informacja dla beneficjentów składających ankiety monitorujące w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – tzw. małe projekty

                                                    informacja

Szanowni Państwo,
Przypominamy, że zgodnie z umową przyznania pomocy, Beneficjent zobowiązuje się złożyć do siedziby Samorządu Województwa, w którym została zawarta umowa, wypełniony formularz ankiety monitorującej, której aktualny wzór jest dostępny na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego:
1) w terminie do 31 stycznia drugiego roku kalendarzowego liczonego od roku otrzymania płatności ostatecznej (dotyczy osób fizycznych);
2) w terminie do 30 dni roboczych po zakończeniu roku obrotowego następującego po roku obrotowym, w którym otrzymana została płatność ostateczna (dotyczy osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej).

Poniżej podajemy przykłady wyliczenia terminu złożenia ankiety monitorującej:

Przykład 1
Beneficjent: osoba prawna np. gmina
Data otrzymania płatności ostatecznej: 13.07.2013 r.
Koniec roku obrotowego: 31.12.2013 r.
Termin złożenia ankiety: najpóźniej po 30 dniach roboczych licząc od dnia 31.12.2014r. tj. najpóźniej do 13.02.2015r.

Przykład 2
Beneficjent: osoba fizyczna
Data otrzymania płatności ostatecznej: 13.07.2013 r.
Termin złożenia ankiety: od 01.01.2015 r. do 31.01.2015 r.

Dodatkowe informacje na temat wyliczania terminów złożenia ankiet oraz wypełniania ww. dokumentów znajdziecie Państwo w Instrukcji do ankiety. Obecnie obowiązuje wersja 10 ankiety monitorującej (v10).

Wzór obowiązującej ankiety wraz z instrukcją znajduje się na stronie  www.prow.wzp.pl w zakładce Dokumenty do pobrania – Ankiety monitorujące – Ankieta 413 małe projekty (wersja v10) – Obowiązuje od 31.10.2013 r.

Szczegółowych informacji na temat wypełniania ankiet udziela Wieloosobowe stanowisko ds. monitoringu:
• Anna Kyc, numer telefonu: 91 31 29 337.

- informacja pochodzi ze strony Urzędu Marszałkowskiego