Zpytanie ofertowe na wycenę realizacji usługi ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Lider Wałecki

Wałcz, dnia 29.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wycenę realizacji usługi ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Lider Wałecki

Stowarzyszenie Lider Wałecki zwraca się z uprzejmą prośbą o wycenę realizacji usługi ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Lider Wałecki. Ewaluacja polegać będzie m.in. na sporządzaniu analizy w stosunku do każdego planowanego przedsięwzięcia, obejmujący opis spodziewanych efektów oraz ocenę pod kątem wpływu na osiąganie celów zakładanych w LSR. Ocena weźmie pod uwagę już zakończone działania, mając na uwadze określenie efektów tych przedsięwzięć, a także wpływu, jaki miała ich realizacja na osiągnięcie celów zakładanych w LSR. Ma służyć podsumowaniu, efektywności i spójności pomocy udzielanej w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Przedmiot zamówienia:

- analiza danych udostępnionych przez Zamawiającego,

- wywiady i ankiety z członkami organów LGD i pracownikami biura LGD odpowiedzialnych za wdrażanie LSR,

- badania wywiady i/lub ankiety z beneficjentami, którzy realizują operacje w ramach LSR,

- badanie kwestionariuszowe CATI na reprezentatywnej grupie mieszkańców obszaru LSR,

- badanie kwestionariuszowe CAWI z członkami Stowarzyszenia,

- warsztat połączony z prezentacją wyników badania,

- 8 spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami obszaru działania LGD (NGO, rolnicy, przedsiębiorcy, lokalni liderzy oraz przedstawiciele JST w gminach powiatu wałeckiego),

- co najmniej 3 spotkania w siedzibie Zamawiającego z udziałem Wykonawcy na poszczególnych etapach badania.

- termin wykonania zamówienia i przekazanie całej dokumentacji – czerwiec 2015 r.,

Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę dotyczącą wykonania i przeprowadzenia badania ewaluacyjnego, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie.

Kryterium wyboru ceny:

Jedynym kryterium oceny ofert jest: Cena (wartość brutto). Formularz należy wypełnić oraz dostarczyć do Biura Stowarzyszenia Lider Wałecki, ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz. Oferty należy składać do 20 stycznia 2015 r. do godziny 15:30.

pasek edu