Podpisanie kolejnych umów !!!

 

W dniu 28.01.2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Wałcz odbyło się uroczyste podpisanie umów w obecności

Pana Andrzeja Jakubowskiego Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
Podpisanych zostało sześć umów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach tzw. „małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Nazwa wnioskodawcy

Osoba reprezentująca

Tytuł operacji

Całkowity koszt operacji (w zł z VAT)

Wnioskowana kwota pomocy (w zł)

1.

Gmina Wałcz

Piotr Świderski
Wójt

Wykonanie i montaż sceny na boisku w miejscowości Strączno

25 559,09

16 623,80

Celem operacji jest wzrost atrakcyjności i walorów turystycznych wsi Strączno oraz podniesienie jakości życia mieszkańców. Montaż sceny pozwoli na zwiększenie atrakcji turystycznych wsi, zwiększy ilość organizowanych imprez.

2.

Gmina Wałcz

Piotr Świderski
Wójt

Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Dębołęka poprzez jego utwardzenie

37 829,90

24 604,81

Celem operacji jest wzrost atrakcyjności wsi, podniesienie jakości życia mieszkańców oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utwardzenie placu rekreacyjnego we wsi Dębołęka.

3.

Gmina Wałcz

Piotr Świderski
Wójt

Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w miejscowości Chwiram

51 438,46

25 000,00

Celem operacji jest wzrost atrakcyjności wsi Chwiram, podniesienie jakości życia mieszkańców Chwiramu i przyjeżdżających turystów oraz zapewnienie lepszych warunków do spędzania aktywnie czasu wolnego poprzez zagospodarowanie terenu nad jeziorem i udostępnienie go mieszkańcom wsi i odwiedzającym turystom.

4.

Piotr Machnicki

Piotr Machnicki

Stworzenie portalu promującego miejscowe tradycje „Tradycje i obrzędy na Pojezierzu Wałeckim”

16 454,96

11 265,12

Celem operacji jest promocja tradycji kulturowych i historycznych Pojezierza Wałeckiego poprzez stworzenie portalu internetowego i przedstawienie bogactwa różnorodności kulturowej ludności rdzennej i napływowej w regionie oraz stworzenie archiwum informacji o tradycjach i obrzędach regionu, dostępnego dla urzędów gminnych i instytucji kultury.

5.

Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie

Piotr Sikora
Dyrektor

Plenerowa impreza kulturalno – promocyjna „Dni Tuczna – II Święto Puszczy Drawskiej i Pojezierza Wałeckiego”

88 511,50

49 723,28

Celem operacji jest zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców, organizacja zawodów i konkurencji sportowych z czynnym udziałem mieszkańców gminy Tuczno oraz całego powiatu wałeckiego, promocja najciekawszych miejsc w gminie pod względem turystycznym, pokazy lokalnych artystów i talentów na imprezie plenerowej ” Dni Tuczna – II Święto Puszczy Drawskiej i Pojezierza Wałeckiego” w dniach 13-14 lipca 2013 r.

6.

fpsystem Franciszek Pacewicz

Franciszek Pacewicz

Stworzenie portalu internetowego i promocja przedsiębiorstw, produktów i usług Pojezierza Wałeckiego

20 612,16

13 889,68

Celem operacji jest stworzenie portalu promującego przedsiębiorstwa, produkty i usługi a zwłaszcza rzemiosło i rękodzielnictwo na Pojezierzu Wałeckim, zintegrowanie społeczności lokalnej przedsiębiorców do organizowania wspólnej promocji, wzmocnienie potencjału przedsiębiorczości regionu wałeckiego

SUMA

240406,07

141106,69

 

 

Mapka umów podpisanych 13.12.2013