Zaproszenie do składania ofert- letnie obozy


Zamówienie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej

Narodowa Strategia Spójności. Kapitał Ludzki. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Projekt: Nasza szansa na sukces

Wałcz, dnia 13.05.2013r.

Z A P R O S Z E N I E

DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

ZAMAWIAJĄCY :

 

Stowarzyszenie „LIDER WAŁECKI”

 

reprezentowane przez :

 

p. Janusza Bartczak oraz p. Katarzynę Pierzchała

 

z.s. przy ul. Dąbrowskiego 6

 

78-600 Wałcz

 

Tel./fax ( 67 ) 258 02 41 w. 38

 

 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na :

 

Organizację letnich obozów językowo – rekreacyjnych - baza noclegowa

 

 

1. Przedmiot zamówienia : Przedmiotem zamówienia jest wybór ośrodka w celu organizacji letniego obozu językowo – rekreacyjnego. Ośrodek musi zapewnić odpowiednie warunki pobytowe dla dzieci szkół podstawowych Gminy Wałcz oraz zapewnić możliwości organizacji czynnego i aktywnego kulturalnie wypoczynku.

Ilość uczestników :

a) liczba dzieci – 40

b) opiekunowie – 5

Wymagania Zamawiającego w zakresie spełniania warunków przez ośrodek :

1) Obiekt musi dysponować :

a) pokojami dla uczestników 2,3,4,5 osobowe z łazienkami,

b) pokojami dla opiekunów 2- osobowe z łazienkami

2) Obiekt musi spełniać wymogi i posiadać wymagane certyfikaty dotyczące :

a) bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej,

b) warunków higieniczno-sanitarnych,

c) ochrony środowiska ( do oferty należy załączyć wymagane aktualne certyfikaty lub zaświadczenia wydane przez odpowiednie państwowe organy ).

3) Ośrodek musi dysponować własną bazą rekreacyjno – wypoczynkową.

4) W pobliżu powinny znajdować się muzea, skanseny, teatr, kino itp.

5) Ośrodek musi zapewnić wyżywienie: śniadanie, obiad dwudaniowy (zupa, drugie danie np. ziemniaki, mięso, surówka, kompot, kolacja ( w tym gorące danie). Posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego, być wykonane ze świeżych produktów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia.

 

2. Terminy pobytu :

14-21.07.2013r.

3. Dokumenty składające się na ofertę :

a) formularz ofertowy cenowy,

b) zdjęcia, kolorowy folder ośrodka,

c) certyfikaty lub zaświadczenia wydane przez państwowe organy dotyczące bezpieczeństwa ośrodka tj. bezpieczeństwa pożarowego, higieniczno – sanitarnego, bezpieczeństwa wewnętrznego,

d) opis pokoi dla dzieci, kadr zawierający wymiary pomieszczeń, wyposażenie, stan techniczny i sanitarny pomieszczeń ( w tym zdjęcia zwykłe ),

e) opis miejsca posadowienia ośrodka i krótki opis ciekawych miejsc do zwiedzania z podaniem odległości, istnienie w okolicy skansenów, kina, teatru, muzeum, itp..

 

4. Kryteria oceny ofert :

a) Cena pobytu ( nocleg, wyżywienie i inne koszty do poniesienia ) jednego uczestnika – 40 %

 

b) Warunki pobytowe ( pokoje : wyposażenie, czystość, powierzchnia pokoi, warunki terenowe ośrodka : bezpieczeństwo wewnętrzne, atrakcyjność terenu zewnętrznego ośrodka tj. boiska, place zabaw itp., ) – 20 %

c) Warunki żywieniowe ( kuchnia, stołówka ) – 20 %

d) Położenie ośrodka ( atrakcyjność położenia, miejsca ciekawe do zwiedzania, istnienie w okolicy skansenów, kina, teatru, muzeum, itp.. – 20 %

Ocena ofert będzie dokonana przez komisję na podstawie informacji zawartych w dokumentach załączonych do oferty.

Ocena ofert będzie dokonywana przez każdego z członków komisji samodzielnie w skali punktowej odpowiednio do kryteriów :

a) 0 – 40 pkt na zasadzie :

Cena = cena najniższa oferty : cena oferty badanej x 100 x 40%,

b) 0 – 20 pkt,

c) 0 – 20 pkt,

d) 0 – 20 pkt.

 

Oceną oferty będzie suma pkt. uzyskana od każdego z członków komisji za wszystkie kryteria. Np. przy składzie komisji 3 osobowej, oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 300 pkt.

 

5. Zawiadomienie o wyborze oferty lub ofert zostanie przekazane wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty.

 

6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza będzie zobowiązany do zawarcia umowy z Zamawiającym w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o dokonanym wyborze oferty.

Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie prawo dokonania wizytacji ośrodka w celu potwierdzenia warunków przedstawionych w ofercie.

 

7. Sposób i forma przygotowania i złożenia oferty :

1) oferta może być złożona e-mailem na adres : stowarzyszenielw@poczta.onet.pl lub na piśmie na adres, jak na wstępie,

 

2) cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty pobytu jednej osoby oraz wszystkich uczestników turnusu,

3) na ofertę składać się będzie :

a) formularz ofertowy,

b) oświadczenie wykonawcy, że zawarte w ofercie informacje są prawdziwe, a warunki ośrodka zapewnią odpowiednio wysoki poziom wypoczynku,

c) oświadczenia wykonawcy składającego ofertę,

4) koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wykonawca,

5) oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.

 

8. Kontakt:

Osobą do kontaktów z wykonawcami jest p. Halina Stachowiak Tel. 512312620, e-mail : stowarzyszenielw@poczta.onet.pl

 

9. Miejsce i termin składania ofert.

1. Oferty należy składać do dnia 28.05.2013 do godziny 10:00 w Biurze Stowarzyszenia Lider Wałecki przy ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dni 28.05.2013 o godzinie 10:15 w biurze Stowarzyszenia Lider Wałecki, ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY- obozy

oświdczenie- obozy

oświdczenie 2 -obozy językowe