Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej

Stowarzyszenia „Lider Wałecki” informuje o możliwości składania za pośrednictwem LGD Lider Wałecki wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz małe projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Termin składania wniosków:

17 lutego 2014 r. – 14 marca 2014 r.

w godz. 8.00 – 15.00

 

Limit środków dostępnych w konkursie:

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 688 346,00 zł

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 100 000, 00 zł

„Odnowa i rozwój wsi” 53 669,06 zł

„małe projekty: tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi 125 000,00 zł

Minimalne wymagania niezbędne do wyboru wniosku do finansowania przez LGD:

wniosek musi uzyskać minimum 10% punktów, przyznawanych przez Radę LGD zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi dokumentami dostępny do pobrania w zakładce „Ogłoszenia o naborach”

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lider Wałecki”.

Pytania można kierować również na adres email: lider@poczta.vel.pl lub telefonicznie:(067) 258 02 41 wew. 41.