Konkurs o tytuł „Sołtys Roku 2014″

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór zgłoszeń w ramach konkursu o tytuł „Sołtys Roku 2014”.
Na realizację tego zadania planuje się przeznaczyć z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2014 środki finansowe w wysokości 15.000 zł (słownie: piętnaście tysiące złotych).
Kandydata do tytułu „Sołtys Roku ” mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa w ilości co najmniej 10 osób, rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz organy władzy samorządowej gmin: rady gmin, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Do udziału w konkursie może zostać zgłoszony sołtys, który aktualnie pełni funkcję i był sołtysem przez co najmniej jedną pełną kadencję. O wyborze kandydata będą decydowały jego osiągnięcia w roku 2013.

 

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie do dnia 15 kwietnia br. na adres: Wydział Rolnictwa i Rybactwa, ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Rybactwa pod nr. tel. 91 44 10 203 lub91 44 10 212, e-mail:  rolnictwo@wzp.pl lub  kwika@wzp.pl.
Szczegółowe informacje o naborze wynikające z uchwały nr 110/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie organizacji konkursu „Sołtys Roku 2014″ oraz karta zgłoszeniowa do pobrania z poniższej strony internetowej:

 

http://wrir.wzp.pl/wrir/p-r-m-a-21725/aktualnosci.htm