Lokalny Festiwal Potraw Tradycyjnych – realizacja projektu w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

ksow logo

 

Stowarzyszenie Lider Wałecki informuje, że w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będzie realizować w okresie od 01.06.2019 do 31.10.2019 r. następującą operacje:

 

Lokalny Festiwal Potraw Tradycyjnych

 

 

Celem projektu jest:

  • Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich wpływających na promocję zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
  • Zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie możliwości umieszczania produktów tradycyjnych na liście produktów tradycyjnych oraz poszerzenie wiedzy historycznej z tego zakresu, a w konsekwencji zaprezentowanie swoich możliwości podczas Lokalnego Festiwalu Potraw Tradycyjnych. Ponadto mamy na celu zwiększenie udziału zaangażowania KGW w działania na rzecz lokalnej społeczności, zamieszkujących powiat wałecki w okresie realizacji przedsięwzięcia ale także po zakończeniu projektu.
  • Celem szczegółowym operacji jest cykl 8 spotkań Kół Gospodyń Wiejskich z etnografem oraz cykl 8 spotkań podczas których KGW dowiedzą się o możliwości rejestracji produktów tradycyjnych. W kolejnym etapie odbędzie się 8 spotkań warsztatów kulinarnych podczas których KGW będą mogły wstępnie ustalić i przygotować potrawy, które będą prezentowane podczas konkursu na Lokalnym Festiwalu Potraw Tradycyjnych.
  • Uczestnicy programu poznają szereg możliwości związanych z produktami tradycyjnymi związanymi z udziałem zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz aktywizacji mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.
  • W programie warsztatów przewidziano spotkania z etnografem/pracownikiem muzeum, z osobą prowadzącą spotkania z zakresu rejestracji produktu tradycyjnego  oraz osobą prowadzącą warsztaty kulinarne. Kontakt członków KGW ze specjalistami w tej dziedzinie może wpłynąć przede wszystkim na pobudzenie wśród nich impulsu do działania na rzecz rozwoju własnego oraz KGW.
  • Program warsztatów został tak skonstruowany, aby pokazać uczestnikom kompletność podejmowania działań, wpływ na rozwój społeczno – gospodarczy, aktywizację mieszkańców wsi (w tym przede wszystkim członków KGW) oraz promocję i rozwój obszarów wiejskich.

 

Operacja w ramach Schematu II Pomocy Technicznej  Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma pozytywny wpływ na stan wdrożenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Projekt dotyczy Konkursu nr 3/2019 partnerów KSOW na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019. Operacja przyczynia się również do uwidocznienia roli Wspólnoty we współfinansowaniu rozwoju obszarów wiejskich  oraz buduje i utrzymuje wysoką rozpoznawalności EFRROW i PROW 2014-2020 na tle innych programów oraz funduszy europejskich.

 

Wyżej wymieniona operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.