Zapraszamy do udziału w III edycji Konkursu „Talenciaki”

Regulamin Konkursu „Talenciaki”

Stowarzyszenia „Lider Wałecki”

§1

Informacje ogólne

1. Przedmiotem konkursu jest krótka prezentacja sceniczna (śpiew, taniec, gimnastyka, gra na

instrumencie, umiejętności manualne itp.).

2. Organizatorem Konkursu „TELENCIAKI” jest Stowarzyszenie „Lider Wałecki” – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Wałczu.

3. Konkurs otwarty jest dla wszystkich mieszkańców (z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 4)

obszaru objętego działaniem Stowarzyszenia „Lider Wałecki” (gminy: Wałcz, Człopa, Mirosławiec, Tuczno)

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć: członkowie Komisji konkursowej oraz pracownicy

Stowarzyszenia „Lider Wałecki”.

§2

Cele Konkursu

1. Głównym celem Konkursu „Talenciaki” jest wyłonienie najbardziej utalentowanej osoby lub

grupy osób, która będzie mieć możliwość uczestniczenia w wydarzeniach promocyjnych

Stowarzyszenia.

2. Celem Konkursu jest również promocja i aktywizacja mieszkańców obszaru Stowarzyszenia

„Lider Wałecki”, popularyzowanie wiedzy o Lokalnych Grupach Działania i ich przedsięwzięciach, ich roli w procesie rozwoju kraju i regionu oraz promocja Programu LEADER.


§3

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wypełnionej Karty Zgłoszenia (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) do Biura Stowarzyszenia „Lider Wałecki”: 78-600 Wałcz ul. Dąbrowskiego 6 do dnia 8 czerwca br. (decyduje data wpływu)

2. Kartę Zgłoszenia można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia lub pod adresem strony internetowej: www.liderwalecki.vel.pl/

3. W przypadku uczestników niepełnoletnich Kartę Zgłoszenia podpisuje opiekun prawny.

4. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonów: tel.: 67 258 02 41 WEW.38

§4

Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 etapach:

- pierwszy etap – eliminacje gminne, powinny odbyć się w każdej gminie do 30 czerwca 2013 r. Każda Gmina zorganizuje eliminacje dla uczestników ze swojej Gminy we własnym zakresie. Gminy poinformują uczestników o terminie eliminacji gminnych. Gminy wybierają swoją komisję konkursową, która powinna wyłonić 3 finalistów.

- finał odbędzie się podczas Festiwalu Żubra w Mirosławcu w miesiącu lipcu, o dokładnym terminie Stowarzyszenie powiadomi finalistów telefonicznie oraz umieści ogłoszenie na stronie www.liderwalecki.vel.pl/

2. Prezentowany występ sceniczny nie może przekroczyć 5 minut.

3. Forma prezentacji scenicznej jest dowolna (śpiew, taniec, gimnastyka, gra na instrumencie,

umiejętności manualne itp.).

4. Finaliści III edycji konkursu muszą zaprezentować się z oryginalnym programem, który będzie wskazywał na rozwój ich talentu.

4. Każdy uczestnik konkursu drogą losowania otrzyma własny numer startowy, i według tej numeracji pojawi się na scenie.

5. Udział w konkursie jest bezpłatny.

§5

Zasady wyboru zwycięzców Konkursu finałowego

1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana Komisja konkursowa, zwana dalej

Komisją.

2. Zarząd Stowarzyszenia „Lider Wałecki” powołuje członków Komisji w liczbie 5 osób. (po 1 osobie z każdej gminy + przedstawiciel Stowarzyszenia).

3. Komisja nadzorować będzie prawidłowy przebieg Konkursu.

4. Komisja oceniając uczestników będzie brała pod uwagę:

- ogólny wyraz artystyczny

- estetykę kostiumów

- technikę wykonania

-osobowość i charyzmę sceniczną

- dobór podkładu muzycznego.

5. Podczas przebiegu Konkursu Komisja ocenia każdego z uczestników po jego występie w skali od

1 do 10 punktów.

6. O zwycięstwie uczestnika decyduje największa liczba głosów.

7. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

8. Sporządza się protokół z Konkursu.

§6

Zasady przyznawania nagród

1. Komisja konkursowa przyzna 1 główną nagrodę oraz 2 wyróżnienia.

2. Nagrodę pocieszenia otrzymują wszyscy finaliści konkursu.

3. Zwycięzca zostanie powiadomiony o przyznaniu nagrody po zakończeniu głosowania podczas imprezy

4. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie ponosi uczestnik Konkursu.

6. Informacja o wynikach Konkursu zostanie przekazana podczas imprezy oraz podana na stronie internetowej: www.liderwalecki.vel.pl/ i lokalnej prasie.

7. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu.

§7

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

2. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego

Regulaminu.

3. Osoby, które nie spełnią wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą

nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z udziału w Konkursie.

4. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu bez

podania przyczyny.

6. Nagrodzeni uczestnicy będą mieli możliwość odebrania nagród w Biurze Stowarzyszenia „Lider Wałecki” z siedzibą w Wałczu lub w swojej Gminie w terminie do 14 dni od zakończenia konkursu.

7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez Uczestników.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Karta Zgłoszenia Talenciaki

Regulamin TALENCIAKI