ZAPYTANIE CENOWE – wykonywanie usługi przewozów autobusowych

Wałcz, dnia 13.02.2013r.

Zamówienie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej

Narodowa Strategia Spójności. Kapitał Ludzki. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Projekt: Nasza szansa na sukces

 

ZAPYTANIE CENOWE

1.  Zamawiający: Stowarzyszenie Lider Wałecki

zaprasza do złożenia ofert na:

  1. Przedmiot zamówienia: wykonywanie usługi przewozów autobusowych
  2. Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od podpisania umowy
  3. Okres gwarancji: 24 miesięcy od dostarczenia przedmiotu zamówienia
  4. Miejsce i termin złożenia oferty: Biuro Stowarzyszenia Lider Wałecki ul. Dąbrowskiego 6 78-600 Wałcz do dnia 20.02.2013r. do godziny 10:00
  5. Termin otwarcia ofert: 20.02.2013r. godzina 11:30.
  6. Warunki płatności: Po wykonaniu zamówienia w terminie do 14 dni od złożenia faktury
  7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Hanna Szynkaruk tel. 518 400 742 e-mail: hanna-szynkaruk@wp.pl
  8. Kryterium oceny ofert: cena 100%

 

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

Zamawiający prosi aby koperty były opisane w następujący sposób: zapytanie cenowe wykonywanie usługi przewozów autobusowych

 

 

Lp.

Nazwa

Opis

jm

Ilość

(szacowana)

Cena jednostkowa brutto

Cena brutto

(kol. 5 x kol. 6)

1

2

3

4

5

6

7

1

Przewozy autobusowe

Wynajem autobusów na zaplanowane wyjazdy w ramach projektu „Nasza szansa na sukces”.

Autobus min. 45 miejsc, dyspozycyjny, podstawiony w żądane miejsce na zgłoszenie telefoniczne lub faksem przynajmniej 24 h przed wyjazdem

1 km

11.500 km

Razem