. basen, masaż leczniczy

- atrakcyjne spotkania i wyjazdy integracyjne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA !!!

Szczegółowe informacje w Biurze Projektu:

ul. 12-go Lutego 9  Wałcz

Telefon: 673874398

Warsztaty „Łączą nas kulinaria regionu”

W dniach 28-29.01.2011r. w Ostrowcu odbyły się warsztaty stanowiące element projektu ,,Łączą nas kulinaria regionu” realizowanego w ramach działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji przez Fundację Lider Wałecki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem warsztatów było zdefiniowanie mechanizmu rejestracji i certyfikacji produktów, wskazanie prawnych regulacji wynikających z wprowadzenia na rynek wyrobów określanych potocznie jako produkty lokalne czy tradycyjne, opracowanie dokumentu zawierającego procedurę rejestracji produktu lokalnego

Warsztaty prowadzone były przez Panią Agnieszkę Kołodziej, pracownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie oraz Pana Waldemara Kopczyńskiego, pracownika Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Koordynator projektu Pani Joanna Rychlik – Łukasiewicz poprowadziła na koniec spotkania warsztaty na temat równości szans kobiet i mężczyzn.