Szkoła Kluczowych Kompetencji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

O G Ł O S Z E N I E

I. ZAMAWIAJĄCY :

Stowarzyszenie „LIDER WAŁECKI”

reprezentowane przez :

p. Janusza Bartczak oraz p. Katarzynę Pierzchała

z.s. przy ul. Dąbrowskiego 6

78-600 Wałcz

Tel./fax ( 67 ) 258 02 41 w. 38

Ogłasza nabór wykonawców

do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 1. II. Tytuł Projektu :

Szkoła kluczowych kompetencji

 1. III. Okres realizacji Projektu : od 01.09.2011r. do 31.08.2013 r.

Okres realizacji zadań z uczniami: listopad 2011-czerwiec 2012 i wrzesień 2012 – czerwiec 2013

 1. IV. Miejsca realizacji Projektu:
 2. 1. Szkoła Podstawowa w Różewie
 3. 2. Szkoła Podstawowa w Karsiborze
 4. 3. Szkoła Podstawowa w Witankowie
 5. 4. Gimnazjum w Chwiramie

 1. V. Nazwa zadania i zakres działania będący przedmiotem zamówienia :
 2. 1. Klucz do sukcesu w Szkołach Podstawowych wymienionych w dz. IV. Zajęcia dla klas IV – VI z zakresu :

a)    zajęcia z matematyki w grupach 6 – 8 uczniów (1godzina =1 grupa)

 • SP Różewo 3 h x 54 tygodnie
 • SP Witankowo 3 h x 54 tygodnie
 • SP Karsibór 4 h x 54 tygodnie

b)    zajęcia z zakresu czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w grupach 6 – 8 uczniów:

 • SP Różewo 4 h x 54 tygodnie
 • SP Witankowo 3 h x 54 tygodnie
 • SP Karsibór 6 h x 54 tygodnie

c)    zajęcia z zakresu języków obcych w grupach 6 – 8 uczniów:

 • SP Różewo 1h x 54 tygodnie
 • SP Witankowo  1 h x 54 tygodnie
 • SP Karsibór 2 h x 54 tygodnie
 1. 2. Wykrywacze talentów w Szkołach Podstawowych wymienionych w dz. IV. Zajęcia w kołach zainteresowań dla klas IV – VI z zakresu :

a)    matematyki w grupach min. 8 uczniów w każdej szkole 1h x 54 tygodnie

b)    przyrody w grupach min. 8 uczniów w każdej szkole 2h x 54 tygodnie

c)    języków obcych w SP Karsibór i Różewo po 1h x 54 tygodnie w grupach min. 8 uczniów

 1. 3. Klucz do sukcesu w gimnazjum (1 godzina =1 grupa)

Zajęcia w grupach 6 – 8 uczniów z zakresu :

a)    zajęcia z matematyki – 5h x 54 tygodnie,

b)    zajęcia z fizyki – 4h x 54 tygodnie

c)    zajęcia z biologii i chemii – po 3h x 54 tygodnie

d)    zajęcia z geografii – 2h x 54 tygodnia

e)    zajęcia z języków obcych – 3h x 54 tygodnie

f)     zajęcia z języka polskiego – 2h x 54 tygodnie

 

 1. 4. Wykrywacze talentów w gimnazjum. Zajęcia w kołach zainteresowań w grupach min. 8 uczniów z zakresu :

a)    matematyki – 2h x 54 tygodnie

b)    fizyki – 2h x 54 tygodnie

c)    chemii – 2h x 54 tygodnie

d)    geografii – 2h x 54 tygodnie

e)    języków obcych – 2h x 54 tygodnie

f)     języka polskiego – 2h x 54 tygodnie

 1. 5. Wirtualnie po wiedzę.

Zajęcia obejmujące nowoczesne formy kształcenia dla klas VI SP i I – III gimnazjum z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Utworzone zostaną grupy internetowe  (1 grupa = 3 godziny w tym 1h konsultacji, )

- grupy matematyczno-przyrodnicze dla uczniów SP:

 • SP Różewo 3 h x 54 tygodnie
 • SP Witankowo 3 h x 54 tygodnie
 • SP Karsibór 3 h x 54 tygodnie

- grupy humanistyczne dla uczniów SP:

 • SP Różewo 3 h x 54 tygodnie
 • SP Witankowo 3 h x 54 tygodnie
 • SP Karsibór 3 h x 54 tygodnie

- grupy języków obcych dla uczniów SP:

 • SP Różewo 3 h x 54 tygodnie
 • SP Witankowo 3 h x 54 tygodnie
 • SP Karsibór 3 h x 54 tygodnie

-grupy matematyczno-przyrodnicze dla uczniów gimnazjum:

 • 2 grupy matematyczne po 3 h x 54 tygodnie
 • 2 grupy j. obcych ( 1 angielski,1  niemiecki) po 3 h x 54 tygodnie
 • grupa fizyczna 3 h x 54 tygodnie
 • grupa biologiczna 3 h x 54 tygodnie
 • grupa chemiczna 3 h x 54 tygodnie
 • grupa geograficzna 3 h x 54 tygodnie
 • grupa j. polski 3 h x 54 tygodnie

 

 1. 6. Interdyscyplinarny projekt edukacyjny „Ogród dendrologiczny”
 • Grupa biologiczna 2 h x 54 tygodnie
 • Grupa informatyczna 2 h x 54 tygodnie

 1. 7. Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne i doradztwo zawodowe.

a)    zajęcia z pedagogiem w klasach IV – VI SP i klas I – III gimnazjum:

 • SP Różewo 4 h x 54 tygodnie
 • SP Witankowo 4 h x 54 tygodnie
 • SP Karsibór 5 h x 54 tygodnie
 • Gimnazjum 10 h x 54 tygodnie

b)    zajęcia z psychologiem w klasach IV – VI SP i klas I – III gimnazjum:

 • SP Różewo 2 h x 54 tygodnie
 • SP Witankowo 1 h x 54 tygodnie
 • SP Karsibór 3 h x 54 tygodnie
 • Gimnazjum 5 h x 54 tygodnie

c)    zajęcia z logopedą w klasach IV – VI SP:

 • SP Różewo 3 h x 54 tygodnie
 • SP Witankowo 1 h x 54 tygodnie
 • SP Karsibór 1 h x 54 tygodnie

d)    zajęcia z doradcą zawodowym dla gimnazjum – 4h x 54 tygodnie.

 1. 8. Zajęcia sportowe i artystyczne (1 godzina =1 grupa)

a)    dla uczniów klas IV – VI w grupach min. 10 uczniów

 • SP Różewo 4h x 54 tygodnie
 • SP Karsibór  3hx 54 tygodnie

b)    dla uczniów gimnazjum 4h x 54 tygodnie  w grupach min. 10 uczniów.

 1. 9. Nauka przez zabawę

Zajęcia obejmujące utworzenie kącików zabaw dla grup rotacyjnych min. 5 osobowych z klas I-III. Utworzone zostaną:

 • Kącik Małego Technika  w  SP Karsibór 2hx54 tygodnie i Różewo 2hx 54 tygodnie,
 • Kącik „Sklep” w  SP Karsibór 2hx54 tygodnie i Różewo 2hx54tygodnie

V. Wymagania od wykonawców zajęć dydaktycznych i kół zainteresowań :

1) zajęcia muszą być prowadzone metodami aktywnymi wg opracowanych przez wykonawców  (nauczycieli ) programów ( cel główny, cele szczegółowe, treści, ewaluacja, przewidywane osiągnięcia, środki dydaktyczne- zadeklarowanie wykorzystania środków zakupionych w projekcie, propozycje jednodniowych wyjazdów edukacyjnych) zgodnych z celem głównym projektu oraz celami szczegółowymi stanowiącymi załącznik do niniejszego ogłoszenia – załącznik nr 1

2)    wymagane jest wykorzystywanie w trakcie zajęć środków dydaktycznych zakupionych na potrzeby projektu, w szczególności tablic interaktywnych, tabletów z pilotami do sprawdzania kompetencji, pracowni językowych i innych,

3)    nie dopuszczalne jest prowadzenie zajęć w formie typowych zajęć lekcyjnych,

4)    wykonawcy muszą pozostawać w pełnej dyspozycyjności i dostosować się do wymagań Kierownika Projektu ( złamanie tej zasady spowoduje stałe wykluczenie wykonawcy z  realizacji projektu ).

 

 1. VI. Warunki udziału w postępowaniu i zasady składania ofert.
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy (nauczyciele), którzy spełniają następujące warunki :

a)    posiadają wykształcenie wyższe,

b)    posiadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć dydaktycznych z uczniami SP lub gimnazjum,

c)    złożą wymagane oświadczenia i dokumenty w określonym terminie

d)    posiadają umiejętność korzystania z technologii informacyjnej
i komunikacyjnej

 1. Wykonawcy mogą składać oferty na wybrane działy i zadania.
 2. Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie na jedno działanie z ograniczeniem do wybranej szkoły.
 3. Wykonawca może składać ofertę na wybrane działania w kilku szkołach.
 4. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem jej nieważności. Złożona oferta jest oświadczeniem woli wykonawcy.
 5. 6. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia :

a) oświadczenie na zadanie i działanie ze wskazaniem placówki lub placówek, gdzie wykonawca zamierza prowadzić zajęcia – załącznik nr 2

b) oświadczenie o wysokości ceny za przeprowadzenie jednej godziny zajęć w danym zadaniu i działaniu w odniesieniu do placówki, gdzie wykonawca zamierza prowadzić zajęcia ( Cenę oferty należy podać w kwocie brutto. Cena oferty nie może przekroczyć za przeprowadzenie z jednej godziny zajęć  kwoty 60 zł, a za przeprowadzenie jednej godziny zajęć psychologa i doradcy zawodowego 80 zł oraz jednej godziny zajęć e-learningowych 50 zł) – załącznik nr 2

 

c) oświadczenie o pełnej dyspozycyjności i zaakceptowaniu warunków prowadzenia zajęć wg wymagań określonych w części V – załącznik nr 2

d)    CV zawodowe,

e)    kopie dokumentów kwalifikacyjnych ( dyplomy, świadectwa, certyfikaty, i inne ),

f)     koncepcję prowadzenia zajęć zgodnie z pkt. V.1-3.

 

 1. VII. Kryteria oceny ofert.
  1. 1. Złożone oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów :

a) Cena oferty – 40 %

b) Ocena koncepcji prowadzenia zajęć – 40 %

c) Ocena kwalifikacji wykonawcy – 20 %

 1. 2. Złożone oferty będą oceniane w następujący sposób :

1)    ocena poprawności i kompletność złożonych oświadczeń i dokumentów (w przypadku braku oświadczenia lub dokumentu Zamawiający będzie wzywał do ich uzupełnienia w ustalonym terminie),

2)    ocena oferty za cenę – oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru :

C = [C min / C bad] x 40 %

gdzie:

C  – liczba punktów za cenę ofertową

C min – najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych

C bad – cena oferty badanej

3)    ocena koncepcji prowadzenia zajęć – oferta będzie oceniana na podstawie złożonej koncepcji prowadzenia zajęć pod kątem innowacyjności, aktywizacji szkolonych, wprowadzania nowoczesnych metod kształcenia. Oceny dokona zespół powołany przez Kierownika Projektu w składzie min. 3 osób. Oferta będzie oceniana w skali 0 – 100 pkt. Oceną oferty będzie średnia arytmetyczna uzyskana od poszczególnych członków zespołu x 40 %.

4)    ocena kwalifikacji – oferta będzie oceniana na podstawie złożonych kopii dokumentów kwalifikacyjnych  i CV zawodowego. Oceny dokona zespół powołany przez Koordynatora Projektu w składzie min. 3 osób. Oferta będzie oceniana w skali 0 – 100 pkt. Oceną oferty będzie średnia arytmetyczna uzyskana od poszczególnych członków zespołu x 20 %.

Oceną oferty będzie suma uzyskanych pkt za kryteria = 2) + 3) + 4)

Na poszczególne zadania i działy dla Szkół Podstawowych i gimnazjum Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów dla każdego zadania i działu odrębnie.

 1. VIII. Miejsce i termin składania ofert.
  1. 1. Oferty należy składać do dnia 24.11.2011r. do godziny 15.00
   w siedzibie Stowarzyszenia „Lider Wałecki” , Wałcz ul. Dąbrowskiego 6, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Szkoła kluczowych kompetencji”
  2. 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.11.2011r. o godzinie 15.30
   w siedzibie Stowarzyszenia

 1. IX. Osoba do kontaktów z wykonawcami.

Osoby do kontaktów z wykonawcami jest p. Joanna Rychlik – Łukasiewicz Tel. 609 827 945, e-mail : joannawalcz@wp.pl, p. Elżbieta Kowalska Tel. 691 745 061, e-mail: elzbietakk@poczta.onet.pl oraz p. Stefania Olechnowicz Tel 723 046 700, e-mail: stefaniao@op.pl

 1. X. Inne informacje.
  1. Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej WWW.liderwalecki.vel.pl oraz na tablicach ogłoszeń :
 • Szkoły Podstawowej w Różewie
 • Szkoły Podstawowej w Karsiborze
 • Szkoły Podstawowej w Witankowie
 • Gimnazjum w Chwiramie
 • Siedzibie Stowarzyszenia Lider Wałecki
 1. Wszelkie informacje dotyczące Projektu oraz zasad i warunków składania ofert można uzyskać u w/w osób do kontaktów w pkt.IX.

 

pliki do pobrania:

OSWIADCZENIE – SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI

CELE – PROJEKTU SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI