ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

Z A P R O S Z E N I E

DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAMAWIAJĄCY :

Stowarzyszenie „LIDER WAŁECKI”

reprezentowane przez :

p. Janusza Bartczak oraz p. Katarzynę Pierzchała

z.s. przy ul. Dąbrowskiego 6

78-600 Wałcz

Tel./fax ( 67 ) 258 02 41 w. 38

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na :

Organizację aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w dwóch turnusach

Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX. Działanie 9.1. Podziałanie 9.1. 2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

  1. 1. Przedmiot zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest wybór ośrodka w celu organizacji obozu letniego wypoczynku. Ośrodek musi zapewnić odpowiednie warunki pobytowe dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Wałcz oraz zapewnić możliwości organizacji czynnego i aktywnego kulturalnie wypoczynku.

Ilość uczestników :

a)     liczba dzieci – 45

b)     opiekunowie – 5

c)      kierowca autobusu – 1

Wymagania Zamawiającego w zakresie spełniania warunków przez ośrodek :

1)     Obiekt musi dysponować :

a)    pokojami dla uczestników 2,3,4 osobowe z łazienkami,

b)    pokojami dla opiekunów 2x 2- osobowe z łazienkami

c)     pokojem z łazienką dla kierownika obozu,

d)    pokojem z łazienką dla kierowcy autobusu.

2)     Obiekt  musi spełniać wymogi i posiadać wymagane certyfikaty dotyczące :

a)    bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej,

b)    warunków higieniczno-sanitarnych,

c)     ochrony środowiska,

( do oferty należy załączyć wymagane aktualne certyfikaty lub zaświadczenia wydane przez odpowiednie państwowe organy ).

3)     Ośrodek musi dysponować własną bazą rekreacyjno – wypoczynkową.

4)     W pobliżu ( do 20 km od ośrodka ) powinny znajdować się muzea, skanseny,  teatr, kino itp.

5)     Ośrodek musi posiadać doświadczenie w organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w wieku 12-16 lat.

6)     Ośrodek musi zapewnić wyżywienie: śniadanie- szwedzki stół ( w tym gorące danie), obiad dwudaniowy (zupa, drugie danie np. ziemniaki, mięso, surówka, kompot, podwieczorek (np. owoce, ciasto, deser), kolacja (szwedzki stół w tym gorące danie). Posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego, być wykonane ze świeżych produktów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia.

7)     Ośrodek w okresie jednego turnusu zorganizuje trzy ogniska i zapewni produkty na ognisko dla wszystkich uczestników obozu

8)     Ośrodek zapewni pełnowartościowy suchy prowiant na trzy wycieczki w okresie jednego turnusu dla wszystkich uczestników obozu

 

  1. 2. Terminy pobytu :

I turnus – od 15– 21.07.2013 r (szkoły podstawowe)

II turnus – od 22– 28.07.2013 r (gimnazjum )

 

  1. 3. Dokumenty składające się na ofertę :

a)   formularz ofertowy cenowy,

b)   zdjęcia, kolorowy folder ośrodka,

c)   certyfikaty ( lub zaświadczenia ) wydane przez państwowe organy dotyczące bezpieczeństwa ośrodka tj. bezpieczeństwa pożarowego, higieniczno -  sanitarnego, bezpieczeństwa wewnętrznego,

d)   opis pokoi dla dzieci, kadry zawierający wymiary pomieszczeń, wyposażenie, stan techniczny i sanitarny pomieszczeń ( w tym zdjęcia zwykłe ),

e)   opis miejsca posadowienia ośrodka i krótki opis ciekawych miejsc do zwiedzania z podaniem odległości, istnienie w okolicy skansenów, kina, teatru, muzeum, itp..

 

  1. 4. Kryteria oceny ofert :

a) Cena pobytu ( nocleg, wyżywienie i inne koszty do poniesienia ) jednego uczestnika – 40 %

b)   Warunki pobytowe ( pokoje : wyposażenie, czystość, powierzchnia pokoi, warunki terenowe ośrodka : bezpieczeństwo wewnętrzne, atrakcyjność terenu zewnętrznego ośrodka tj. boiska, place zabaw, grilowisko, itp., ) – 20 %

c)   Warunki żywieniowe ( kuchnia, stołówka ) – 20 %

d)   Położenie ośrodka ( atrakcyjność położenia, miejsca ciekawe do zwiedzania, istnienie w okolicy skansenów, kina, teatru, muzeum, itp.. – 20 %

Ocena ofert będzie dokonana przez komisję na podstawie informacji zawartych w dokumentach załączonych do oferty.

Ocena ofert będzie dokonywana przez każdego z członków komisji samodzielnie w skali punktowej odpowiednio do kryteriów :

a)   0 – 40 pkt na zasadzie :

Cena = cena najniższa oferty : cena oferty badanej x 100 x 40%,

b)   0 – 20 pkt,

c)   0 – 20 pkt,

d)   0 – 20 pkt.

Oceną oferty będzie suma pkt. uzyskana od każdego z członków komisji za wszystkie kryteria. Np. Przy składzie komisji 3 osobowej, oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 300 pkt.

 

  1. 5. Zawiadomienie o wyborze oferty lub ofert zostanie przekazane wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty.

  1. 6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza będzie zobowiązany do zawarcia umowy z Zamawiającym w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o dokonanym wyborze oferty.

Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie prawo dokonania wizytacji ośrodka w celu potwierdzenia warunków przedstawionych w ofercie.

  1. 7. Sposób i forma przygotowania i złożenia oferty :

1)     oferta może być złożona e-mailem na adres : stowarzyszenielw@poczta.onet.pl lub na piśmie na adres, jak na wstępie,

2)     cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty pobytu jednej osoby oraz wszystkich uczestników turnusu,

3)     na ofertę składać się będzie :

a)    formularz ofertowy,

b)    oświadczenie wykonawcy, że zawarte w ofercie informacje są prawdziwe, a warunki ośrodka zapewnią odpowiednio wysoki poziom wypoczynku,

c)     oświadczenie wykonawcy składającego ofertę,

4)     koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wykonawca,

5)     oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli.

  1. 8. Osobą do kontaktów z wykonawcami jest p. Joanna Rychlik – Łukasiewicz Tel. 609 827 945, e-mail : stowarzyszenielw@poczta.onet.pl

Miejsce i termin składania ofert.

  1. 1. Oferty należy składać do dnia 10.04.2013r. do godziny 10:00 w Biurze Stowarzyszenia Lider Wałecki przy ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz.

  1. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2013r. o godzinie 10:15 w biurze Stowarzyszenia Lider Wałecki, ul. Dąbrowskiego 6, 78-600 Wałcz

………………………..

 

Pieczęć  wykonawcy

 

 

Oświadczenie

Wykonawcy składającego ofertę

Imię (imiona)     ……………………………………………………….

 

Nazwisko        ……………………………………………………….

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że:

1)              nie jestem zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Beneficjenta;

2)              przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z Beneficjentem i nie byłem członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych Beneficjenta;

3)              nie posiadam żadnych udziałów lub akcji Beneficjenta;

4)              nie pozostaję z Beneficjentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności;

5)              nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko środowisku lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

 

 

…………………….., dnia …………….2013r

 

 

……………………………………………………

(podpis)

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

na wykonanie zamówienia pn. :

Organizację aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w dwóch turnusach

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa ………………………………………………………………………………………….

 

Siedziba……………………..…………………………………………………………………

 

Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………………..

 

adres e-mail: …………………………………………………………………………………..

 

NIP ………………………………………….………………………………………………….

REGON ……………………………………….……………………………………………….

 

Nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy : …………………………….

Do Zamawiającego :

Stowarzyszenie „LIDER WAŁECKI”

reprezentowane przez :

p. Janusza Bartczak oraz p. Katarzynę Pierzchała

z.s. przy ul. Dąbrowskiego 6

78-600 Wałcz

Zobowiązanie wykonawcy :

OFERTA

Zobowiązuję się wykonać wybrane części przedmiotu zamówienia za cenę :

Lp

Wyszczególnienie

Cena brutto

1

Cena zawierająca wszelkie koszty pobytu jednego uczestnika obozu

2

Cena zawierająca wszelkie koszty pobytu ( 45 + 5 + 1 ) uczestników obozu

 

 

 

Oferta wspólna ( jeżeli występuje ).

Pełnomocnik Wykonawców wspólnie składających ofertę :

Nazwisko, imię ……………………………………………………………………………

Stanowisko …………………………………………………………………………………

Telefon…..………………… Fax ……………………….

Inne informacje wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

 

data …………………………

 

mp.